Forsby


Forsby

2011-11-12
Forsby

2011-11-12
Forsby

2011-11-12N 59° 8' 53"    E 15° 58' 55"


Beskrivning enl. boken Södermanland 1947.

Säteriet inkl. utgården Sjöäng: 9  17/24 mtl.
 Tax.värde 868600.
Areal tot 1300 har, varav åker 418, skog 760, övr. mark 122.

Flera spridda skogskomplex finnas, varav det största sammanhängande, Ugglebråten, gränsar mot V. Vingåker och Forsbyskogen mot Hjälmaren.
Av den senare låg en del på den mark om 100 har, som 1939 avstyckades till Forsby kalkbruk (Skånska Cement).
Övervägande är barrskog (gran o tall) samt inslag av lövskog (ek o björk). Erforderlig skogsdikning är utförd.
Tillgången på villebråd är relativt god vad beträffar älg, rådjur, hare, fasan och rapphöns.

Säteriet äger strandrätt i Öljaren ( 5 km ) och i Hjälmaren ( 2,5 km ) samt vid Forsån ( ca 2 km ).
Denna å bildar gränsen mot Julita. Fisket är utarrenderat till yrkesfiskare.

Huvudgården jämte utgården Sjöäng drives under samme ägare men under ledning av två helt skilda rättarlag med skilda åbyggnader och djurbesättningar.
Huvudgården: areal tot 424 har, varav åker 127,5, skog 252, övr. mark 44,5.
Jordart: mullblandad o sandblandad lera. Erf. delar täckdikade.
Jorden har tillfredställande fosfat- o. kalktillgång. ( Fullst. markkarta upprättad under 1930-talet ).
Arrondering: Väl samlad ägofigur vid gården.
Åkrarna äro tämligen kuperade. 8-årig växtföljd.

Corps de logi uppf. under 1700-talet i sten, senare rep. o rest. i olika etapper, fullst. mod. inneh. 16 r  k o hallar.
Ekon.byggn: ett större komplex i U-form uppf. under senare hälften av 1800-talet: stall renov. på 1930-talet,
ladug. av tegel, ombyggd omkr. år 1900 (mjölkmaskiner, vatten, djupfrysningsaggrigat, cem. gödselstad, 4 st AIV-gropsilos),
loge (genomg. körbana med snedplan för direkt tröskning), mag. redskapsbod, foderlada, fårhus, m.fl.

Arbetarbost: 1 st 4-fam-villa (pensionärshem), 2 st 3-familjs och 3 st 1-familjshus.
De flesta bostäderna omfatta 2 r o k och inneh. vatten o avlopp. Modernisering pågår.

Djurbes: 10 hästar (ardenner), unghästar uppfödas, 50 kor, 30 ungnöt, 3 stamtjurar, (S.R.B., r.- o k.-fria, stbkf.), 35-40 får (Cheviot).
Besättning ur gårdens gamla stam, som införskaffades på 1870-talet, bl.a. från Valla, Husby-Oppunda.
 Fåravel har bedrivits å godset i långa tider.
Mjölksiffror för 1945-46: kg. 4116, fetthalt: 4,11 %, smörfett: 169 kg.
Traktordrift medelst 3 st tyngre traktorer.

Sjöäng: åkerareal 194 har.
Jordart: mull- o sandbl. lera samt 100 har gyttjelera, (vunnen genom en sjösänkning på 1830-1850-talet).
Fastmarken delvis rördikad under senare år.
Arrondering: väl samlad ägofigur med byggn. mitt i.
Sjösänkningsjorden är plan, i övrigt är åkerarealen tämligen kuperad.
Huvudbyggn. saknas.
1 st 4-familjs arb.bostad, 1 st 3-fam., 1 st 2-fam. samt ett antal 1-fam. bostäder spridda på ägorna.
 Ekon.byggn: en större T-formig byggn. uppf. på 1870-talet.
Stall, ladug. i tegel (aut. hoar, mjölk.-mask., AIV-gropsilos, genomg. körbana), loge med genomg. körbana och snedplan för direkt tröskning, vagnslider, m.fl.
Djurbes: 12 hästar (ardenner), 6 unghästar, 70 kor, 60 ungnöt, 2 tjurar, (S.R.B., r.- o. k.-fria).

Å säteriets ägor finnes den så kallade Lomsjömossen, där torvströ framställes uteslutande för godsets behov.
 Trädgården omfattar 2 har med cirka 200 fruktträd, överv. äpple, men även päron.
Sålunda finnes stamträdet till päronsorten ”Forsbypäron” fortfarande kvar.
100 varma och 40 kalla drivbänkar utnyttjas företrädesvis till gurkodling samt två moderna växthus till gurkodling och tomater.
Ett vinkast med gamla vinstockar finnes även, och på kalljord odlas köksväxter samt jordgubbar m.m.
Till trädgården kan också räknas den vackra parken, en äldre så kallad naturpark om 10-12 har, samt den hela 4 km långa ekallén.
Trädgårdsrörelsen har sedan gammalt drivits i godsets egen regi med anställd trädgårdsmästare.

År 1901 fick godset egen ångkraftstation med fast ångmaskin om cirka 45 hk. och en 46 kvm ångpanna, allt inrymt i ett maskinhus av tegel.
Ångmaskinen driver en gröpkvarn om två stenar, såg med en klinga, hyvel, kantverk m.m. Sågen drives blott för godsets eget behov.
Till den 150 m från sågen belägna ladan löper en wire på brotthjul och genom denna anordning drives tröskverket.
Hela godset har centralhydrofor från källa.
Dessutom har huvudgården en särskild hydrofor för sjövatten.

Forsby är ett medeltidsgods, som i början av 1500-talet lydde under Julita kloster, som det tillhörde till 1630-talet.
År 1627 bortgavs det till Melker Wurmbrandt, men ingick 1630 i Eberhard Ehrentreuters förpantning.
1647 köptes det från kronan av Paul Khevenhüller, vilkens arvingar 1664 avhände sig godset jämte underlydande egendomar till Edvard Ehrensteen,
som året därpå hade ett säteri färdigt, bestående av de tre hemmanen Forsby, ett angränsande mantal Bångarbol samt Folketorp.
Under åren avskildes resp. införlivades nya hemman under säteriet.
Efter Ehrensteens död 1686, fortsatte hans änka, Catharina Wallenstedt, att öka landbohaget genom ytterligare köp,
bl.a. av Frössvi, Krokäng, Mogetorp och senare ett par nybyggen, Maren, Rörvik och Stavtorp.

Catharina W. dog 1719 och efterlämnade då egendomen till sin enda kvarlevande dotter, Margareta, som emellertid avled två år senare.
Efter hennes död övergick Forsbygodset till hennes son, kammarherren och greven Ulric Nils Gyldenstolpe.
 Det var under hans tid, som den forna mangårdsbyggnaden av trä ersattes av den ståtliga, av sten uppförda corps de logiet,
 som ännu står kvar fast det under tidernas lopp restaurerats.

Efter Gyldenstolpes frånfälle tillföll Forsby hans arvingar, däribland sonen Nils Philip Gyldenstolpe.
Under de närmast följande åren synes den avlidnes måg, Carl Bengt Skytte ( död 1784 ) ha bebott egendomen.
Efter Nils Philip Gyldenstolpes död 1810 övergick godset till dottern Christina Charlotta, gift med övertstekammarherren, friherre Adolf Ludvig Stierneld.
År 1798 såldes säteriet till brukspatron Nils Holterman och efter dennes död
 övergick det till dennes brorsdotter Maria Charlotta, gift med bergsrådet Anders von Wahrendorff.
Av dessa återsåldes emellertid gården 1825 till den nyssnämnde Stiernelds son, friherre Gustaf Adolf Stierneld.
Denne avyttrade 1836 Forsby till överhovstallmästaren Ferdinand Braunerhjelm, som i sin tur redan 4 år senare sålde till kapten Fr. Aug. Sterky.
Sedermera ägdes godset av grosshandlare Jakob Fischer och innehades åren 1873-78 av friherre Malkom Hamilton.
Sistnämnda år inköptes det av löjtnanten Ernst Th. Grönwall, och avyttrades 1898 till godsägare Harder Santesson.
Dennes son, godsäg. Gunnar Santesson är sedan 1918 ägare av Forsby och Sjöäng.

Godsägare Gunnar Santesson är född 1886-11-25, s.t. godsäg. Harder S. o.h.h. Ida, f . Philipsson; g.m. Aina Bergh.

Barn: Berndt, Britta, Karin, Margit.

Santesson är ordf. i pensionsn., led. av komm.-fullm. o. komm.-n., barnavårdsn., kronoomb i tax.-n. m.m.  


Beskrivning enl. boken Södermanland läns bebyggelse 1960:

 Forsby 2:1.
 Areal: 155 ha, varav 129 ha åker.
 Taxv: 411400.
 Ägare: Godsägare Gunnar Santesson.


Beskrivning enl. boken Södermanland läns bebyggelse 1960:

 Forsby 2:1, Skogen.
 Areal: 826 ha.
 Taxv: 877000.
Ägare: Godsägare Gunnar Santesson.


I Österåker har endast funnits en större herrgård eller ett Säteri.
På 1880-talet såldes en del gårdar ut, bland annat Hullagård, som på så vis blev den näst största.
I Forsbys ägarlängd finns anteckningar att herrgården år 1300 ägdes av riksrådet Anund Algotsson av folkungaätten.
1330 ägdes den av riddaren och riksrådet Laurentz Ulfson (Stengafvel).
Mellan 1330 till 1527 ägdes den av Säby (Namnet på Julita kloster?) och Julita kloster.
Efter klostrergodsens indragning tillhörde egendomen Gustaf Vasa fram till 1560. 
1561-1569 Erik XIV. 
 1569-1597 Carl IX. 
 1611 av Hertig Carl Filip av Södermanland. 
 1622 av Gustaf II Adolf och samma år av änkedrottningen Christina av Hilstein. 
1625 åter till Gustaf II Adolf. 
 1632 av Drottning Christina. 
1647-1655 av riksrådet och friherren Paul Khewenhüller.
1655-1658 av kammarherren och friherren Paul Khewenhüller d.y. 
1658-1662 av friherre Bartolomeus Khewenhüller. 
 1662-1664 av av friherrinnan Regina Khewenhüller. 
 1664-1686 av kungliga rådet Edvard Ehrensteen och från 1686-1719 av änkan Catharina Ehrensteen, född Wallenstedt.

År 1719 övergick egendomen till dottern, grevinnan Margareta Gyldenstolpe, född Ehrensteen. 
 1721 till hennes man kammarherren och greven Ulrik Nils Gyldenstolpe.
 1768 ägdes egendomen av exellensen greve Nils Filip Gyldenstolpe.
1790 såldes gården till friherren Adolf Louis Stierneld som år 1798 sålde den till bankiren Nichlas Holterman.
 Det var han som år 1800 planterade den mäktiga ekallén som leder ner till säteriet.
Holterman dog 1824 och genom testamente erhöll Holtermans brorsdotter, Maria Charlotta Holterman, gift med bergsrådet Anders von Wahrendorff,
egendomen och av dessa såldes den år 1825 till översten, kammarjunkaren och friherren Gustaf Algernon Stierneld (son till föregående Stierneld). 
 År 1835 blev det åter ny ägare då av överhofstallmästaren, friherre Ferdinand Braunerhjelm. 
1841 inköptes den av kaptenen F. A. Sterky, som år 1860 sålde den till grosshandlaren G. Granström.
År 1867 inköptes den av grosshandlaren Jac. Fischer som år 1873 sålde den till friherre Malcolm Hamilton och som i sin tur,
 år 1878, sålde den till översten E. Th. Grönwall. Av Grönwall såldes Forsby år 1898 till H. Santesson.
 Hardar Santesson överlät egendomen år 1918 till sin son Gunnar Santesson,
som i sin tur år 1947 överlät den till sina barn Bernt, Britta, Karin och Margit.
1967 sålde familjen Santesson gården till Söderhjälm.Ägarelängden:

1300

Riksrådet Anund Algotsson av folkungaätten

 

1330

Riddaren och Riksrådet Laurentz Ulfson (Stengafvel)
 

1330-1527

Säby (Julita kloster)
 

1527-1560

Gustaf Vasa
 

1561-1569

Erik XIV
 

1569-1597

Carl IX
 

1611

Hertig Carl Filip av Södermanland
 

1622

Gustaf II Adolf
 

1622

Änkedrottning Christina av Holstein
 

1625

Gustaf II Adolf
 

1632

Drottning Christina
 

1647-1655

Riksrådet och Friherren Paul Khewenhüller
 

1655-1658

Kammarherren och Friherren Paul Khewenhüller dy
 

1658-1662

Friherre Bartolomeus Khewenhüller
 

1662-1664

 Friherrinnan Regina Khewenhüller
 

1664-1686

Kungliga rådet Edvard Ehrensteen
 

1686-1719

Änkan Catharina Ehrensteen, född Wallenstedt
 

1719-1721

Grevinnan Margareta Gyldenstolpe, född Ehrensteen. Dotter till Edvard E och Catarina W.
 

1721-1768

Greve Ulrik Nils Gyldenstolpe. Son till Nils Gyldenstolpe och Margareta G. född E.
 

1768-1790

Exellensen och Greve Nils Filip Gyldenstolpe. Son av ovanstående?
 

1790-1798

Friherre Adolf Louis Stierneld
 

1798-1824

Bankiren Nichlas Holterman
 

1824-1825

Maria Charlotta Holterman. (Brorsdotter till Nichlas H). Gift med Bergsrådet Anders von Wahrendorff
 

1825-1835

Överste Kammarjunkare Friherre Gustaf Adolf Stierneld. Son till Adolf Louis S.
 

1835-1841

Överhofstallmästare Friherre Ferdinand Braunerhjelm
 

1841-1860

Kapten Fredrik August Sterky
 

1860-1864

Grosshandlare G Granström
 

1864-1867

Kapten Fredrik August Sterky. Återköpte godset.
 

1867-1873

Grosshandlare Jacob Fischer
 

1873-1878

Friherre Malkom Hamilton  (X)
 

1878-1898

Löjtnant Ernst Theodor Grönwall.
Sålde Forsby 1898 då han utnämndes till Överste vid Skånska husarregementet.
År 1880 frånsåldes många underlydande gårdar.
 

1898-1918

Hardar Santesson
 

1918-1947

Gunnar Santesson. Son till Hardar S.
 

1947-1967

Bernt, Britta, Karin, Margit Santesson. Barn till Gunnar S.
 

1967-

Söderhjälm
    Loqvist
    Marie Helén Gerschman Ahlin
 

2007-

Indecap Holding AB
   
(X)
(f.1836, död 1922 i Gränna. Begravd på Bo kyrkogård i Närke).

(X) Greve Adam Lewenhaupt, ägare till Sjöholm i Östra Vingåker (1861-1944)
har i sin bok "Svenskt sjuttiotal. Hågkomster 1871-1881" skildrat ett besök vid Forsby år 1878.
 -En dag gjorde vi ett besök på den forna Gyldenstolpeska egendomen Forsby, som låg något utanför den ordinarie granngränsen.
Gården ägdes då av baron Malcom Hamilton, yngre bror till herren på Bo och gift med enda systern till den ståtliga Alice Gyldenstolpe, som hon var föga lik.
Hamilton var en grann karl, men redan då mycket excentrisk.
Det berättades underliga historier om hans sätt att sköta sitt jordbruk och det rika arv hustrun medfört i boet utan något egentligt nöje för det barnlösa paret.
En liten hund var vid vårt besök "pappas och mammas" glädje.
Ett behändigt sätt att göra av med en del av slantarna var att singla ut dem på hal is och låta statbarnen i träskor kappas om rovet.
 Äktenskapet blev sedan upplöst och Forsby såldes.
Åtskilliga år senare råkade jag Hamilton hos Dickson på Sparreholm.
Han bodde då i stationssamhället och levde på apanage från Bo.
Det yttre var fortfarande lika ståtligt, men excentriteten hade tilltagit i oroväckande grad, dock ej tillräckligt för vård på hospital.
Det låg den gången något nästan fängslande i hans andliga saltomortaler och bisarra ideér, som han utvecklade i språkligt formfulländade vändningar.


(Förre soldaten Anders Lundmark, Ängby (1858-1949), berättade 1949-06-05 för Emanuel Olsson om Hamilton).
 

-Hamilton minns ja mycke väl.
Vi var mä ifrån Sjögöle å körde ner te Rörvik, å vi hadde e fin märr som va duktig å springa,
å därför ville baron jämt åka mä oss, för han tyckte om när dä gick fort.
Han satt ijämter mej på kälken å hadde ena näven innanför skjorta ve halsen på mej, å höll i så dä skavde hål på halsen å blödde.
När ja sen kom te Malmköping ve regemente så träffa ja Hamilton där.
Ja gick fram ten å hälsa å frågä om han kände igen mej.
Då tittä han på mej å så sa han, "Nog känner ja igen dej, men ja kommer inte ihåg vad du heter, men det är du som är bror till Jöns". 
 En annan gång va Hamilton inne i lägerhydda.
Han va stor å lång å hadde jämt en hunn mä sej.
Ja va korpral då å skulle svara för ordninga, så ja tänkte ja skulle visan att nu va dä ja som va herre.
 "Dä här ä ingen plats för civila", sa jag.
Han lommade iväg ut, men han ga mej en blick som ja sen allri glömde,
 ja hadde så när gått ätter å bett en om förlåtelse för att ja va hård.
 Jag såg en sen i Malmköping flera gånger.


(Kyrkoherde Allan Abenius (1898-1967) berättade en gång följande som han hört från gamla vid Forsby).

-Grevinnan Hamilton besökte en gång stallet.
 Det bar sig då inte bättre än att en häst grinade "lipade", åt henne.
 Hon blev då så arg att hon gav befallning om att hästen, ett ovanligt ståtligt djur, omedelbart skulle nedslaktas.


Ursprungligen omfattade egendomen ungefär halva socknen,
men sedan änkefru Wallenstedt år 1705 donerat 1 mantal Berga till kyrkoherdeboställe,
 och översten Grönwall år 1880 frånsålt Hullagård, 4 mantal, 
 Skogen 1 mantal,  Lucktorp ½ mtl, Sjögölet ¼ mtl, Laggarbol ½ mtl, Wad ¼ mtl och Hedgölet ½ mtl
utgöres egendomen år 1916 av Forsby 3 mtl, Folketorp 1 mtl, Frösvi 1 mtl, Bångarbol 1 mtl,
Ättersta 2 mtl, Berga mellangård 1 mtl, Backa ¼ mtl, Krokan 1/3 mtl och Mogetorp 1/8 mtl.
 Totalt år 1916 är Forsby på  9 17/94 mantal.

Forsby hade patronatsrätt (att tillsätta präst och underhålla kyrkan ) fram till 1922? 


På gärdet bort mot kalkbrottet står en ek som kallas ”Katteken”.


Att följa personer/arbetare som levat på Forsby kan i bland vara svårt,
eftersom Forsby, Forsby Glädjen, Forsby Mejeri, Forsby Rundeln och Bångarbol blandas ihop i församlingsböckerna.
Ibland har prästerna fört boken under den beteckning som huset hade, ibland under Forsby.
Alla kan räknas som arbetarbostäder där Bångarbol oftast beboddes av äldre eller "pensionerade". 
 Hfl 1791-1807 s 38 Forsby Säterie
? Lundberg 1753     
Mad. Margareta Flodberg 1759    
Lag? Magnus Berggren 1772 Je?    
D Stina Greta 1742 Ö    
D Beata Catharina          Floda    
D Olrica          Bälinge    
Pig Anna Jonsdotter 1776 Ju    
Dr Lars Larsson 1774 Ö     
Trackaren? Mainis? Flyckt      
Hu Anna Stina ?ström      
Dr Olof ?berg      
Trädgårdsmäst Land? ?berg?      

Resten av sidan är väldigt svårläst med många överstrykningar.


Hfl 1808-1818 s 89 Forsby
Hr Br.p N Holterman 1758-06-20 Göteborg    
Jungfru Cathrina 1770-12-15    
Betjent C F Westergren 1795-07-18 Salem    
Hush Anna Lindbom 1780          Morkarla   inff Taxinge 1812. utft Stockholm 1816-09-22.
?pig Chr. Söderholm 1785-12-26 Arboga   inff Mällösa. (utft Norrbyås 1815-10-08).
Pig Ingrid Johansdotter 1780          Regna   utft Ju 1815.
Väfverska Maria Andersdotter 1778          Tjula   inff Stenqvista 1813-03-30.
Kökspig Ingrid Jonsdotter 1789-08-14 Ju   inff Ju 1814. (utft Ju 1815).
Gårdsdr Jan Asplund  (X) 1779          Hellesta   inff Axberg 1811-02-08.  (Död 1819-09-08).  
Kusken Sven Pettersson 1770-04-08 Marbeck   Död 1816-02-15.
Hu St Br Andersdotter 1782-02-21 Ö   utft Damkärr p178 1815.
D Maja Stina 1806-06-28 Ö   utft Damkärr p178 1815.
S Anders 1808-11-04 Ö   utft Damkärr p178 1815.
  Anna Lotta 1811-01-14 Ö   utft Damkärr p178 1815.
  Ullrica Carolina 1814-07-03 Ö   utft Damkärr p178 1815. utft VV 1814-09-28.
Kusken Lars Sätterberg 1788-09-21 ÖV   inff Frustuna 1815-09-28.
Stalldr Carl Krans 1786          Finland   inff Hyltinge 1815. Utan besked flyttade till Stockh 1816-09-25.
Stalldr Clas And. Ersson 1797-07-05 ÖV    
Pig Brita Olsdotter 1788-07-01 ÖV   inff ÖW 1815. utft ÖV 1817.
Tvättpig Stina Öberg 1795-07-04 ÖV   inff ÖW 1815. utft Råby 1813.
Kökspig Ingrid Andersdotter 1789-01-27 ÖV   inff ÖW 1815. utft ÖV 1817.
Kökspig Brita Ersdotter Nyquist 1794          Lennäs   inff Ju 1817.
Stalldr Anders Jacobsson 1791-11-03 ÖV   inff Ju 1813. utft Stockholm 1815-09-21.
Dr Anders Andersson 1771-05-19 Ö   inff Olstorp p197 1817. (utft Skogstorp NB p170).
Pig Lisa Velamsdotter 1758          Norrberke    utft Frösvi p88.
(X) Jan Asplund svår att följa i HFL. Han kommer till Österåker 1811 och dör på Forsby 1819. Har bott på Askö Millerstu, Frösvi och Forsby.
         
s 90 Forsby Säteri
Inspect. Jac. Fagerström 1763-01-01 Grebo    
Hu Catharina Jonsdotter 1766          Skärkind    
D Anna Lena Hägerstedt? 1791          Skärkind   inff Klockrike 1806. utft Norrköping 1816-09-08.
  Fredrica Fagerström 1802          Linköping    
  Christ. Mar. Fagerström 1804          Krigsberg    
  Eva Cathar. Fagerström 1806-03-30 Brunnby    
Rättare Peter Walström 1772          Ju     
Hu Ulr. Eleon.Olofsdotter 1783          ÖV    
D Anna Catharina 1804          Ekeby    
  Mariana 1806          Ö    
Rättaren Eric Andersson 1775          WW    
Hu Christina Ringström 1772          Rinkeby    
S Eric 1810-03-08 Ö    
D Stina 1811-05-29 Ö    
S Lars 1814-08-11 Ö    
s 91 Forsby Säteri
Trädgårdsmästare Ol Wennberg 1755          Vendel    
Hu Anna Charl.Hallman 1757          Nerike    
D Charlotta Wennberg 1793-08-17 Jerfälla   inff Oxberg 1813.
Trägårdsdr Lars Larsson 1764          Ö    
Trägårdsdr Peter Holm 1779          Öja    
Träg.dr Lars Larsson 1764          Ö    
Hu Kerstin Mattsdotter 1766          Ö    
D Brita 1796          Ö   Kunde hela boken 1808.
S Lars 1800          Ö    
Trädg.dr Nils Larsson 1795-03-24 Ö   inff Ättersta mg Storstu p146 1817-12-21.
Trädg.dr Ulr? ? 1788          Ju    
Trädg.dr Lars Larsson Sjögren 1788-05-14 Asker   inff Lennäs 1812. utft Ju 1814-09-28.
Trädg.dr Jonas Moberg 1789-10-31 ÖV   inff ÖV 1814. utft ÖV 1816-09-30.
Smed Per Linde 1788          Lid    
Trädg.dr Eric Mattsson 1797-07-03   inff Smedstorp p157 1816. Död 1817.
Flickan Anna Lotta Svensdotter 1811-01-13 Ö   (inff Damkärr p178).
Dr Lars Anderssson 1762-07-09 Ö   (inff Sandstugan p219 1809).   
Hu Ingeborg Larsdotter 1764-09-26 Ö   inff Gatstugan p200 1812.
S Anders 1796-09-24   inff Gatstugan p200 1812. utft Berga (Såberget) p131 1814.
D Ingeborg  1801-04-10   inff Gatstugan p200 1812.
s 92 Forsby Säteri
Skogvagt Per Anderssson 1765-07-26 Ö   utft Damskärr p178 1816.
Hu Brita Martinsdotter 1764          Ö   utft Damskärr p178 1816.
D Stina Brita 1801-02-27 Ö   utft Damskärr p178 1816.
  Anna Catharina 1805-09-17 Ö   utft Damskärr p178 1816.
Skogv Lars Hellström 1785-08-05 La Mellösa   inff Näshulta 1816.
Hu Hedv. Sundholm 1794-10-25 Näshulta   inff Näshulta 1816.
Eldvagt Per Anderssson 1746-11-06 Ö   Fattighjon.
S Nils 1792          Ö    
Stenspräng Olof Jönsson 1779          Vintrosa    
s 93 Forsby Säteri
Oxdr Eric Persson 1764-05-25 Ö    
Hu Brita Persdotter 1762-09-20 Ö    
S Nils 1799-01-15 Ö   utft Ättersta mg Storstu p146 1817.
D Kerstin 1800-04-30 Ö   utft Ju 1817-09-30.
  Brita 1803-01-19 Ö    
Ladug.pig Brita Ersdotter      
Ladug.pig Catharina Ersdotter 1778          ÖV    
Ladug.pig Ingrid Johansdotter 1780          Rägna    
Ladug.pig Stina Larsdotter 1786-10-20 Trehörna   utft Ju.
Ladug.pig Catharina Larsdotter 1791-03-29 Trehörna   utft Frösvi p88 1812.
Ladug.pig Catharina Persdotter  (X) 1783-09-07 Ju   inff Ju 1813. utft Frösvi p88 1815.
D Stina Lotta Andersdotter  (X) 1812-04-17 Ju   inff Ju 1813. Död 1815-02-20.
Ladug.pig, enkan Brita Andersdotter 1770-10-07 ÖV   inff ÖV 1813.
Ladug.pig Brita Stina Andersdotter 1792-05-17 ÖV   inff ÖV 1815.
Fisk Eric Flinta 1760          ÖV   (inff Valltrand 2 p52 1811).
Hu Marit Persdotter 1760          VV   (inff Valltrand 2 p52 1811).
Extr rot.sold Per Får  (Y) 1789-07-10 VV   inff Backa 1815.        
Dr Lars Persson 1773          Ö   inff Olstorp p197 1813. utft Backa p156 1814.
Dr Jöns Larsson 1747          Edsberg    
Hu Maja Greta Carlsdotter 1776          Qvistbro    
Org.tramp Per Andersson 1746-11-06   inff Betlehem p100 1814. Död 1817-12-26.
(Y) Per Får är svår att följa. Se Backa, Berga Mg Sjötorp och Forsby.

Hfl 1818-1824 s 93 Forsby
Br. Patr. N Holterman 1758-06-20 Göteborg   (Död 1824-06-27).
Jungfru Cathrina Lundström 1770-12-15   (utft Stockholm 1824-10-18).
Hush Anna Lundholm 1789-02-10   (inff?). OK!
Pig Hedvig Wahlberg 1800-12-22 Eskilstuna   inff Eskilstuna 1823-04-20.OK!  (utft Länna 1825-04-07).
utft Stockholm 1823-09-29.
  Stina Ersdotter 1798-05-28 VV   inff VV 1823-10-25. OK!  (utft Taxinge 1825-10-17).
  Stina Lotta Hellström 1799-07-28 Floda   inff VV 1823-10-28.OK!  (utft Taxinge 1825-07-30).
Stalldr Jonas Ersson 1796-03-04 Näshulta   inff Floda 1821.  OK! (utft Stockholm 1824-10-18)
s 94 Forsby
Insp Jac. Fagerström 1763-01-01 Grebo   utft Ju 1818-09-30.OK!
Hu Cathrina Jonsdotter 1766          Skärkind   utft Ju 1818-09-30.OK!
D Fredrica 1802          Linköping   utft Ju 1818-09-30.OK!
  Christina Maria 1804          Krigsberg   utft Ju 1818-09-30.OK!
  Eva Cathrina  1806-03-30 Brunby   utft Ju 1818-09-30.OK!
Insp Johan Åkerholm 1782          Mariefred   inff Åker 1818.OK!
Hu Cathrina Åkerholm 1781-09-05 Åker   inff Åker 1818.OK!
Kusken Lars Setterberg 1788-09-21 ÖV   OK!
Hu Brita Nyman 1794          Hankipuda   inff Stockholm 1823-06-04.OK!
Rättare Pehr Andersson Blomberg 1788-07-18 Åker   inff Länna 1819.OK!
Hu Stina Cathrina Bröms 1794-02-03 Frustuna   inff Länna 1819.OK!
D Stina Lotta 1822-09-28 Ö   OK!
Rättare Eric Andersson 1775          VV   utft Norrbyås 1820-10-06.OK!
Hu Christina Ringström 1772          Ringkarleby   utft Norrbyås 1820-10-06.OK!
S Eric 1810-03-08 Ö   utft Norrbyås 1820-10-06.OK!
D Stina 1811-05-29 Ö   utft Norrbyås 1820-10-06.OK!
S Lars 1814-08-11 Ö   utft Norrbyås 1820-10-06.OK!
s 95 Forsby
Trädg.m Olof Wennberg 1755          Wendel   OK!
Hu Anna Charlotta Hallman 1757          Nerike   OK!
D Charlotta 1793-08-17 Jerfälla   OK!
Fosterd Anna Lotta Svensdotter 1811-01-13 Ö   OK!
Trädg.dr Eric Törnbolm 1799-05-04 V Eneby   inff VV 1822.OK!  (utft Länna 1825-04-07). 
Trädg.dr Olof Ersson Flodin 1794-11-08 Floda   inff VV 1818.OK!  utft Upland 1820-10-13.OK!
Trädg.dr Nils Larsson 1795-03-24 Floda   utft Ju 1818-09-29. utft Ju 1822-10-28.OK!
Snick.dr Lars Andersson 1762-07-09 Ö   (Död 1825-07-27).
Hu Ingeborg Larsdotter 1764-09-26 Ö   Död 1820-07-23.OK!
D Ingeborg 1801-04-10 Ö   utft Öfverhulla by p201 1821.
G(amla) dejan Lisa Welamsdotter 1758          Norrberke   inff Fröswi GB p88? 1823.
s 96 Forsby
Skogv Lars Hellström 1785-08-05 La Mellösa   OK!
Hu Hedvig M Sundholm 1794-10-25 Näshulta   OK!
S Lars Fredric 1818-07-29 Ö   Vacc. 1819.OK!
S Carl Wilhelm 1821-12-09 Ö   OK!
s 97 Forsby
Oxdr Eric Persson 1764-05-25 Ö   OK!
Hu Brita Persdotter 1762-09-20 Ö   OK!
D Brita  1803-01-19 Ö   utft Frösvi p92 1821.
D Stina 1800-11-22 Ö   OK!
Dejan Cathrina Persdotter 1783-09-07   inff Frösvi p88 1818. utft Skogstorp p170 1819.
Ladug.pig, enk Brita Andersdotter 1770-10-07 ÖV   (utft ÖV 1818).
Ladug.pig Brita Stina Andersdotter 1792-05-17 ÖV   utft ÖV 1818-09-29.OK!
Kökspig Stina Brita Pehrsdotter 1801-02-27 Ö   inff Damkärr p188 1818.
Enkan Kjerstin Larsdotter 1772-09-15 Ju   (inff Ju 1818). (utft Ju 1824-10-17).
Ladug.pig Stina Olsdotter 1793-09-28 Ju   inff Ju 1819.OK! utft Ju 1820-10-13.OK!
Ladug.pig Anna Catrina Pehrsdotter 1805-09-17 Ö   inff Damkärr p188 1820.
Ladug.pig Brita Andersdotter 1798-04-06 Hofsta   inff Ju 1823-10-25.OK!
Fiskaren Eric Flinta 1760          ÖV   OK!
Hu Marit Persdotter 1760          VV   OK!
Stenborr.dr Jöns Larsson 1747-08-21 Edsberg   OK!
Hu Maja Gr. Carlsdotter 1776          Qvistbro   OK!
Orgeltramp. Per Andersson 1746-11-06    

Hfl 1824-1830 s 96 Forsby
4 mtl
Bar. G A Stjerneld 1791-07-12 Stockholm G. 1828  
Grefvin.  Jacq W Gyldenstolpe 1803-06-26 Stockholm G. 1828  
Fröken Dor. Ch. Rossalie Mar.  1823-11-30 London   utft Stockholm 1824-10-18.
Fr Charlotta Wilhelmina Ullrica 1829-02-08 Stockholm    
Gouvern. Julie Pequignat 1802 Lov. Cant. Bern Schweitz   utft Stockholm 1829.
Doct.  Jens Rhar Lachendorph 1795-12-03 Ribe Jutland       
Gouvern. Melle. Wulff     utft Länna 1825-04-07.
Madm.elle Anna Lundholm 1789-02-10    utft Taxinge 1825-10-17.
Kokersk Christine Lindberg 1797-02-06 Enköping   utft Taxinge 1825-07-30.
Hushåll Inga Lundström 1798-05-16 Tåby   inff Stockholm 1829-06-??
Frök, pig Anna Gustava Forsbom 1789-05-27 Wedevåg    
Husp. Hedda Lisa Limnell 1804-10-12 Källmo   inff Länna 1826.
Tvättersk. Stina Br. Pehrsdotter 1801-02-27 Ö    
Kökspig Kjerstin Magnusdotter 1808-11-10 Ö   (inff Torp Bonnas p111 1826).
Dejan Stina Cajsa Jansdotter 1800-09-06 Ju   inff Ju 1828-04-09.
Bryggerska Anna Lotta Lundberg 1805-07-17 Ju   inff Ju 1828-11-25.
Amma Sophia Sunding 1798-01-01    
Kammarpig Maria Hedvig Lundgren 1807-01-01    
Fröken, pig Sophia Ängström 1792-01-10    
Kammartj. Eric Zetterberg 1797         Askersund   inff Stockholm 1829.
Betjent Petter Lindeblom 1803-06-04 Flen   inff Stockholm 1829-06-??
Kusk Eric Joachimsson Hagström 1801-02-01 Hyltinge    
Stalldr Eric Lundberg 1813-06-07 Ju   inff Ju 1828-10-25. 
Stalldr, enkl Lars Elg 1785-06-27 Ju   inff Ju 1827. utft Lindberga p148 1828.
s 97 Forsby
Insp Johan Åkerholm 1782          Mariefred   inff Åker 1818.
Hu Cathrina Åkerholm 1781-03-05 Åker   inff Åker 1818.
Pig Anna Maria Bergvall 1808-12-12 Ö Husby   inff VV 1825-10-14. utft VV 1827.
Pig Anna Olsdotter 1801-03-24 Floda   inff Lindberga p148 1827.
Kusk Lars Setterberg 1788-09-21 ÖV   utft Länna1825-10-17.
Hu Brita Nyman 1794          Haukipuda   inff Stockholm 1823. utft Länna1825-10-17.
  Maria Charlotta 1824-04-15 Ö   utft Länna1825-10-17.
Pig Brita Jonsdotter 1813-06-02 Ju    
Dejan A Gr Lindgren 1795-12-15 Frustuna   inff Fröswi p95 1824. utft St Malm 1825-10-25.
S Carl Eric 1821-09-06 St Sundby   inff Fröswi p95 1824. utft St Malm 1825-10-25.
Dejan, enkan Kjerstin Larsdotter 1772-09-15 Ju   utft Ju 1824-10-14.
Lad.pig Anna Cath. Persdotter 1805-09-17 Ö G. 1824-10-31 utft Rosenlund p107.
Lad.pig Brita Andersdotter 1798-04-06 Hofsta   inff Ju 1823. Död 1825-07-22.
Dejan Brita Pehrsdotter Norberg 1796-09-14 Nyköping   inff Ju 1825. utft Stockholm 1828-10-21.
Oä S Carl Erik 1817-12-13 Nyköping   utft Stockholm 1828-10-21.
Ladug.pig Brita Andersdotter 1791-06-20 Grythytte   inff Ju 1825. utft Damkärr p191 1826.
Oä S Lars 1819-06-17 Ju   utft Damkärr p191 1826.
Pig Anna Jansdotter 1803-04-26 Ö   inff Ju 1826. utft Fröswij p95 1827.
Pig Stina Olofsdotter 1799-04-13 Floda   inff Lindberga p148 1827. utft Fröswi p95 1828.
s 98 Forsby
Trädg.m Olof Wennberg 1755          Wendel    
Hu Anna Charlotta Hallman 1757     
  Charlotta 1793-08-14 Jerfälla    
Flick. Anna Lotta Pettersson 1811-01-13 Ö    
Trädg.dr Eric Törnbolm 1799-05-04 V. Eneby G. 1825-03-27 utft Länna 1825-04-07.
Trädg.dr Anders Andersson 1808-02-12 Gryt   inff Gryt 1825-03-28. utft Åker 1826-10-13.
Trädg.dr Joh. Theodor Lönngren 1809-11-02 Öfv. Enhörna   inff Öfv. Enhörna 1826.
G(amla) dejan Lisa Welamsdotter 1758          Norrberke    
s 99 Forsby
Skogv Lars Hellström 1785-08-05 La Mellösa    
Hu Hedvig M Sundholm 1794-10-25 Näshulta    
  Lars Fredric 1818-07-29 Ö    
  Carl Wilhelm 1821-12-09 Ö    
  Christina Willhellmina 1826-06-22 Ö    
Tjenst.flickan Ullrica Carolina Pettersson 1814-07-03 Ö   utft Stenbro p208 1829. Admitt 1829-07-12.
Rätt Pehr Blomberg 1788-07-18 Åker    
Hu Stina Cathrina Bröms 1794-02-03 Frustuna    
  Stina Lotta 1822-09-28 Ö    
  Pehr August 1825-10-06 Ö    
  Johan 1829-08-30    
Fisk. Eric Flinta 1760          ÖV   Död 1829-07-19.
Hu Marit Persdotter 1760          VV    
s 100 Forsby
Oxdr, enkl Eric Persson 1764-05-25 Ö    
Hu Brita Persdotter 1762-09-20 Ö   Död 1826-05-25.
  Stina 1800-04-30 Ö G. 1824 utft La Täppe p207 1824.
S Lars Eric 1824-09-12 Ö   utft La Täppe p207 1824.
Fisk. Anders Andersson 1790-07-21 Ö   inff Hellstugan p59 1829.
  Olof 1818-07-27 Ö   inff Hellstugan p59 1829.
  Pehr 1820-09-22 Ö   inff Hellstugan p59 1829.
  Jöns 1822-12-10 Ö   inff Hellstugan p59 1829.
  Carl 1825-08-29 Ö   inff Hellstugan p59 1829.
Stenborr. Jöns Larsson 1747-08-21 Edsberg   (utft Bångarbol NB (s222 i AD, Bild 119 i Ra).
Hu Maja Gr Carlsdotter 1776          Qvistbro   (utft Bångarbol NB (s222 i AD, Bild 119 i Ra).

Hfl 1830-1836 (s 210 i AD, Bild 113 i Ra) Forsby
Bar G N Alg.Ad. Stjerneld 1791-07-12 Stockholm   utft Östergöthland 1835.
Grefvin.  Iaqu. Wilh. Gyldenstolpe 1803-06-26 Stockholm   utft Östergöthland 1835.
Fröken Charl. Rosalie Mar. Dor. 1823-04-30 London   utft Östergöthland 1835.
Fröken Charlotta Wilhelmina Ullrica 1829-02-08 Stockholm   utft Östergöthland 1835.
Fröken Charlotta Lovisa Aurora 1830-04-19 Stockholm   utft Östergöthland 1835.
Fröken Emilia Charlotta Eleonora 1831-06-04 Ö   utft Östergöthland 1835.
Bolhåll. Lars Joh. Carell 1802-08-10 Nicolai förs.   inff 1833-09-20. utft Nicolai 1835.
Gouvernante Marg. Henr. Wulff 1789-10-24 Stockholm   utft Östergöthland 1835.
M.elle Anna Lundholm 1789-02-10 Hedesunda   utft Eskilstuna 1831-10-??
M.elle Inga Lundström 1798-05-16 Tåby   utft Norrköping 1830-10-21.
Kokersk. Anna Stina Wengberg 1794-11-03 Wendel   inff Stockholm 1831-10-?? utft Stockholm 1832-10-24.
M.elle Christ. Cathar. Nathell 1783          Skenninge   inff VV 1831-10-?? utft VV 1832-10-24.
M.elle Maria Marg. Wretblad 1793          Lofsa?   inff Stockholm 1832-10-?? utft Stockholm 1834-11-??
Hushållersk. Marg. Elis. Bäckström 1793          Söderfors   inff Stockholm 1832-10-?? utft Stockholm 1834-10-22.
Doctor J B Lachendorph 1793-12-03 Ribe Jutl.   utft Östergöthland 1830.
(s 212 i AD, Bild 114 i Ra) Forsby
Betjent Lars Gust. Petersson 1806-03-02 Mörkö   inff Stockholm 1833-10-?? utft Stockholm 1835-11-24.
Betjent Joh. Ludv. Sandberg 1805-05-17 Stockholm   inff Södertelje 1832. utft Stockholm 1833-03-12.
Kammartj. Eric Zetterberg 1797          Askersund   utft Sto. 1833-04-29.
Betjent Petter Lindeblom 1803-06-11 Flen   utft Sto. 1833.
Kusk Eric Joachimss.  Hagström 1801-02-01 Hyltinge   utft Sto. 1830-04-19.
Stalldr Eric Lundberg 1813-06-07 Ju   utft Barfva 1831-10-24.
Kusk J P Lundholm 1803-05-31    
Kusk Daniel Lundblad 1795-05-21 Östuna   inff Stockholm 1831-09-28. utft Östergöt. 1835.
Stalldr Olof Ersson 1808-02-11 Ju   inff Ju 1831. utft Ju 1834-11-05.
Stalldr Petter Källström 1810-01-15 Forssa   inff Årdala 1834-10-??
Kammar/barn pig Maria Cath. Ernlund 1788-05-13 Upsala   inff Sto. 1831-04-?? utft Sto. 1832-10-24.
Kammarp. Hel. Marg. Kjellgren 1795-01-01   utft Sto. 1832-10-24.
Husp. Brita Beckman 1805-01-16    
Amman Brita Edlund 1805-12-09    
Barnp. Sophie Ångström 1792-01-10    
Pig Regina Hellberg 1816-06-09 Ju   inff Ju 1833-10-?? utft Ju 1834-10-22.
Amman Emborg Olsdotter 1809-01-11 Ö   inff Wesstorp Higgers (s270 i AD, Bild 145 i Ra) 1831.
utft Nedhulla (Ericsberg) (s94 i AD, Bild 52 i Ra) 1833.
Kokersk. Cath. Elis. Norström 1803-12-20 Enköping   inff Sto. 1832. utft Sto. 1833-10-23.
Kökspig. Sara Lovisa Askerlund 1814-10-05 Viby   inff Nyköp. 1833-08-28. utft VV 1834-05-??
Tvätt, pig Maja Skogsberg  (X) 1803-09-21 Ö   inff Ju 1833-10-?? utft Ned.h. sold.torp (s150 i AD, Bild 82 i Ra) 1835.
Claes Ludvig  (X) 1834-06-15 Floda   utft Ned.h. sold.torp (s150 i AD, Bild 82 i Ra) 1835.
(s 214 i AD, Bild 115 i Ra) Forsby
Deja Brita Stina Pehrsdotter 1808-11-12 Ju   inff Frösvi (s208 i AD, Bild 112 i Ra) 1834-10-?? utft Ju 1835-10-??
Oä S Lars 1833-01-20 Ju   inff Frösvi (s208 i AD, Bild 112 i Ra) 1834-10-?? utft Ju 1835-10-??
Pig Karin Mårtensdotter 1807-01-18 Ö   (inff Brostugan (s374 i AD, Bild 200 i Ra) 1834). utft Brostugan (s374 i AD, Bild 200 i Ra) 1835.
Ladug.pig Maja Pehrsdotter Stare 1818-07-02 Ju   inff Ju 1834-10-26. utft Nederh. ng Aschells (s55 i AD, Bild 32 i Ra) 1835-10-??
Husp. Hedda Lis. Limnell 1804-10-12 Källmo   utft Eskilstuna 1831-10-24.
Köksp. Kjerstin Magnusdotter 1808-04-10 Ö   utft Ju 1830.
Tvättersk. Stina Brita Persdotter 1801-02-27 Ö G. 1830-04-12  
Huspig Anna Lotta Lundberg 1805-07-17 Ju G. 1833-10-27 utft 1833-11-04.
Kökspig Anna Larsdotter 1801-09-08 Ö   inff Öfverhulla by (s430 i AD, Bild 228 i Ra) 1830. utft Öja 1832-10-24.
Bryggersk. Cathrina Mårtensdotter 1807-01-18 Fryxände Werml   inff Capl.g. (s198 i AD, Bild 106 i Ra) 1830. utft Brostugan (s374 i AD, Bild 200 i Ra) 1832-05-??
Pig Ingrid Olsdotter 1803-07-03 VV G. 1832 inff VV 1831-10-?? utft VV 1832-10-24.
Kökspig Johanna Hagberg 1808-07-13 Kumla   inff VV 1832. utft VV 1833-04-29.
Huspig Anna Cajsa Larsdotter 1805-06-06 Kumla   inff Kumla 1832. utft VV 1834-10-22.
Kammarp. Joh. Maria Fineman 1808-08-22 ÖV   inff Ju 1832. utft Sto. 1834-10-22.
Madame Cathrina Åkerholm 1781-08-05 Åker   inff Capellansg. (s198 i AD, Bild 106 i Ra) 1835.
Dejan Maja Lisa Gabrielsdotter 1803-10-03 Näshulta G. 1833-10-13 inff Ju 1832. utft Ju 1833-10-23.
Ladug.pig Stina Svensdotter 1808-06-10 Ju G. 1833-10-13 inff Capl.g. (s198 i AD, Bild 106 i Ra) 1832. utft Skogens sold.torp (s148 i AD, Bild 81 i Ra) 1833-10-??
Deja Greta Lisa Pehrsdotter 1809-08-10 ÖV G. 1834-10-26 inff Ju 1833-10-?? utft ÖV 1834-10-29.
Pig Anna Brita Nilsdotter 1816-12-07 Ö   inff Öfverh. by (s432 i AD, Bild 229 i Ra) 1833. utft Öfverh. (s430 i AD, Bild 228 i Ra) 1834.
Pig Stina Larsdotter 1795-11-25 Ö   inff Ättersta mg Storstu (s336 i AD, Bild 181 i Ra) 1835.
Pig Anna Larsdotter 1819-02-11 Ö   inff Lindberga (s322 i AD, Bild 174 i Ra) 1835.
Pig Brita Stina Ersdotter 1815-07-03 Ö   (inff Kapellansgården (s198 i AD, Bild 106 i Ra) 1835).
(s 216 i AD, Bild 116 i Ra) Forsby
Insp Johan Åkerholm 1782-10-09 Mariefred   Död 1832-08-11.
Hu, enk Cathrina Åkerholm 1781-03-05 Åker   utft Kapellansgården (s198 i AD, Bild 106 i Ra) 1834.
Pig Greta Lisa Persdotter 1809-08-10 ÖV   inff Ju 1831-10-25. utft Ju 1833-04-29.
Pig Anna Olsdotter 1801-03-24 Floda   utft Ju 1830-10-14.
Pig Maja Stina Mårtensdotter 1810-12-10 Ö   inff Capl.g. (s198 i AD, Bild 106 i Ra) 1830. utft Thuringe 1831-10-22.
Flickan Kjerstin Olsdotter 1822-03-04 Ö   inff La Täppe soldattorp (s446 i AD, Bild 236 i Ra) 1831. utft Öfverhulla by (s432 i AD, Bild 229 i Ra) 1832.
Pig Brita Stina Ersdotter 1815-07-03 Ö   inff Ljusandal (s228 i AD, Bild 122 i Ra) 1833. utft Kapellansgården (s198 i AD, Bild 106 i Ra) 1834.
Dejan Stina Cajsa Jansdotter 1800-09-06 Ju   utft Frösvi (s208 i AD, Bild 112 i Ra) 1832.
Pig Brita Jonsdotter 1813-06-02 Ju   utft Sto 1830.
Bryggerska Anna Andersdotter 1807-05-23 Ö   inff Ättersta ng Månsa (s326 i AD, Bild 176 i Ra) 1830. utft VV 1834-10-22.
(s 218 i AD, Bild 117 i Ra) Forsby
Trädg.m Olof Wennberg 1755            Wendel    
Hu Anna Charlotta Hallman 1757     
  Charlotta 1793-08-17 Jerfälla    
Trädg.dr Joh. Th. Lönngren 1809-11-02 Öf. Enhörna   utft Sto 1831-10-24.
Trädg.dr Carl Abr. Eklund 1802-08-15 Godegård   inff Sto 1831-10-?? utft Sto 1833-10-??
Trädg.dr L Joh. Forsberg  1809-06-04 VV   inff ÖV 1833-10-??
Pig Anna Lotta Ersdotter 1820-07-05 Ö   inff Ljusandal (s228 i AD, Bild 122 i Ra) 1835.
Pig Ingrid Jonsdotter 1800-08-01 Ö   inff VV 1830-10-20. utft Ju 1835.
Pig Anna Lotta Pettersson 1811-01-13   Död 1830-10-27.
Dejan Lisa Welamsdotter 1758-08-29 Norrberke   Död 1832-05-15.
(s 220 i AD, Bild 118 i Ra) Forsby
Skogv Lars Hellström 1785-08-05 La Mellösa    
Hu Hedvig M Sundholm 1794-10-25 Näshulta    
  Lars Fredric 1818-07-22 Ö    
  Carl Wilhelm 1821-12-09 Ö    
  Christina Wilhelmina 1826-06-02 Ö    
Rättar Per Blomberg 1788-07-18 Åker    
Hu Stina Chr. Bröms 1794-02-03 Frustuna    
  Stina Lotta 1822-09-28 Ö   utft ÖV 1834.
  Per August 1825-10-06 Ö    
  Johan 1829-08-30 Ö    
Enkl, oxdr Eric Persson 1764-05-25 Ö   Död 1831-07-30.
Fisk.enkan Marit Persdotter 1760 VV    
(s 222 i AD, Bild 119 i Ra) Forsby
Fisk. Anders Andersson 1790-07-21 Ö    
Hu Stina Brita Persdotter 1801-02-27 Ö    
  Olof 1818-07-21 Ö   utft Krokan (s400 i AD, Bild 213 i Ra) 1834.
  Per 1820-09-22 Ö   Kunde HB bra 1830.
  Jöns 1822-12-10 Ö    
  Carl 1825-03-29 Ö    
  Hedda Christina 1830-12-01 Ö    
  Lars Gustaf 1834-04-22 Ö    

Hfl 1836-1840 s 108 Forsby
Kammarherre Ferdinand Braunerhjelm 1799-03-01    
Hr Capit. Fredr. August Sterky 1812-07-06 St Petersburg   inff Stockholm 1840-05-20.
Fru Helena Lovisa Sterky 1813-10-15 Stockholm   inff Stockholm 1840-05-20.
  Gustaf Fredric 1837-06-29 Kongl. 2:a Garde. Sto   inff Stockholm 1840-05-20.
  Carl Otto 1840-02-23 Kongl. 2:a Garde. Sto   inff Stockholm 1840-05-20.
Enkefru Beata Charl. Jäderström 1780          Motala   inff Stockholm 1838. utft Öster Haninge 1840-10-21.
Pig Christina Forsbom 1807-03-09   utft Öster Haninge 1840-10-21.
Demoiselle Magdalena Währling 1822-11-11 Maria Sto    
Insp. P Lindenhan 1806-09-24 Holstein Hardersleben   inff Danm. 1835-06-?? utft (Utrikes) 1839-11-??
  Robert Gust. Georgii 1817-03-01   inff Ö.H. 1839-10-12. ?zu Lindenholmen in Barva.
Bokh. Fabian Gustaf  Norström 1822          Bettna   inff Lennäs 1839-11-25.
Pig Margaretha Cath. Nyman 1801-12-10 Säther   inff Stockholm 1840-05-30.
Betjent Erik Hellström 1814-08-02 Arboga    
Bokhåll. Carl Er. Lundblad 1821-06-10 Thorshälla   inff Thorshälla 1838. utft Munktorp 1839-11-10.
s 109 Forsby
Madame Cathr. Åkerholm 1781-03-05 Åker   utft Fröswi p107 1839.
Barnpig Maria Sophia Stenberg 1826-01-27 Upsala   inff Stockholm 1840-06-20.
Ladug.pig Anna Pehrsdotter 1811-07-13 Ö   inff Backa p175 1839.
Stalldr G Ersson Westman 1818-10-16 Rackeby   inff Överhulla by p201 p201 1839. utft Roslagen 1840-10-??
Kall dr Olof Ersson 1808-11-02 Ju   inff Ju 1838. utft Ju 1839-10-23.
Stalldr Pehr Olsson 1811-04-01 ÖV   inff Walltratorp p67 1837. utft Walltratorp p67 1838.
Trädg.dr Jonas Jonsson 1818-06-22 ÖV   inff VV 1837.
Dr, enkl Lars Ersson 1800-06-16 Ö   inff Lindberga p157 1836. utft Berga sg Hemmings p151 1837.
Stalldr Gust. Adolph Jansson 1818-08-20 VV   inff VV 1836-07-31. utft VV 1836-10-25.
Stalldr Petter Källström 1810-01-15 Forsa   utft Ju 1836-04-23.
Pig Stina Larsdotter 1795-11-25 Ö   utft Hellbäcken p177 1836.
Pig Anna Larsdotter 1819-12-11 Ö   utft Capellansgården p102 1836.
Pig Brita Stina Ersdotter 1815-07-03 Ö   utft Ju 1838-10-??
Pig Anna Cathrina Ersdotter 1810-03-17 Ju   inff Ju 1836. utft Walltratorp p67 1838.
Ladug.pig Gustafva Lundholm 1814-06-28 St Mellösa   inff VV 1838-10-?? utft St Mellösa 1839.
Pig Fredrica Andersdotter 1817-10-07 ÖV   inff Borrum 1838. utft Stockholm 1839-04-23.
Kökspig Wilhelmina Forsberg 1813          ÖV   inff St Malm 1838. utft ÖV 1839-10-23.
Dr Olof Andersson 1812-09-25 ÖV   inff Boda Lindvalls p2 1839. utft Forsby p111 1839.
Kökspig Sophia Charlotta Hartin 1817-11-29 Ju   inff Ju 1839. utft Ju 1840-10-21.
Trädg.mäst Nils Östervall 1795-03-24 Ö   inff Ju 1837. utft Ättersta sg Mellantorp p171 1838.
Hu Ingrid Ersdotter 1792-02-20 Ö   inff Ju 1837. utft Ättersta sg Mellantorp p171 1838.
  Christina 1818-12-09 Ö   inff Ju 1837. utft VV 1838-10-23.
  Lars Fredrik 1823-12-16 Ju   inff Ju 1837. utft Ättersta sg Mellantorp p171 1838.
  Beata Mathilda 1831-01-19 Ju   inff Ju 1837. utft Ättersta sg Mellantorp p171 1838.
  Ulrica Maria 1833-05-10 Ju   inff Ju 1837. utft Ättersta sg Mellantorp p171 1838.
s 110 Forsby
Trädg.m Olof Wennberg 1755-11-21 Wendel   Pension.
Hu Anna Charlotta Hallman 1757-06-09    Död 1836-02-03.
  Charlotta 1793-08-17 Jerfälla    
Trädgårdsmästare Eric Ahlgren 1814-02-22 Alsike   inff Stockholm 1840-04-27.
Trädg.dr Lars Johan Forsberg 1809-06-04 VV   utft Westergöthland 1837-10-20.
Pig Anna Lotta Ersdotter 1820-07-05 Ö    
Fåraherde Pehr Pehrsson 1810-11-28 Ö   inff Hagstugan p105 1836.
Hu Brita Larsdotter 1812-11-24 Ö   inff Hagstugan p105 1836.
  Pehr  1834-06-24 Ö   inff Hagstugan p105 1836.
  Lars Fredric 1837-05-22 Ö    
  Christina 1840-06-05 Ö    
s 111 Forsby
Skogv Lars Hellström 1785-08-05 La Mellösa    
Hu Hedvig M Sundholm 1794-10-25 Näshulta    
  Lars Fredric 1818-07-29 Ö   utft Upland 1837.
  Carl Wilhelm 1821-12-09 Ö   inff Upland 1837. utft Uppland 1840.
  Christina Wilhelmina 1826-06-02 Ö    
Rättar Per Blomberg 1788-07-18 Åker    
Hu Stina Chr. Bröms 1794-02-03 Frustuna    
  Stina Lotta 1822-09-28 Ö   utft ÖV 1838.
  Per August 1825-10-06 Ö    
  Johan 1829-08-30 Ö    
Oxdr Olof Andersson 1812-09-25 Ö   utft Boda Karlströms p2 1839. (inff Forsby p109).
Hu Ingrid Larsdotter 1818-08-23 Ö   inff Lindberga p156 1838.
D Brita Stina 1840-10-07 Ö    
F.d oxdr Lars Olsson 1771-02-01 Ö   (inff Lilla Göhlstugan p51 1836). Pension.
Hu Brita Olsdotter 1782-11-06 Ö   (inff Lilla Göhlstugan p51 1836). Död 1838-09-22.
Oxdr Olof 1815-11-14 Ö   (inff Lilla Göhlstugan p51 1836). Död 1839-07-25.
  Anders 1822-08-11 Ö   (inff Lilla Göhlstugan p51 1836). 
Fiskarenk Marit Persdotter 1760          VV   Död 1837-11-04.

Hfl 1840-1845 s 112 Forsby
Hr Capit. Fredr. August Sterky 1812-07-06 St Petersburg G. 1845-11-14 inff Sto 1840.
Fru Helena Lovisa Sterky 1813-10-15 Stockholm   inff Sto 1840. Död 1844-05-27.
Son Gustaf Fredric 1837-06-29 Kongl. 2:a Garde.    inff Sto 1840.
Son Carl Otto 1840-02-23 Kongl. 2:a Garde.    inff Sto 1840.
Fru Lovisa Rebecka Terrade 1793-04-18 Stockholm   inff Stockholm 1844.
Mad. Fru Cath. Aug. Sterky 1815-10-26 Storkyrkan Sto G. 1845-08-14 inff Sto 1841-09-23.
Mademoiselle Christina Sophia Jerlin 1824-08-20 Westerhaninge   inff Lida 1842-04-20.
Mademoiselle Catharina Eleonora Fagerdahl 1815-01-08 Leufsta   inff Stockholm 1843. utft Stockholm 1844-10-24.
Demoiselle Magdalena Wahrling 1822-12-11 Maria Sto   inff Sto 1840. utft Sto 1843-10-08.
Hushåll, Demoiselle Am. Euph. Bonnivier 1806-08-15 Helsingborg   inff Almby 1840. utft St Mellösa 1841.
Betjent Eric Hellström 1814-08-02 Arboga    
Barnpig Maria Sophia Stenberg 1806-01-27 Upsala   inff Sto 1840.
Pig Margareta Catharina Nyman 1801-12-10 Säther   inff Sto 1840. utft Westergöthland 1841.
Pig Amanda Anna Söderberg 1822-04-11 Glanshammar   inff Almby 1840. utft Glanshammar 1841.
Pig Anna Greta Ersdotter 1819-05-31 Norrbyås   inff Norrbyås 1840. utft Walltratorp p69 1841.
Pig Maria Bengtsdotter 1810-04-02 Visnum   inff Asker 1840. utft Fellingsbro 1841.
Pig Ulrica Persdotter 1786-04-07 Källmo   inff VV 1840. utft Askö Johans p107 1842.
Stalldr Eric Jonsson 1812-09-10 Ju   inff Ju 1840. utft Ju 1841.
Trädg.karl Eric Lindbom 1823-02-08 Ju   inff Ju 1840. utft Sto 1845.
Kökspig Maria Sophia Andersdotter 1813-10-06 Grums Werml   inff Carlstad 1841. utft Örebro 1842.
Huspig Dorothea Wilhelmina Mur 1812-12-11 Ju   inff Ju 1841. utft Ju 1843.
Wäfverska Anna Stina Ericsson 1816-01-20 Ju   inff Ju 1841.
Pig Anna Greta Enderberg 1818          Wisby    inff Sto 1841. utft Sto 1842-11-24.
Tvätterska Brita Maja Jansson 1813-10-29 Hammar   inff Örebro 1841. utft Örebro 1842.
Onumrerad sida Forsby (s 112b i AD, Bild 121 i Ra)
Hembitr. Magdalena Glasberg 1809-10-28 Ransäters Sn   inff Ransäter 1842. utft Bodarne 1843.
Kökspig Lovisa Persdotter 1816-07-10 Mosjö   inff Örebro 1842. utft Örebro 1843.
Tvätterska Anna Lisa Malmqvist 1810-12-08 Ö   inff Köping 1842.
Pig Cathrina Johanna Persdotter 1819-07-06 Floda   inff Ju 1842. utft Ju 1843-01-30.
Pig Anna Ch. Wirström 1825-10-13 Ö   inff Rosenlund p124 1842. utft Skogbokvarn p65 1843.
Ladug.pig Anna Olsdotter  (X) 1817-06-18 Ö   inff ÖV 1842. utft Bergslund p174 1843.
(X) Har en dotter, hvilken är skrifven vid Nederhultstugan.
Oä son Anders  (Y)  (Z) 1840-03-14 Köping   inff Köping 1842. utft Ljungsätter p180 1842.
(Y) Skrifven såsom fosterson hos sin morbror (Ljungsätter) p180.
Kökspig Anna Larsdotter 1825-01-03 Ö   inff Kartstugan p192 1843.
Huspig Maria Ersdotter Norström 1812-10-03 Tysslinge   inff Stockholm 1843.
Dejan Brita Stina Larsdotter  (Z)  (XX) 1823-05-24 VV    inff VV 1843. utft Gärdsätter p137 1845.
(XX) Förlofvad med till Stockholm afflyttade f.d. trädgårdsdrängen ? Lindbom vid Forsby.
Ladug.pig Kjerstin Ersdotter 1826-09-27 Ö   inff Capellansgården p105 1843. utft Capellansgården p105 1844.
Pig Anna Ersdotter 1826-02-12 VV   inff VV 1843.
Ladug.pig Magdalena Larsdotter 1828-10-17 Ö   inff Mogtorp p190 1844.
Bryggerska Kjerstin Ersdotter 1822-03-03 VV   inff VV 1844.
Kokerska Lovisa Törnqvist  (XXX) 1798-01-02 Lyckeby   inff Sto 1843. utft På Socknen p241 1845.
(XXX) Medfört ett åldersbetyg fr. Stockholm, som innehåller att hon ?? 22/10 43, men icke intygas hinderslöhet till äktenskap för samma tiden.
Tjenst.flick. Anna Pehrsdotter 1834-07-23 Ö   inff Berga mg (Sjötorp) p234 1845.
Kokerskan Maria Christina Lundqvist 1807-01-14 Stigtomta   inff Ramnäs 1845.
Ladug.pig Anna Lisa Köhler 1827-02-24 VV   inff VV 1845.
Dotter Johanna Christina  (Z) 1845-05-22 Ö   utft Gärdsätter p137 1845.
Onumrerad sida Forsby (s 112c i AD, Bild 122 i Ra)
Tjenstedr J Wahlqvist 1813-09-25 Sköldinge   inff Rackeby 1842. utft Hulla Täppe (Överhulla by p200) 1844-01-01.
Gifta dr Per Mattsson 1809-04-03 Ö G. 1845-05-22 inff Stockbäcken p172 1842. utft Qvarntorp p150 1845.
Hu Anna Pehrsdotter 1821-10-21 G. 1845-05-22 inff Säby Buddg. Jönssons p98 1845. utft Qvarntorp p150 1845.
Inspt. C Schedin 1790-10-23 Leufsta   inff Hölö 1844.
Fru Anna Charlotta Porath 1800-06-15 Fellingsbro   inff Arboga 1844.
D Amalia Leontina 1832-01-10 Björklinge   inff Arboga 1844.
Pig Christina Cathrina Kihlstedt 1826-06-15 Sto   inff Arboga 1844.
s 113 Forsby
Insp. Robert Gust. Georgii 1817-03-01   utft Bettna 1841.
Inspect. Joh. Fr. Finström 1818-01-27 Habo   inff Wirnum 1844. utft Sto 1844-10-??
Bokh. Johan Fredric Lundström 1819-11-26 Bredared   inff Thorsö 1841. utft Ju 1844-10-??
Bokh. Fabian Gustaf Norström 1822          Bettna   utft Dagsberg 1841.
Gårdsdr Jonas Jonsson 1808-06-22 ÖV   utft Bettna 1842.
Ladug.pig Anna Persdotter 1811-04-13 Ö   utft Bergslund p174 1840.
Tjenstegoss Magnus Larsson 1824-02-02 Ö   inff Ericslund p83 1840. utft Bettna 1841.
Dr Anders Carlsson 1822-11-12 Ö   inff Slängbäcken p176 1840. utft Slängbäcken p176 1841.
Pig Anna Maria Lindqvist 1801          Kil   inff Lennäs 1840. utft Lennäs 1841.
Pig Christina Charlotta Bank     inff Blacksta 1841-11-24. utft VV 1841. 
Pig Cathrina Gustafsdotter Norling 1777          Nora   inff Sto 1841. Död 1844-06-15.
Stalldr Olof Olsson 1817-09-16 Kihl   inff Wisnum 1841.
Gårdsdr Carl Wilhelm Hellström 1821          Ö   inff Sto 1842.
Fiskare Jan Jansson 1814-08-08 Ju   inff Ju 1841. utft Ättersta sg Kroka p165 1844.
Hu Brita Jansdotter 1818-03-19 Lennäs   inff Ju 1841. utft Ättersta sg Kroka p165 1844.
D Anna Lotta 1842-02-24 Ö   utft Ättersta sg Kroka p165 1844.
Smed, dr Per Velin 1811-10-19 Lungsund Verml   inff Rosenlund p124 1842.
Trädg.mäst. Anders G Eklund 1816-09-15 Sättersta G. 1843-09-02. inff Sto 1841. 
Hu Christina Cathrina Lifvendahl 1806-06-16 Sura G. 1843-09-02 inff Ad Fred Sto 1843.
S Carl Gustaf 1844-06-16 Ö    
Pig Brita Olsdotter 1825-08-29 ÖV   inff VV 1844. utft Hulla Täppe (Överhulla by p200) 1845.
s 114 Forsby
F.d. trädg.mst Olof Wennberg 1755-11-21 Wendel   Död 1842-02-05.
D Charlotta Wennberg 1793-08-17 Jerfälla   utft Hulla ng Aschells p26 1843.
Fosterdott. Hedvig Christina Erlin 1827   utft Hulla ng Aschells p26 1843.
Trädgård.mst Eric Ahlgren 1814-02-22 Alsike   utft Westergöthland 1841.
Trädg.dr Carl Peter Lindholm 1827-07-03 VV   inff VV 1845.
Pig Anna Lotta Ersdotter 1820-07-05 Ö   utft Ju 1844-10-24.
Fåraherd. Pehr Persson 1810-11-28 Ö   (utft Bångarbol p114). Bor vid Bångarbol.
Hu Brita Larsdotter 1812-11-29 Ö   (utft Bångarbol p114). Bor vid Bångarbol.
S Pehr 1834-06-24 Ö   (utft Bångarbol p114). Bor vid Bångarbol.
S Lars Fredric 1837-05-22 Ö   (utft Bångarbol p114). Bor vid Bångarbol.
D Christina 1840-06-05 Ö   (utft Bångarbol p114). Bor vid Bångarbol.
  Anna Lotta 1843-01-25 Ö   (utft Bångarbol p114). Bor vid Bångarbol.
Dr Anders Persson 1829-05-29 Ö   inff Västtorp Storstu p143 1841. utft Holmbacken p205 1845.
s 115 Forsby
Rättaren Per Blomberg 1788-02-18 Åker    
Hu Stina Chatrina Bröms 1794-08-03 Frustuna    
S Per August 1825-10-06 Ö   utft Sto 1844-06-03.
Johan 1829-08-30 Ö    
Skogv Lars Hellström 1785-05-05 La Mellösa   (utft Forsby Rundeln NB p128).
Hu Hedvig Mar Sundholm 1794-10-25 Näshulta   (utft Forsby Rundeln NB p128).
D Christina Wilhelmina 1826-06-02 Ö   (utft Forsby Rundeln NB p128).
Oxdr, statdr Olof Andersson 1812-09-25 Ö   utft Kalkugnstorp p118 1844.
Hu Ingrid Larsdotter 1818-08-23 Ö   utft Kalkugnstorp p118 1844.
D Brita Stina 1840-07-16 Ö   utft Kalkugnstorp p118 1844.
  Carolina 1843-04-14 Ö   utft Kalkugnstorp p118 1844.
Statdr Pehr Persson 1810-07-30 Ö   inff Smedstorp p176 1840. Bo vid Bångarbol p115.
Hu Ingrid Pehrsdotter 1813-09-02 Ö   inff Smedstorp p176 1840. Bo vid Bångarbol p115.
D Kjerstin 1838-06-27 Ö   inff Smedstorp p176 1840. Bo vid Bångarbol p115.
  Anna Lotta 1844-01-30 Ö   inff Smedstorp p176 1840. Bo vid Bångarbol p115.
F.d. oxdr, enkl Lars Olsson 1771-02-01 Ö   (utft Kalkugnstorp NB p133). Bor vid Kalkugnstorp.
  Anders 1822-08-11 Ö   utft Ättersta mg Storstu p162 1840.
s 116 Forsby
Statdr, oxdr Pehr Andersson 1813-09-15 Ö   inff Sandtorpet p181 1840. Bor vid Bångarbol p116.
Hu Brita Larsdotter 1814-07-04 Ö   inff Sandtorpet p181 1840. Bor vid Bångarbol p116.
S Anders 1838-05-25 Ö   inff Sandtorpet p181 1840. Bor vid Bångarbol p116.
  Brita 1841-12-09 Ö   Död 1844-12-15.
  Karin 1844-05-30 Ö    Bor vid Bångarbol.

Hfl 1846-1850 s 121 Forsby
5? mtl
Hr Capit. Fredr. August Sterky 1812-07-18 St Petersburg   inff Sto 1840.
Fru Cath. Aug. Sterky 1815-10-26 Sto   inff Sto 1841.
  Gustaf Fredric 1837-06-29 Sto   inff Sto 1840.
  Carl Otto 1840-02-23 Kongl. 2:a Garde.    inff Sto 1840.
  Ludvig August 1847-08-28 Ö   Död 1850-08-17.
Gouvern. fru Lovisa Rebecka Terrade  (X) 1793-04-11 Stockholm   inff Stockholm 1844. utft Sto 1846-08-22. Född Strömbeck.
(X) Gift med språkmäst. Hr Fr. Gerdamus Alexandr Terrade af Catholska läran.
Mademoiselle Christina Sophia Jerlin 1824-08-20 Westerhaninge   inff Lid 1842-04-20. utft Lid 1849
Madem. Clara Catharina Jerlström 1805-11-02 VV   inff Näshulta 1849-11-04.
Betjent Johan Österholm 1825-06-15 Fellingsbro   inff Sto 1848. utft Gestrikland 1849.
Betjent Anders Malmgren 1828-07-01 Ö   inff Skräddarbo p211 1849. utft Skräddarbo p211 1850.
Kammarpig Cleonora Dorothea Sundqvist 1829-06-27 Ju    
Betjent, befalln.man Eric Hellström 1814-08-02 Arboga   inff Sto 1840. utft Sto 1849.
Barnpig Maria Sophia Stenberg 1806-01-27 Upsala   inff Sto 1840. utft Sto 1847-05-16.
Betjent Nils Fredric Nystrand 1822-07-02 Norrköping   inff Ju 1846. utft Sto 1847-10-24.
Betjent Carl Gustaf Sundberg 1823-07-11 Falun   inff Sto 1848-01-15. utft Sto 1848-10-10.
s 122 Forsby
Kokerska Maria Christina Sundqvist 1807-01-14 Stigtomta   inff Ramnäs 1845. utft Ärila 1848.
Madmois. Maria Carolina Dahlström 1816-08-14 Härnösand   inff Sto 1848-11-20. utft Sto 1849-04-21.
Huspig Maria Ersdotter Norström 1812-10-03 Tysslinge   inff Sto 1843.
Tvättpig Anna Lisa Malmqvist 1810-12-02 Ö   inff Köping 1842. utft Rosenlund p135 1846.
Väfverska Anna Christina Ericsson 1816-01-20 Ju   inff Ju 1841.
Kökspig Anna Ersdotter 1826-02-12 VV   inff VV 1843. utft Ju 1846.
Bryggerska Kjerstin Ersdotter 1822-03-03 VV   inff VV 1844. utft VV 1846.
Tvätterska Anna Lotta Ersdotter 1820-07-05 Ö   inff Näshulta 1846.
Kökspig Sophia Vilhelmina Flodin 1827-12-29 Eskilstuna   inff Eskilstuna 1846. utft Torp Socken 1848.
Pig Stina Vilhelmina Eklund 1821          Östergarn   inff Bäckstugan p274 1847.
Kökspig Anna Lovisa Pehrsdotter 1823-03-16 Näshulta   inff Näshulta 1848.
Ladug.pig Brita Larsdotter 1824-10-02 Ö   inff Berga mg (Bergatorp) p254 1846.
Ladug.pig Anna Larsdotter 1825-01-03 Ö G. 1846-10-18 inff Mogtorp p190 Kartstugan p192 1843. utft Bärbo 1846.
Ladug.pig Magdalena Larsdotter 1828-10-17 Ö   inff Mogtorp p190 1844.
Ladug.pig Anna Lisa Köhler 1827-08-24 VV   inff VV 1845. utft Rosendal p221 1848.
Ladug.pig Beata Pehrsdotter 1823-01-10 Ju   inff Ju 1848.
Tjenstefl. Brita Pehrsdotter 1837-01-22 Ju   inff Fröswi p119 1849.
Tjensteflick. Anna Pehrsdotter 1834-07-23 Ö   inff Berga mg (Sjötorp) p234 1845.
s 123 Forsby
Ingen anteckning
s 124 Forsby
Stalldr Olof Olsson  (X) 1817-09-16 Kihl G. 1846-10-18 inff Wisnum 1841. utft Bärbo 1846.
(X) Gift med Anna Larsdr vid Forsby p122.
Gårdsdr, skogvakt Carl Wilhelm Hellström 1821-12-09 Ö   inff Sto 1842. utft Forsby Rundeln p128 1846.
Snickardr Pehr Welin 1811-10-19 Lungsund   inff ÖV 1842. utft Rosenlund p135 1846.
Trädgårdsdr Carl Pehr Lindholm 1827-07-03 VV   inff VV 1845. utft Stockholm 1848.
Nattväkt.dr Pehr Jonsson 1810-03-03 Ö   inff La Hedgölet Frösvi p118 1844. utft Mogtorp p234 1848.
Tjenstegoss. Lars Pehrsson 1832-10-03 Ö (Berga)   inff Berga mg (Bergatorp) p254 1846.
Trädgårdsmtr. Isac P Kinnander 1808-03-23 Hycklinge Österg.   inff Solna 1847. utft Forsby p126 1847.
Hu Johanna Gust. Holmqvist 1804-03-20 Tibble   inff Solna 1847. utft Forsby p126 1847.
D Johanna Sophia 1844-10-23 Hölö   inff Solna 1847. utft Forsby p126 1847.
Nattväkt Pehr Olsson 1819-07-30 Ö   inff Ättersta sg Mattsa p190 1848.
Stalldr, kusk Carl Fredric Löthman 1824-12-04 Ju   inff Ju 1848. (Struken, Se nedan).
Stalldr Johan Blomberg 1829-08-30   inff Forsby Rundeln  p127 1849.
Tjenstg. Pehr Pehrsson 1834-07-03 Ö   inff Fröswi p119 1850.
Kusk Carl Fredric Löthman 1824-10-04 Ju G. 1850-10-24 inff Ju 1848.  
Hu Ulrica Maria Lundgren 1812-09-28 Ju G. 1850-10-24 inff Ju 1850.  
Enkl Anders Nilsson 1804-05-24 Ö   inff Damkärr p241 1848.  
s 125 Forsby
Inspect C Schedin 1790-10-23 Leufsta   inff Hölö 1844. utft Asker 1846.
Fru Anna Charlotta Porath 1800-06-15 Fellingsbro   inff Arboga 1844. utft Asker 1846.
  Amalia Leontina 1832-01-10 Björklinge   inff Arboga 1844. utft Asker 1846.
Pig Christina Cathrina Kihlstedt 1826-06-15 Stockholm   inff Arboga 1844. utft Arboga 1846.
Gifta kusken Carl Johan Jonsson 1815-01-28 Carlstad G. 1846-10-29 inff Sto 1846. utft La Mellösa 1849.
Hu Brita Cathrina Kihlgren 1822-03-02 Rasbokihl G. 1846-10-29 inff Sto 1846. utft La Mellösa 1849.
  Alfred 1848-05-11 Ö (Forsby)   utft La Mellösa 1849.
s 126 Forsby
Trädg.mäst And G Eklund 1816-09-15 Settersta   inff Sto 1841. utft Vansö 1847.
Hu Christina Cathrina Löfvendahl 1806-06-16 Sura   inff Ad Fred Sto 1843. utft Vansö 1847.
  Carl Gustaf 1844-06-16 Ö   utft Vansö 1847.
  Christina Juliana 1846-12-27 Ö   utft Vansö 1847.
Pig Brita Olsdotter 1828-01-22 Ö   inff Betlehem p140 1846. utft Betlehem p140 1847.
Trädg.mäst Isak Petter Kinnander 1808-03-23 Hycklinge Österg   inff Solna (Forsby p124) 1847.
Hu Johanna Gust. Holmqvist 1804-03-20 Tible   inff Solna (Forsby p124) 1847.
  Johanna Sophia 1844-10-23 Hölö   inff Solna (Forsby p124) 1847.
s 127 Forsby
Vid Rundeln
Rättaren Pehr Blomberg 1788-07-18 Åker    
Hu Stina Chatrina Bröms 1794-02-03 Frustuna    
  Johan 1829-08-30 Ö   utft Forsby p124 1849.
s 128 Forsby vid Rundeln
Se Rundeln
s 129 Forsby
(Troligen Rundeln) (Se Rundeln)
s 130 Forsby  Bångarbol
Se Bångarbol

Hfl 1851-1855 s 129 Forsby
3 mtl
Hr Capit. Fredr. August Sterky 1812-07-18 St Petersburg    
Fru Cath. Aug. Sterky 1815-10-26 Stockholm    
  Gustaf Fredrik 1837-06-29 Stockholm    
  Carl Otto 1840-02-23 Stockholm    
Mams. Clara Catharina Jerlström 1805-11-02 VV   inff Näshulta 1849.
Kammarp. Eleonora Dorothea Sundqvist 1829-06-27 Ju    
Huspig Maria Ersdotter Norström 1812-10-19 Tysslinge    
Wäfverska Anna Christina Ericsson 1816-01-20 Ju    
s 130 Forsby
Modren Anna Lotta Ersdotter 1820-07-05 Ö   utft Nyäng p145 1853. Enskild plikt 1853-11-26.
Pig Stina Wilhelmina Eklund 1821-06-20 Östergarn   utft Bäckstugan p293 1853.
Kökspig Anna Lovisa Persdotter 1823-03-16 Näshulta   inff Näshulta 1848.
Lad.g.p. Brita Larsdotter 1824-10-22 Ö   utft Ju 1855.
Pig? Brita Persdotter 1823-01-10 Ju   inff Ju 1848. utft Björndammen p182 1855.
Pig Magdalena Larsdotter 1828-10-17 Ö    
Mjölkkammarpiga Anna Persdotter 1834-07-23 Ö    
Pig Karin Larsdotter 1818-12-06 Ju   inff Ju 1851.
Lad.g.p. Karin Olsdotter 1830-01-12 Ö   inff N.Hulla sg Ol-Jansos p48 1853. utft Ju 1855.
Brygg (sk?) Hedda Christina Andersdotter 1830-12-01 Ö   inff Forsby Rundeln p136 1853.
Ladug.pig Brita Olsdotter 1834-09-11 Ö   inff Ättersta ng 4 p194 1855.
Ladug.pig Karin Andersdotter 1831-12-21 Ö   inff Ättersta sg Ollas p200 1855.
Huspig Brita Persdotter 1837-01-22 Ö    
Tjenstefl Anna Andersdotter 1841-12-19 Ö   inff Backa p209 1852.
s 131 Forsby
Ingen anteckning
s 132 Forsby
Betjenten Lars Persson Forsberg 1832-10-03 Ö   utft VV 1854.
Nattväkt. Per Olsson 1819-07-30 Ö   utft Ättersta Snickars p207 1851.
Stalldr Johan Blomberg 1829-08-30 Ö   utft Forsby p134 1852.
Dr, skogvakt Anders Malmgren 1828-07-01 Ö   inff Skräddarbo p227 1851.
Stalldr Lars J Bergström 1830-03-10   inff VV 1852. utft VV 1853.
Gossen, bokhållare Olof Olsson 1835-11-02 VV   inff Öfv.Hulla by p283 1852.
Dr Olof August Olsson 1829-05-29 ÖV   inff Ättersta ng Månsa p193 1853. (utft Ättersta ng Månsa p193).
Stalldr Anders Petter Asn 1829-08-19 Lerbo   inff Sköldinge 1855.
Betj. Carl Sundqvist 1836-07-01 Bogestad   inff Skedevi 1854.
Betj. Carl Philip Hallberg 1831-09-04 Blacksta   inff Wadsbro 1855.
Trädg.dr Lars Ersson 1833-01-02 Ö   inff Boda Karlströms p6 1854.
Dr Olof Andersson 1835-09-11 Ö   inff Ö.Hulla by p282 1854.
Dr Erik Olsson 1838-06-01 Ö   inff Forsby Rundeln p137 1855.
Enkl Anders Nilsson 1804-05-24 Ö   utft Hemhagen p288 1853.
Trädg.dr Per Persson 1834-07-03 Ö   utft Solna 1854.
s 133 Forsby
Kusk Carl Fredric Löthman 1824-10-04 Ju   inff Ju 1848.  
Hu Ulrika Maria Lundgren 1812-09-28 Ju   inff Ju 1850.  
  Carl Matthias 1852-03-07 Ö    
  Pehr Fredrik 1853-04-27 Ö   Död 1855-12-15.
Pig Stina Lovisa Ståht 1829-08-25 Ju   inff Ju 1853. utft Lindberga p269 1854.
Pig Ulrika Ersdotter 1832-09-02 Ju   inff Ju 1854. 
Trädg.mäst. Isak Petter Kinnander 1808-03-23 Hycklinge   inff Solna 1847.
Hu Johanna Gust. Holmqvist 1804-03-20 Tibble   inff Solna 1847.
  Johanna Sofia 1844-10-23 Hölö   inff Solna 1847.
Fosterson Johan Aug. Oscar 1846-01-08 Stockholm   inff Stora Barnhuset 1854.
s 134 Forsby
F.d. rättaren Per Blomberg 1788-07-18 Åker    
Hu Stina Catharina Bröms 1794-02-03 Frustuna    
  Johan 1829-08-30 Ö   inff Forsby p132 1852. utft Westmanland 1853.
s 135 Forsby
Ingen anteckning
s 136 Forsby vid Rundeln
Se Rundeln
Hfl 1856-1860 s 144 Forsby
Herr Kapt. Fredr. August Sterky 1812-07-18 St Petersburg   utft Stockholm 1860.
Fru Cath. Aug. Sterky 1815-10-26 Stockholm   utft Stockholm 1860.
  Gustaf Fredrik 1837-06-29 Stockholm   utft Stockholm 1860.
  Carl Otto 1840-02-23 Stockholm   utft Stockholm 1860. Confirmerad i Uppsala 31/5 1856.
Herr Carl Abr. Borgström 1815-12-13 Stockholm   inff Lidingö 1860.
Inspector Erik Hellström 1814-08-02 Arboga   inff Thuringe 1856.
Mams. Clara Catharina Jerlström 1805-11-02 VV   utft VV 1856.
Hushållerskan Maria Chr. Lundqvist 1807-02-07 Stigtomta   inff Eskilstuna 1856.
K.pig Augusta Mathilda Ömansson 1834-07-14 Qvarsebo   inff Bettna 1856. utft Stockholm 1860.
K.pig Eleonora Dorothea Sundqvist 1829-06-27 Ju   utft Stockholm 1856.
Pig Maria Nordström 1812-10-03 Tysslinge   utft Torstuna 1860.
Pig Anna Christin  Ericsson 1816-01-24 Ju   utft Backa p231 1856.
Pig Brita Pehrsdotter 1837-01-28 Ö   utft Sto 1856.
Huspig Ulrika Wilhelmina Björklund 1834-06-06 Nicolai   inff Wårdinge 1857. utft Sto 1860.
s 145 Forsby
Pig Anna Olsdotter 1828-03-04 Ö   inff Kapellansgården p133 1860.
Pig Anna Lovisa Pehrsdotter 1823-06-16 Näshulta G. 1856-03-24 (utft Hemhagen p310 1856).
Pig Magdalena Larsdotter 1828-10-17 Ö   inff   utft p146 1857.
Pig Anna Pehrsdotter 1834-07-23 Ö   utft Sto 1856.
Pig Karin Larsdotter 1818-12-06 Ju   utft Ärila 1857.
Pig Hedda Christina Andersdotter 1830-12-01 Ö   utft Torps soldattorp p202 1856.
Pig Brita Olsdotter 1834-09-11 Ö   utft Socknen (Sida saknas) Skogens soldattorp p97 1857.
Pig Karin Andersdotter 1831-12-21 Ö   utft Lidingön 1857.
Pig Eleonora Medin 1833-02-11 Regna   inff VV 1856. utft Ju 1857.
Pig Hedda Catharina Ersdotter 1835-05-01 Ju   inff Ju 1856. utft Sto 1858.
Pig Anna Lotta Ersdotter 1820-06-05 Ö   inff Ju 1956. utft Säbylund p128 1860.
Pig Christina Adelfin. Mellberg 1835-03-08 Arboga   inff Arboga 1856. utft Arboga 1857.
Pig Anna Helena Pettersson 1834-06-10 Morlanda   inff Solna 1856. utft Lidingön 1857.
Pig Karin Ersdotter 1837-04-21 Ö   inff Bäckstugan p315 1857. utft Näshulta 1858.
Ladug.pig Beata Stina Larsdotter 1818-03-06 Ju   inff Ju 1857. utft Ju 1860.
Ladug.pig Brita Malmgren  (X) 1833-07-20 Ö   inff Skräddarbo p248 1857. utft Westtorp Nerstu p188 1859.
(X) Framfödt den 20 september 1859 ett dödfödt barn. Kyrktagen den 30/10 59 som dr. Conrad Rytlings hustru.
Tjensteflick. Anna Andersdotter 1841-12-18 Ö   utft Forsby Rundeln p150 1858.
Pig Anna Lotta Andersdotter 1836-01-21 St Malm   inff St Malm 1857. utft St Malm 1858.
Mjölkpig Johanna M Odmansson 1836-11-20 Qvarsebo   inff Sto 1858.
Pig Anna Brita Mattsdotter 1836-12-11 Ö G. 1859-10-27 inff Forsby Ättersta mg Storstu p217 1858. utft Ättersta ng 4 p216 1859.
Pig Johanna Christina Julin 1836-10-20 Wreta Kloster   inff Näshulta 1858.
Pig Sofia Wilhelmina Pehrsdotter 1829-06-07 Ljusnaberg   inff Skedevi 1858. utft Sto 1860.
Tjensteflick. Brita Andersdotter 1844-07-23 Ö   inff Öfv.Hulla by p306 1858. utft Sto 1860.
Pig Ingrid Olsdotter 1839-05-10 Ö   inff St Hedgölet p194 1859.
Pig Carolina Olsdotter 1843-04-14 Ö   (utft Bångarbol p152 1859). inff Bångarbol p152 1859.
Pig Magdalena Pehrsdotter 1844-03-22 Ö   inff Frösvi p142 1860.
s 146 Forsby
Bokhållare Olof Olsson 1835-11-02 VV    
Skogvaktare Anders Malmgren 1828-07-01 Ö   utft Forsby Rundeln p150 1858.
Hu Magdalena Larsdotter 1828-10-17 Ö   inff Forsby p145 1857. utft Forsby Rundeln p150 1858.
  Mathilda Augusta 1858-01-29 Ö   utft Forsby Rundeln p150 1858.
Betj. Carl Philip Hallberg 1831-09-?? Blacksta   utft Sto 1857.
Betj. Carl Sundqvist 1836-07-01 Bogestad   utft Sto 1857.
Betj. Carl Joh. Carlsson 1832-01-13 Fellingsbro   inff Aspö 1857. utft Sto 1860.
Statdr Gustaf Larsson 1833-08-06 Ju   inff Ju 1857. Död 1859-06-20.
Dr Erik Johansson 1838-02-21 Lerbo   inff Sköldinge 1857. utft Sto 1860.
Dr Lars Ersson 1833-01-02 Ö G. 1856-03-24? utft Hemhagen p310 1856.
Dr Olof Andersson 1835-09-11 Ö    
Dr Erik Olsson Pettersson 1838-06-01 Ö   utft Sto 1857.
Dr Anders Petter Andersson  (X) 1829-08-19 Lerbo   inff Floda 1856. utft Torpa 1857.
(X) År 1856 i maj enligt skriftligt medgifvande låtit som fästeqvinna kyrktaga pig. Sofia i Skyllinge socken.
Dr Carl Johan Olsson 1831-01-18 ÖV   inff Floda 1856. utft Sorunda 1857.
Dr Olof Malmström 1839-08-31 Ö   inff Öfv.Hulla by p306 1856. utft Öfv.Hulla by p306 1857.
Trädg.dr Franz Leand. Wikstrand 1836-10-24 ÖV   inff ÖV 1856. utft VV 1857.
Dr Carl Johan  Andersson 1830-09-23 ÖV   inff St Malm 1856. utft Göteborg 1857.
Dr Fredrik Berggren 1840-04-05 Ö   inff Frösvi p141 1857. utft Öja 1858. Slö.
Trädg.dr Erik Conrad Rytling 1838-11-13 ÖV   inff ÖV 1857. utft Sto 1859.
Gårdsdr Lars Erik Pehrsson 1841-05-11 Ö   inff Öfv.Hulla by p305 1858. utft Lindberga (Berga ng) p294 1860.
Stalldr Erik Jonsson 1835-04-09 Ju   inff Ju 1859. utft Sto 1860.
Tjenstg. Anders Pehrsson 1843-10-19 Ö   inff Öfv.Hulla by p305 1859.
Dr Ad. Fredr. Forsberg 1840-04-05 ÖV   inff ÖV 1860.
Dr Mårten Nilsson 1843-11-11 Ö   inff Brostugan p255 1860.
s 147 Forsby
Kusk Carl Fredric Löthman 1824-10-04 Ju    
Hu Ulrika Maria Lundgren 1812-09-23 Ju    
  Carl Mathias 1852-03-07 Ö    
Pig Ulrika Ersdotter 1832-09-02 Ju G. 1856-03-24 utft Lerbo 1856.
Trädg.mäst. Isak Petter Kinnander 1808-03-23 Hycklinge    
Hu Johanna Gust. Holmqvist 1804-03-20 Tibble   Död 1860-07-20.
  Johanna Sofia 1844-10-23 Hölö    
Fosterson Johan Aug. Oscar 1846-01-08 Stockholm   utft VV 1861. Fråns Stora Barnhuset.
s 148 Forsby
Bef.m. Olof Pettersson 1809-04-24 Ö   (inff?). utft Biskopskulla Uppsala län 1856.
Hu Ingrid Olsdotter 1807-09-26 Ö   (inff?). utft Biskopskulla Uppsala län 1856.
  Karin 1842-09-20 Ö   (inff?). utft Biskopskulla Uppsala län 1856.
  Lars Petter 1846-09-11 Ö   (inff?). utft Biskopskulla Uppsala län 1856.
  Christina 1849-08-08 Ö   (inff?). utft Biskopskulla Uppsala län 1856.
F.d. rättar Pehr Blomberg 1788-07-18 Åker    
Hu Stina Catharina Bröms 1794-02-03 Frustuna    
Fosterdotter Johanna 1854-11-01 Ö   inff Stenbro p313 1856. utft Björkskog 1858.
s 149 Forsby
(Troligen Rundeln) Se Rundeln
F.d. skogv. Lars Hellström 1785-08-05 La Mellösa    
Hu Hedvig Mar. Sundholm 1794-10-25 Näshulta    
  Christina Wilhelmina 1826-06-02 Ö   utft Kumla 1857.
Dess D Tekla Hilma Wilhelmina 1850-01-18 Ö   utft Kumla 1857.
Statdr Anders Malmström 1804-11-16 Ö   inff Öfv.Hulla p306 1858.
Hu Anna Olsdotter 1805-01-04 Ö   inff Öfv.Hulla p306 1858.
Fiskare Anders Andersson 1790-07-21 Ö   (inff?).
Hu Stina Brita Pehrsdotter 1801-02-27 Ö   (inff?).
  Lars Fredrik 1840-01-08 Ö   (inff?). utft ? 1857.
  August 1843-02-25 Ö   (inff?).
s 150 Forsby
(Troligen Rundeln) Se Rundeln
Skogv. Anders Malmgren 1828-07-01 Ö   inff Forsby p146 1858.
Hu Magdalena Larsdotter 1828-10-17 Ö   inff Forsby p146 1858.
  Mathilda Augusta 1858-01-27 Ö   inff Forsby p146 1858.
  Magdalena Wilhelmina 1859-11-24 Ö    
Tjensteflick. Anna Andersdotter 1841-12-14 Ö   inff Forsby p145 1858. utft Klockartorp 1 p17 1859.

Hfl 1861-1865 s 148 a Forsby 
Grossh. G Granström 1826-02-14 Stockholm   inff Sto 1862. utft Sto 1864.
Hu Sofia Theresia 1826-06-21 Stockholm   inff Sto 1862. utft Sto 1864.
  Gustaf 1851-12-26 Stockholm   inff Sto 1862. utft Sto 1864.
  Maria Lovisa 1853-01-22 Stockholm   inff Sto 1862. utft Sto 1864.
  Julia Theresia 1854-12-12 Stockholm   inff Sto 1862. utft Sto 1864.
  Evald 1857-09-28 Stockholm   inff Sto 1862. utft Sto 1864.
Insp. Er. Hellström  (X) 1814-08-02 Arboga   Död 1862-04-03.
Hu M Chr. Lundqvist 1807-02-07 Stigtomta   utft St Malm 1861-10-15.
(X) Befanns hafva hängt sig på Malmen vid Forsby. Enligt häradsrättens utslag begrafven i tysthet den 2/5 62.
Bokh. Olof Olsson Wallqvist 1835-11-02 VV   utft Ju 1862.
Insp. Justinus C B Gartz 1836-01-05 Sto   inff Eskilstuna Fors 1863.
Lands... Er. C A F Bergman 1836-04-13 Sto   inff St Malm 1865.
  C A Borgström 1815-12-13 Sto G. 1862-04-22 inff p148 1862  (Lidingö 1860). utft Hammarby 1863.
Hu Em. M. Borgström 1818-03-25 W Haning?   inff W Han. 1862. utft Hammarby 1863.
Pig Chr. Ch. Larsdotter 1837-09-01 Gellersta   inff Örebro 1862. utft Hammarby 1863.
Bokh. Carl Wennerberg 1837-03-23 Flo?   inff Böne Jönköping 1863.
Kokerska Maria Carl. Svensdotter 1830-03-09 Törnesfalla   inff ÖV 1864.
Pig Maria J A Lysholm 1843-07-05 Wisby   inff Sigtuna 1864. utft Wisby 1865.
Mams. Anna Er. Lindham 1825-02-01 Wisby   inff Gnesta 1863. utft Sto 1864.
Hrr. Sv. Landehus 1840-09-23 Dillnäs   inff Ju 1862. utft Rytterne 1863.
  Manfred M Håkansson     inff Gryt 1863. utft Kulla Stockh. län 1864.
Hush.mams. M A Bodin 1823-03-09 Norrköping   inff Sköllersta 1862. (utft Gryt 1863-10-24).
Hushållerska M J Otterström 1823-02-06 Paulleds?   inff Sto 1861. utft VV 1862.
s 149 a Forsby
Dr Lars Er. Olsson Alin 1845-08-27 Ju   inff Ju 1862. utft Öja 1864.
Dr Olof Andersson 1835-09-11 Ö    
Dr Anders Pehrsson 1843-10-19 Ö   utft Sto 1861-10-24.
Dr Mårten Nilsson 1843-11-11 Ö   utft Forsby Rundeln p143b 1864.
Dr Ad. Fredr. Forsberg 1840-04-05 ÖV   utft Sto 1861-10-24.
Arr. David Ringström 1798-09-13 Norrköping   inff Setterbo 1864.
Hu Anna Maria Ersdotter 1808-05-27 Skällvik   inff Setterbo 1864.
Pig Aug. Maria Linderholm 1847-06-26 Sto   inff Setterbo 1864.
Pig Maria Charlotta Johansdotter 1846-12-06 Åsheda Kronoberg   inff Kräxmåla Kalmar län 1865.
Gifte dr Lars Olsson 1841-03-25 Ö G. 1862-02-24 inff Ättersta mg Öa-stugan p214 1861.
Fästeqv, hu Anna Olsdotter  (X) 1828-03-04 Ö G. 1862-02-24 inff Forsby p141b 1861.
(X) Som Lars Olssons fästeqvinna kyrktag. den 19/11 1861 af F A Ts (Thavenius).
  Kjerstin 1861-09-28 Ö   Död 1862-08-08.
  Anna 1863-03-08 Ö    
  Olof  1865-03-26 Ö    
s 141 b Forsby
Husp. Alb. Ch. Engström 1841-01-06 Carls län   inff Lennäs 1862. utft Lennäs 1863.
Pig Anna Olsdotter 1828-03-04 Ö   (utft Forsby p149a 1861).
Pig Johanna Mathilda Ödmansson 1836-11-20 Qvarsebo   utft Nyköping 1862-04-29.
Pig Johanna Christina Julin 1836-10-20 Wreta Kloster   utft Forsby Rundeln p144b 1863.
Pig Ingrid Olsdotter 1839-05-10 Ö   utft Berga ng (Lindberga) p284 1861.
Pig Carolina Olsdotter 1843-04-14 Ö   utft Sto 1864.
Pig Magdalena Pehrsdotter 1844-03-22 Ö   utft Sto 1862.
Pig Anna Lovisa Olsdotter 1839-11-23 Ö   inff Ättersta Annersa p220 1861. utft Ättersta ng Månsa p211 1863.
Pig Mathilda Am Wattenström 1838-12-03 Hellestad   inff Eskilstuna 1862. utft Eskilstuna 1862.
Pig A Lotta Pehrsdotter 1842-01-30 Ju   inff Ju 1862.
Pig Brita Malmgren 1833-07-29 Ö   inff Ättersta ng Månsa p211 1862. utft Skräddarbo p243 1863.
Barnpig Johanna Sa. Lindström 1841-12-20 Hyltinge   inff Sto 1862. utft Sto 1864-04-??
Pig Brita Larsdotter 1832-05-15 VV   inff Floda 1863.
Pig Kjerstin Ersdotter 1843-03-13 Ö   inff Hulla sg Ollas p54 1863. utft VV 1864.
Pig Christina Carlsdotter 1843-07-06 Ö   inff Hulla Afradsg. p53 1863. utft Grövsbols soldattorp p105.
  Augusta Jos. Becklund 1844-10-05 Ö   inff Ju 1863. utft VV 1864.
Pig Eleonora Carlsdotter ????-09-08 Risinge   inff Sto 1864. utft Sto 1864.
Pig Maria Sofia Pettersson 1836-03-02 Nyköping   inff Sto 1865.
s 142 b Forsby
Kusk Carl Fredric Löthman 1824-10-04 Ju   utft Näshulta 1861.
Hu Ulrika Maria Lundgren 1812-09-28 Ju   utft Näshulta 1861.
  Carl Mathias 1852-03-07 Ö   utft Näshulta 1861.
Trädg.m. Isak Petter Kinnander 1808-03-23 Hycklinge   utft Eskilstuna 1863.
Johanna Sofia 1844-10-23 Hölö   utft Sto 1863.
Trädg.m. G R Windish 1840-06-09 ÖV   inff VV 1862. utft Forsby Rundeln p143b 1864.
Fd rätt Pehr Blomberg 1788-07-18 Åker   Död 1861-08-06.
Enk Stina Catharina Bröms 1794-02-03 Frustuna    
Kusk A G Holmberg 1829-04-24 Tible G. 1862 inff Clara Sto 1862. utft Sto 1864.
Hu Chr Carolina Svensdotter 1829-05-14 Kihls   inff Clara Sto 1862. utft Sto 1864.
Kusk Magnus Österblom 1824-02-02 Ö   inff St Hedgölet p297 1861. utft Stockholm 1862-07-12.
Hu Hildeg. Löfberg 1826-06-03 Sto   inff St Hedgölet p297 1861. utft Stockholm 1862-07-12.
  Ernst Ad. Magnus 1851-02-12 Y. Jerna   inff St Hedgölet p297 1861. utft Stockholm 1862-07-12.
  Axel August 1852-07-26 Y. Jerna   inff St Hedgölet p297 1861. utft Stockholm 1862-07-12.
  Ebba Augusta 1854-03-15 Y. Jerna   inff St Hedgölet p297 1861. utft Stockholm 1862-07-12.
  Hilma 1859-09-20 VV   inff St Hedgölet p297 1861. utft Stockholm 1862-07-12.
  Carl Fredrik 1861-05-25 Ö   inff St Hedgölet p297 1861. utft Stockholm 1862-07-12.

Hfl 1866-1870 s 158 Forsby 
Eg, grossh. P Jacob Fischer 1815-12-02 St Mellösa   inff Jacob Stockholm 1869.
Fru Anna Charlotta Fischer 1822-12-10 Malma   inff Jacob Stockholm 1869.
Son Anders Ad. Theodor 1846-10-16 Eskilstuna   inff Jacob Stockholm 1869.
D Anna Paul. Christina 1848-08-29 Eskilstuna   inff Jacob Stockholm 1869.
D Hilma Elisabeth Catharina 1850-01-15 Eskilstuna   inff Jacob Stockholm 1869.
D Agnes Victoria Maria 1854-03-15 Stockholm   inff Maria Sto 1869.
  Jacob Hugo 1855-05-01 Stockholm   inff Maria Sto 1869.
Mademois. Maria L Stenberg 1835-04-15 Stockholm   inff Hofva 1870.
Insp. And. Gust. Nilsson 1832-06-16 Tveta   inff  Stockholm 1867. utft Jönköping 1869.
Bokh. Joh. Alb. Nilsson 1843-09-18 Åmål   inff Arvika 1867. utft Nyeds förs.(Värmland?) 1868.
Insp. Justinius Gartz 1836-01-15 Stockholm   utft Tillinge (Sto. län) 1867.
Insp. Johannes Abr. Sätterberg 1825-12-12 Eskilsäters af Werml.   inff Gillberga 1868.
Hush. Fredrika Wilhelmina Nyman 1825-11-17 Stockholm   inff  Stockholm 1868.
Lands.... C A F Bergman 1836-04-13 Stockholm   utft Stockholm 1867.
Bokh. Carl Wennerberg 1837-03-23 Flo   utft Stockholms län 1867.
Madam Amalia M Fehrlund 1821-08-12 Elfsborgs län   inff  Stockholm 1867. utft Ö Karup 1868.
Madam Selma Augusta Eriksson 1842-12-28 Stockholm   inff  Stockholm 1867. utft Stockholm 1868-08-23.
Jungfru Lovisa Fredrika Magnusson 1834-04-11 Skånella   inff  Stockholm 1869.
Kokersk. Maria E Svensdotter 1830-03-09 Törnesfalla   utft Westervik 1866.
Pig Augusta M Linderholm 1847-06-26 Stockholm   inff Forsby p159 1867. utft Lofön 1870.
Dess oä S Gustaf Alfred 1869-04-23 Ö   utft Barnhuset Stockholm 1869.
Pig Emma Lovisa Magnusdotter 1838-11-23 Kalmar län   inff  Stockholm 1867. utft Stockholm 1868.
Pig Kjerstin Pehrsdotter 1850-10-29 Ö   inff Stenbro p313 1867. utft ÖV 1868.
Pig Johanna Larsdotter 1841-09-11 Ö   inff Ju 1866.
Pig Brita Larsdotter 1832-05-15 VV   utft Askö Millerstu p152 1866.
Pig Maria Sofia Pettersson 1836-03-02 Nyköping   utft Stockholm 1867-04-28.
Dr Olof Andersson 1835-09-11 Ö   utft Överhulla by p311 1868.
s 159 Forsby
Arr. Dav. Ringström 1798-09-13 Norrköping   inff Arboga 1868.
Hu Anna M Ersdotter 1808-05-27 Skällvik   inff Arboga 1868.
Pig Aug. Mari. Linderholm 1847-03-26 Sto   utft Forsby p158 1867.
Pig Maria Ch. Johansdotter 1846-12-06 Åsheda   utft Kråkmåla 1868-08-20.
Pig Augusta Charlotta Carlsdotter 1840-12-18 ÖV   inff ÖV 1870.
Tj.gossen Pehr Pehrsson 1853-10-01 Ö   inff Fagertorp p341 1869. utft Fagertorp p341 1870.
Trädg.dr Jon. Alfred Jonsson 1852-06-26 ÖV   inff ÖV 1869.
Trg.m. G R Windisch 1840-06-09 ÖV   (inff Forsby Rundeln GB p143b). utft Nybylund p144 1867.
Hu Anna Carol. A dr 1841-08-09 Bettna   (inff Forsby Rundeln GB p143b). utft Nybylund p144 1867.
  Theresia Amalia 1865-12-09 ÖV   (inff Forsby Rundeln GB p143b). utft Nybylund p144 1867.
  Agnes Carolina 1867-09-16 ÖV   utft Nybylund p144 1867.
Trädg.m. And. Gust. Hedström 1844-04-03 St Malm   inff Lerbo 1870.
Pig Hedda Lovisa Lindberg 1845-03-17 ÖV   inff ÖV 1866. utft ÖV 1867.
Dr Anders Larsson 1845-03-18 Ju   utft Ju 1866.
Dr August Andersson 1844-12-22 Bettna   inff Sto 1866. utft Sto 1867.
Pig Anna Lotta Olsdotter 1852-07-14 Ö   inff Forsby p163 1870.
Trädg.m. August Andersson 1844-12-23 Bettna   inff Sto 1868. utft Sto 1868.
Trädg.m. Fredr. Wilh. Zachrisson 1844-11-16 Örebro G. 1870-10-14 inff ÖV 1868. utft Gräfve 1870.
Trädg.dr Olof Pehrsson 1848-12-01 Ö   inff Forsby Rundeln p162 1868. utft Ju 1869.
Pig Christina Charlotta Carlsdotter 1849-12-30 Floda   inff 1868. utft Ju 1870.
Pig Charlotta Mathilda Lindqvist 1848-04-17 Stockholm   inff Edebo 1868.
Pig Brita Bondesdotter 1846-11-03   inff Krokan p278 1868. utft Krokan p278 1869.
Modr Magdalena Pehrsdotter 1844-03-22 Ö G. 1869 inff Frösvi p157 1868. utft Forsby Rundeln p164 1869.
Dess son Carl Emil 1869-07-23 Ö   utft Forsby Rundeln p164 1869.
Ladug.pig Clara Lovisa Carlsdotter 1836-09-05 Askersund   inff Askersund 1869. Gift med Anders Carlsson.
s 160 Forsby
Dr Pehr Andersson Hultman 1846-09-28 Ö   inff Krokan p278 1870.
G.dr Olof Andersson 1849-01-14 Ö   inff Ättersta ng 3 p231 1870.
Hu Ingrid Bondesdotter 1849-03-08 Ö   (inff Ättersta ng 3 p231 1870).
Oä D Kjerstin 1869-06-07 Ö   (inff Ättersta ng 3 p231 1870).
Kusk Olof Malmström 1839-08-31 Ö   inff Överhulla by p310 1867. utft Torp Mattsa p184 1870.
Hu Johanna Christ. Julin 1836-10-20 Wreta Kloster   inff Överhulla by p310 1867. utft Torp Mattsa p184 1870.
  Olof August 1864-01-03 Ö   inff Överhulla by p310 1867. utft Torp Mattsa p184 1870.
  Kristina Mathilda 1869-03-12 Ö   utft Torp Mattsa p184 1870.
  Johan Alfred 1869-03-12 Ö   utft Torp Mattsa p184 1870.
Arrend. Pehr Er Larsson 1825-12-05 Ramsberg   inff Ju 1868. utft Stockholm 1869.
Hu Christina Erika Eriksson 1824-01-13 Ljusnaberg   inff Ju 1868. utft Stockholm 1869.
  Christina Erika  1855-08-31 Karbenning   inff Ju 1868. utft Stockholm 1869.
  Carl Oskar 1857-12-15 Karbenning   inff Ju 1868. utft Stockholm 1869.
  Augusta Maria 1861-10-12 Björskog   inff Ju 1868. utft Stockholm 1869.
  Hilda Carolina 1863-10-24 Ju   inff Ju 1868. utft Stockholm 1869.
  Pehr Emil 1866-05-14 Ju   inff Ju 1868. utft Stockholm 1869.
Pig Anna Lovisa A dr 1842-09-04 Nora   inff Ju 1868. utft Lindberga p301 1869.
Arrend. Lars Petersson 1845-06-04 Barkarö G. 1868-10-22 inff Fors 1869.
Hu Anna Sofia Årlund 1844-01-13 Husby Rekarne   inff Fors 1869.
  Anna Amalia 1869-07-24 Fors   inff Fors 1869.
Pig Charlotta Mathilda Söderqvist      
Pig Albertina W Lindblad 1852-10-25 Skultuna   inff Skerike 1870.
Pig E Lotta M Lindblad 1840-03-21 Skultuna   inff Husby 1869.
s 161 Forsby
Statdr Lars Olsson 1841-03-25 Ö   Död 1867-03-26.
Hu, enk Anna Olsdotter    1828-03-04 Ö   utft Bångarbol p161.
  Anna 1863-03-08 Ö   utft Bångarbol p161.
  Olof  1865-03-26 Ö   utft Bångarbol p161.
  Karin 1868-02-16 Ö   utft Bångarbol p161.
Stalldr Olof Mattsson 1831-12-30 Ö   (inff Forsby Rundeln pGB p143b). utft Överhulla by p300 1869.
Hu Cathrina Lovisa Lindell 1836-09-22 Köping   (inff Forsby Rundeln pGB p143b). utft Överhulla by p300 1869.
  Olof  1861-05-29 Ö   (inff Forsby Rundeln pGB p143b). utft Överhulla by p300 1869.
  Erik 1863-07-03 Ö   (inff Forsby Rundeln pGB p143b). utft Överhulla by p300 1869.
  Pehr 1865-07-19 Ö   (inff Forsby Rundeln pGB p143b). utft Överhulla by p300 1869.
  Anna 1865-07-19 Ö   (inff Forsby Rundeln pGB p143b). utft Överhulla by p300 1869.
  August 1868-03-02 Ö   utft Överhulla by p300 1869.
Statdr Erik Andersson 1844-04-06 Ö   inff VV 1869.
Hu Brita Pehrsdotter 1840-11-12 Ö   inff VV 1869.
  Brita 1869-10?-12 VV   inff VV 1869.
s 162 Forsby Rundeln
s 163 Forsby
Inhys Olof Andersson 1812-09-25 Ö    
Hu Ingrid Larsdotter 1818-08-23 Ö    
  Anna Lotta 1852-07-14 Ö   utft Forsby p159 1870.
  Wilhelmina 1861-03-11 Ö    
Statdr Anders Olsson 1847-09-10 Ö   inff Ju 1867. utft Arboga 1870.
s 164 Forsby
Statdr Erik Larsson 1844-09-20 Ö   inff Mogtorp p280 1869.
Hu Kjerstin Larsdotter 1846-03-22 Ö   inff Mogtorp p280 1869.
  Magdalena 1868-05-18 Ö   inff Mogtorp p280 1869.
  Erik  1870-03-18 Ö    

Hfl 1871-1875 s 157 Forsby Gård
6 mtl
Eg, grossh. hr P Jacob Fischer 1815-12-02 St Mellösa   utft Stockholm 1873.
Hu Anna Ch Fischer 1822-12-10 Malma   utft Stockholm 1873.
Son, candid. Anders Ad. Theodor 1846-10-16 Eskilstuna   utft Stockholm 1873.
  Anna Paulina Christina  (X) 1848-08-29 Eskilstuna G. 1872-01-18 utft Steneby Elfsborg 1872.
(X) I äktenskap af H A Biskop Annerstedt förenad med Frihr. An?? Degeln?
  Hilma Elisabeth Cathrina 1850-01-15 Eskilstuna G. 1873-01-15 utft Sollentuna 1873-01-16.
  Agnes Victoria Maria 1854-03-15 Stockholm   utft Stockholm 1873.
  Jacob Hugo 1855-05-01 Stockholm   utft Stockholm 1873.
Frih. Malkom Fr. Georg Hamilton 1836-12-07 Stockholm G. 1869-03-31 inff Boo 1873.
Hu Katarina Ch Alice Hamilton f. Nieroth 1848-02-12 Stockholm G. 1869-03-31 inff Boo 1873.
Hushållerska Lovisa Alb. Larsdotter 1841-06-01 Boo   inff Boo 1873. utft Överhulla by p306 1874.
Kammarp. Klara M Lund 1855-11-01 Boo   inff Boo 1873. utft Boo 1874-10-29.
Kammarp. Christ. Aug. Lundgren  (X) 1848-06-18 Ju G. 1875-10-30 inff Ju 1873. Gift med Lindström.
Mejerip. Ingeb. Catha. Åkerman 1850-12-03 Malmköping G. 1875 inff VV 1875.
Dess D Valborg Elisabeth 1873-06-21 VV   inff VV 1875.
Bokh. Chr. Wern. Sundström 1846-09-06 Nicolai Nyköping   inff Skåne 1874.
Bokh. Sten Benjamin Fagerberg 1847-07-30 Hjo   inff Kinnered Skaraborg 1873. utft Norrköping 1874-10-26.
Gift, betjent And. Joh. Lindström  (X) 1849-07-23 Sundby G. 1875-10-30 inff Boo 1873. Gift med Chr. Aug.
Pig Kjerstin Ersdotter 1855-11-30 Ö   inff Ättersta mg Öa-stugan p234 1874.
Pig Karin Pehrsdotter 1856-10-18 Ö   inff Ättersta sg Annersa p240 1874.
Husp. Mathilda Pehrsdotter 1849-09-02 Ö   inff Gryth 1874.
Pig Kjerstin Andersdotter 1852-07-12 Ö   inff Ju 1875.
s 158 Forsby gård
Insp. Johannes Abr. Sätterberg 1825-12-12 Eskilsätter Värmland    
Bokh. Erik Eriksson 1836-08-12 Ö    
Kusken Lars Ljungberg 1837-11-10 Svedala   inff Lerbäck 1873. utft Löfta 1874.
Dr Johan Lund 1849-03-24 Hallsberg   inff Boo 1873. utft Överhulla by p306 1874.
Trädg.dr Pehr Gust. Fr. Bergqvist 1853-07-27 Råby   inff Lerbo 1873. utft VV 1875.
Dr goss. Carl Gustaf Lindholm 1859-01-26 Boo   inff Boo 1874. utft Boo 1874.
Dr goss. Johan Vict Johansson 1858-10-23 Boo   inff Boo 1874.
Dr Osc. Henning Carlsson 1857-05-30 Boo   inff St Malm 1875.
Husp. Joh. Amalia Nordengren 1836-03-23 Sto   inff Orkesta (Sto län) 1872. utft VV 1873.
Hushållsp. Clara M Nilsson 1833-11-30 Högby   inff Norrköping 1871. utft Norrköping 1872-04-24.
Dem. Clara Enander 1838-01-12 Jönköping   inff Hangsdala 1871. utft Sto 1872.
Kokerska, mams. Fredrik. W. Nyman 1825-11-17 Sto   utft Håtuna 1871.
Dem. Maria L Stenberg 1835-04-15 Sto   utft Tjellmo 1871.
Jungfru Lovisa Fredrika Magnusson 1834-04-11 Skånella   utft Sto 1873.
Pig Johanna Larsdotter 1841-09-11 Ju   utft Överhulla by p304 1871.
Pig Augusta Charlotta Carlsdotter 1840-12-18 ÖV   utft Sollentuna 1873.
Pig El?rika Pehrsdotter 1843-10-09 Köping Kalm.   utft Norrköping 1872.
Pig Anna Lotta Olsdotter 1852-07-14 Ö   utft VV 1871.
Pig Charlotta Mathilda Lindqvist 1848-04-17 Sto   utft Överhulla by p304 1873.
Pig Clara Lovisa Carlsdotter 1836-09-05 Askersund   utft Floda 1871.
Pig Eva Lotta Ersdotter 1840-10-14 ÖV G. 1873-11-01 inff ÖV 1871. utft Forsby p165 1873.
Pig Lotta M Söderqvist 1840-03-21 Skultuna G. 1873-10-19 inff Forsby p160 1871. utft Ju 1873.
Pig Anna Ersdotter 1849-11-29 Ö   inff Ättersta ng 4 p233a. utft Lindtäppan p69 1875.
Pig Kjerstin Larsdotter 1850-06-10 Ö   inff Ljusandal p171 1872. utft Ju 1874.
Pig Brita Nilsdotter 1854-05-20 Ö   inff Bångarbol p164 1872. utft Sollentuna 1873.
Pig Maja Lena Nilsdotter 1855-09-22 Ö   inff Berga mg (Sjötorp) p310 1874. utft Frölunda 1875.
Mejersk. Anna Mathilda A dr 1838-02-27 Boo   inff Boo 1873. utft Boo 1874-11-13.
Pig Ingrid Jonsdotter 1850-07-30 Ö   inff Vannala Oppstu p334 1874.
Pig Augusta Carolina Larsdotter 1855-07-05 Ju   inff Ju 1873.
s 159 Forsby gård
Trädg.m. And. Gust. Hedström 1844-04-03 St Malm G. 1871-12-30  
Hu Hedda Sofia Ericsson 1844-12-21 Bettna   inff Lerbo 1872-05-05.
  Justina Ch. Aurell 1862-01-20 Lästringe   inff Lerbo 1875.
Dr Anders Gustaf Johansson 1853-06-28 Boo   inff Frölunda Sto 1874. utft obest. ort 1875.
Dr Joh. Alfred Jonsson 1852-06-26 ÖV   utft ÖV 1871.
Kusk Pehr Asn Hultman 1846-09-28 Ö   utft Hagstugan p345 1872.
Dr Carl Ax. Rytterbom 1849-06-05 Härad   inff Skogboqvarn p82 1875.
Dr Pehr Pehrsson 1851-10-17 Ö   (inff Forsby Rundeln p162 1871). utft Hulla sg Ol-Jansos p57 1873.
Dr Gustaf Hilm. Broman 1852-05-07 Runtuna   inff Bälinge 1872. utft obest. ort 1873.
Dr Erik Jonsson 1847-09-11 Ö   inff Ättersta ng 4 p233a 1872.
Dr Lars August Bilander 1843-09-23 Ö. Selö   inff Ytterselö 1872. utft obest. ort 1873.
Dr Olof Pehrsson 1853-11-19 Ö   inff Stenbro p317 1874.
Fördr. Pehr Pehrsson 1848-11-24 Ö G. 1874-10-31 inff Berga mg (Sjötorp) p310 1874.
Hu Kjerstin Olsdotter 1849-08-26 Ö G. 1874-10-31 inff Oxhagen p173 1874.
  Olof 1874-12-21 Ö    
Fårh. Olof Andersson 1835-09-11 Ö G. 1868 inff Överhulla by p304 1871. utft Ju 1873.
Hu Ingrid Olsdotter 1835-03-27 Ö G. 1868 inff Överhulla by p304 1871. utft Ju 1873.
Statdr Erik Mattsson 1840-01-04  Ö G. 1870-11-26 inff Råd 1 p197 1871. utft Råd 1 p197 1872.
Hu Kjerstin Nilsdotter 1847-05-08  Ö G. 1870-11-26 inff Råd 1 p197 1871. utft Råd 1 p197 1872.
  Erik  1871-05-12  Ö   inff Råd 1 p197 1871. utft Råd 1 p197 1872.
Kusken Jöns Petter Lund 1835-01-10 Helsingborg   inff VV 1874. utft Sköldinge 1873-04-21.
Hu Albertina Carlsson 1832-11-03 VV   inff VV 1874. utft Sköldinge 1873-04-21.
  Carl Gustaf 1864-06-06 VV   inff VV 1874. utft Sköldinge 1873-04-21.
s 160 Forsby gård
Mejerist Lars Pettersson 1845-06-04 Barkarö   utft Westermo 1871.
Hu Anna Sofia Arlund 1844-01-13 Husby Rekarne   utft Westermo 1871.
  Anna Amalia 1869-07-24 Forss   utft Westermo 1871.
  Lars Victor 1871-03-09 Ö   utft Westermo 1871.
Pig Albertina W Lindblad 1852-10-25 Skultuna   utft Ju 1871.
Pig Eva L Math. Lindblad 1840-03-21 Skultuna   utft Forsby p158 1871.
Statdr Olof Mattsson 1831-12-30 Ö   inff Överhulla by p305 1872. (utft Forsby Rundeln NB p160).
Hu Cathrina Lovisa Lindell 1836-09-22 Köping   inff Överhulla by p305 1872. (utft Forsby Rundeln NB p160).
  Olof  1861-05-29 Ö   inff Överhulla by p305 1872. (utft Forsby Rundeln NB p160).
  Erik 1863-07-03 Ö   inff Överhulla by p305 1872. (utft Forsby Rundeln NB p160).
  Pehr 1865-07-19 Ö   inff Överhulla by p305 1872. (utft Forsby Rundeln NB p160).
  Anna 1865-07-19 Ö   inff Överhulla by p305 1872. (utft Forsby Rundeln NB p160).
  August 1868-03-02 Ö   inff Överhulla by p305 1872. (utft Forsby Rundeln NB p160).
  Christina 1874-07-11 Ö   (utft Forsby Rundeln NB p160).
Kusk Lars Pettersson 1818-12-05 Kyrkefalla   inff Skinnskatteberg 1874.
Hu Sofia Constantia Kihlberg 1836-05-20 Hjo   inff Skinnskatteberg 1874.
  Carl Gustaf 1863-04-10 Skinnskatteberg   inff Skinnskatteberg 1874.
Statdr Erik Olsson 1841-07-22 Ö G. 1862 (inff Frösvi GB p157).
Hu Ingrid Jonsdotter 1836-08-17 Ö   (inff Frösvi GB p157).
  Olof 1863-02-01 Ö   (inff Frösvi GB p157).
  Johan 1865-11-16 Ö   (inff Frösvi GB p157).
  Erik 1865-11-16 Ö   (inff Frösvi GB p157).
  Karin 1869-11-12 Ö   (inff Frösvi GB p157).
  Brita 1874-04-07 Ö   Död 1875-03-16.
  Hjalmar Alexander 1876-01-01 Ö    
s 161 Forsby gård
Gifte dr Olof Andersson 1849-01-14 Ö G. 1871-12-02 utft Råd 1 p203 1873.
Hu Ingrid Bondesdotter 1849-03-08 Ö   utft Råd 1 p203 1873.
Oä D Kjerstin 1869-06-07 Ö   utft Råd 1 p203 1873.
Statdr Erik Andersson 1844-04-06 Ö G. 1865  
Hu Brita Pehrsdotter 1840-11-12 Ö    
  Brita 1869-02-12 VV G. 1869  
  Anna 1873-04-08 Ö    
  Erik Arvid 1875-08-31 Ö    
Statdr Erik Larsson 1844-09-20 Ö G. 1868  
Hu Kjerstin Larsdotter 1846-03-22 Ö    
  Magdalena 1868-05-18 Ö    
  Erik  1870-03-18 Ö    
  Christina 1873-10-18 Ö    
  Clara Sofia 1875-10-19 Ö    
Statdr Pehr Olsson 1849-03-25 Ö G. 1871-12-02 inff Torp Mattsa p184 1872.
Hu Karin Ersdotter 1847-08-29 Ö   inff Torp Mattsa p184 1872.
  Anna 1872-02-17 Ö   inff Torp Mattsa p184 1872.
Inh Olof Andersson 1812-09-25 Ö   Död 1874-04-03.
Hu Ingrid Larsdotter 1818-08-25 Ö   Död 1874-08-06.
  Wilhelmina 1861-03-11 Ö    
s 162 Forsby gård, Rundeln
Se Rundeln
s 165 Forsby gård
Statdr Anders Pehrsson 1838-02-25 Ö G. 1873-11-01 inff Backa p249 1873.
Hu Eva Lotta Ersdotter 1840-10-14 ÖV   inff Forsby p158 1873.
  Carl Erik 1874-03-26 Ö    
Statdr Anders Olsson 1839-01-26 Ju   inff Stockbäcken p177 1873.
Hu Anna Augusta Österberg 1842-01-21 Ju   inff Stockbäcken p177 1873.
  Anders Alfred 1865-03-11 VV   inff Stockbäcken p177 1873.
  Anna Mathilda 1867-09-22 VV   inff Stockbäcken p177 1873.
  Carl Emil 1869-09-05 VV   inff Stockbäcken p177 1873.
  Erik Wallentin 1872-02-14 Ju   inff Stockbäcken p177 1873.
  Pehr Johan 1874-08-30 Ö    
Snickare Carl Joh. Johansson Bolin 1848-11-01 Boo G. 1874-12-07 inff Boo 1874.  Ä. 1873-11-03.
Hu Lotta Joh. Moberg 1850-12-20 Boo G. 1874-12-07 inff Boo 1874.  
  Ida Lovisa 1869-08-09 Boo   inff Boo 1874.  
  Johanna Augusta 1871-08-28 Boo   inff Boo 1874.  
  Amanda Charlotta 1873-10-02 Boo   inff Boo 1874.  
  Hilma Adelina 1874-09-25 Ö   Död 1874-11-27.
Statdr Pehr Gust. Isaks. Julin 1822-07-14 Skarstad Skaraborg   inff Skarstad 1875-11-05.
Hu Catharina Pehrsdotter 1816-05-01 Lekåsa   inff Skarstad 1875-11-05.
  Lotta 1856-10-29 Ryda   inff Skarstad 1875-11-05.
  August 1859-02-08 Önum   inff Skarstad 1875-11-05.

Hfl 1876-1880 s 152 Forsby Gård   Se sid 164
6 mantal
Eg, friherr Hugo Joh. Hamilton     utft Danmark 1879-10-20.
Frih. Malkom Fr. Georg Hamilton 1836-12-09 Stockholm G. 1869-03-11 utft Danmark Köpenhamn 1879-10-20. (Se Forsby p166).
Hu Cathr. Ch. Alice Nieroth 1848-02-12 Stockholm G. 1869-03-11 utft Danmark Köpenhamn 1879-10-20. (Se Forsby p166).
Kokerskan Karolina Albert. A dr 1828-06-23 Ukna   inff Grödinge 1873. utft Norrköping 1878.
Huspig Johanna Maria Jonsdotter 1853-01-28 Fliseryd   inff Sto 1877. utft Sto 1878-04-24.
  Karin P dr 1856-10-18 Ö   inff  utft p154 1877. utft p164.
Tj.gossen And. Gust. Vincent E sn 1863-12-01 Sto   inff Sto 1877. utft Danmark. (Se Forsby p166).
Pig Christina Lovisa Söderberg 1840-06-06 Gåsinge   inff Ad Fred Sto 1878-05-27. utft Malma 1878-10-24.
Egaren, löjtn Ernst Th. Grönwall 1846-11-30 Götheborg G. 1871-08-30 inff Fredsberg 1878. utft p164 1880.
Hu Emilia Allina Sigrid Juliana Maling 1849-01-22 Grefbäck G. 1871-08-30 inff Fredsberg 1878. utft p164 1880.
Barn Ada Sigrid Julia Helena 1872-07-07 Bäckskog   inff Fredsberg 1878. utft p164 1880.
Barn Ruth Anna 1873-08-15 Skarab. län   inff Fredsberg 1878. utft p164 1880.
Jungfru Selma Ulrika Andersson 1855-02-01 Agnetorp   inff Fredsberg 1878. utft p164 1880.
Förvalt. Vared Leo Rehnberg 1849-08-18 Lerbäck   inff Boo 1877. (utft Forsby p155).
Dess pig Carolina Larsdotter 1855-08-04 Öfre Gryt   inff Boo 1877. (utft Forsby p155).
Insp. Joh. Abr. Sätterberg 1825-12-12 Skitssätter   utft Gillberga Werml. 1877.
Bokh. Christian Vern. Sundström 1846-09-06 Nyköping   utft Dörarps 1878-10-29.
Hush. Augusta Sofia Pettersson 1850-12-20 Köping   inff Hernösand? 1876. utft Hägerstad Skåne 1877.
Pig Maria Sofia Andersson 1847-05-21 Vintrosa   inff Örebro 1877.  (utft Forsby p155).
Oä D Maria Henrika 1874-01-26 Örebro   inff Örebro 1877.  (utft Forsby p155).
Pig hos Löjtn. Grönwall Mathilda Aug. Malmgren 1858-01-29 Ö   inff Forsby Rundeln p157 1878. utft Forsby p164 1880.
Hushåll. Emma Sop. Johansdotter 1847-09-15 Arboga   inff Finland 1878. utft Forsby p164.
s 153 Forsby
G.betj. And. Joh. Lindström 1849-07-23 Sundby G. 1875 utft Mörkö 1878-10-23.
Hu Christina Aug. Lundgren 1848-06-18 Ju   utft Mörkö 1878-10-23.
  Johan Richard 1876-01-17 Ö   utft Mörkö 1878-10-23.
  Hilda Augusta 1877-08-21 Ö   utft Mörkö 1878-10-23.
Trädg.m. Joh. Ludv. Boman 1848-06-02 Boo G. 1873-04-23 inff Boo 1876. utft Alingsås 1877.
Hu Maria Joh. Kindberg 1852-01-18 Boo   inff Boo 1876. utft Alingsås 1877.
Axelina Johanna 1869-08-23 Boo   inff Boo 1876. utft Alingsås 1877. Född före äkt.
  Johan Hjalmar 1877-10-06 Ö   utft Alingsås 1877.
Trädg.m. Pehr Joh. Dahlberg 1848-05-26 Grefbäck G. 1875-10-24 inff Slaka 1879-11-10.
Hu Johanna Christina Holm 1843-03-05 Hofva G. 1875-10-24 inff Slaka 1879-11-10.
  Anna Christina 1877-03-02 Slaka   inff Slaka 1879-11-10.
  Alma Carolina 1878-10-04 Slaka   inff Slaka 1879-11-10.
  Johan Rikard 1880-12-17 Ö    
s 154 Forsby
Mejer. Ingeb. Catha. Åkerman  (X) 1850-12-03 Malmköping   utft VV 1877.
Dess oä D Valborg Elisabeth 1873-06-21 VV   utft VV 1877.
(X) Gift 1877 den ?/10 med skräddaren Antonius Larsson, se sid 180.
Husp. Mathilda Pehrsdotter 1849-09-02 Ö   utft VV 1876.
Pig Kjerstin Ersdotter 1855-11-30 Ö   utft Ättersta mg Öa-stugan p241 1876.
Pig Karin Pehrsdotter 1856-10-18 Ö   (inff Forsby p152 1877). utft St Skepparstugan p315 1877. (Se nedan).
Pig Kjerstin Andersdotter 1852-07-17 Ö   utft Floda 1876.
Pig Ingrid Johansdotter 1850-07-30 Ö   utft Björktorp  p154 p258 1877.
Tj:a Aug. Carolina Larsdotter  (Y) 1855-07-05 Ju G. 1876-11-26 utft På socknen p382 1877.
Tj:a Vilhelmina Olsdotter 1861-03-11 Ö   utft På socknen p382 1877.
Pig Karin Pehrsdotter 1856-10-18 Ö   inff St Skepparstugan p315 1877. utft Forsby p164 1877. (Se ovan).
Mejerskan Augusta Larsson 1844-06-24 Ö    
Mejer. Kari Josef. Hellman 1850-06-14 Boo   inff Boo 1877. utft Boo 1878-11-29.
Pig Selma Eleonora Hellman 1860-10-06 Boo   inff Boo 1877. utft Boo 1878-11-29.
Pig Anna Beata Ljung 1860-12-02 Ju   inff Ju 1879-12-21.
Pig, modr Anna Ersdotter 1849-11-29 Ö   inff Lindtäppan p71 1876. utft Lindtäppan  p154 p71 1877.
Oä S Carl Erik 1876-05-15 Ö   inff Lindtäppan p71 1876. utft Lindtäppan  p154 p71 1877.
  Arvid Christian  (Y) 1877-04-09 Ö   utft På socknen p382 1877. 
s 155 Forsby
Dr Joh. Victor Johansson 1858-10-23 Boo   utft VV 1878-10-22.
Dr Oscar Henning Carlsson 1857-06-30 Boo   utft Norrland 1876.
Gifte dr Carl Ax. Rytterbom 1849-06-05 Härad G. 1876-11-26 utft På socknen p382 1877.
Dr Erik Jonsson 1847-09-11 Ö   utft Dalstugan p305 1877.
Dr Olof Pehrsson 1853-11-19 Ö   utft Lindberga p325 1876.
Dr Joh. Hugo Pehrsson 1856-08-24 Svennevad   inff Frösvi p151 1876. utft Lillkyrka 1877.
Gifte dr Pehr Ad. Pettersson 1839-04-20 Tillberga   inff Eskilstuna 1876. utft VV 1877. Hustru och barn i Finland.
Dr Per Persson 1852-11-02 VV   inff VV 1876. utft VV 1877. 
s 156 Forsby
Trädg.m. And. Gust. Hedström 1844-04-03 St Malm G. 1871 utft Göthlunda 1876.
Hu Hedda Sofia Ericsson 1844-12-21 Bettna   utft Göthlunda 1876.
F.D Justina Albertina Aurell 1862-01-20 Lästringe   utft Göthlunda 1876.
Kusk Lars Pettersson 1818-12-05 Kyrkfalla   utft Hjo 1876.
Hu Sofia Constantia Kihlberg 1836-05-20 Hjo   utft Hjo 1876.
  Carl Gustaf 1863-04-10 Skinnskatteberg   utft Hjo 1876.
s 158 Forsby gården
Smed Aug. Leon. Velin 1850-10-05 Ö G. 1873 (inff Forsby Rundeln GB p163).
Hu Gustafva Ch. Forsberg 1849-06-09 ÖV   (inff Forsby Rundeln GB p163).
  Elin Mathilda 1874-09-17 Ö   (inff Forsby Rundeln GB p163).
  Hilma Carolina 1877-08-04 Ö   Död 1878-10-06.
  Carl Leonard 1879-10-09 Ö    
Kusk Carl Er. Gustafsson 1841-10-17 Ju G. 1867 (inff Forsby Rundeln GB p163).
Hu Carin Andersdotter 1837-11-16 Ö   (inff Forsby Rundeln GB p163).
  Carl Vilhelm 1867-11-13 VV   (inff Forsby Rundeln GB p163).
  Alma Sofia 1874-05-25 Ju   (inff Forsby Rundeln GB p163).
  Emil Oscar 1877-05-23 Ö   Död 1878-10-01.
  Ernst Otto 1880-06-08 Ö    
Statdr Pehr Olsson 1849-03-25 Ö G. 1871  
Hu Karin Ersdotter 1847-08-29 Ö    
  Anna 1872-02-17 Ö    
  Karin 1876-01-06 Ö   Död 1878-09-26.
  Arvid 1879-05-07 Ö    
s 159 Forsby gården
Snick. Erik Andersson 1844-04-06 Ö G. 1865  
Hu Brita Pehrsdotter 1840-11-12 Ö    
  Brita 1869-02-12 VV    
  Anna 1873-04-08 Ö    
  Erik Arvid 1875-08-31 Ö   Död 1878-10-14.
  Carl Johan 1878-12-26 Ö    
Statdr Anders Pehrsson 1838-02-25 Ö G. 1873-11-01 utft VV 1877.
Hu Eva Lotta Ersdotter 1840-10-14 Ö   utft VV 1877.
  Carl Erik 1874-03-26 Ö   utft VV 1877.
s 161 Forsby
Snickare Carl Joh. Bolin 1848-11-01 Boo G. 1874 utft VV 1878.
Hu Lotta Joh. Moberg 1850-12-20 Boo   utft VV 1878.
  Ida Lovisa 1869-08-01 Boo   utft VV 1878.
  Johanna Augusta 1871-08-28 Boo   utft VV 1878.
  Amanda Charlotta 1873-10-02 Boo   utft VV 1878.
  Emma Mathilda 1877-08-18 Ö   Död 1877-09-08.
Statdr Erik Larsson 1844-09-20 Ö G. 1868  
Hu Kjerstin Larsdotter 1846-03-22 Ö    
  Magdalena 1868-05-18 Ö    
  Erik  1870-03-18 Ö    
  Christina 1873-10-18 Ö    
  Clara Sofia 1875-10-19 Ö    
  Emma 1877-11-09 Ö    
  Anna 1880-10-03 Ö    
s 162 Forsby
Statdr Anders Olsson 1839-01-26 Ju   utft Överhulla by p322 1876.
Hu Anna Augusta Österberg 1842-01-21 ÖV   utft Överhulla by p322 1876.
  Anders Alfred 1865-03-11 VV   utft Överhulla by p322 1876.
  Anna Mathilda 1867-09-22 VV   utft Överhulla by p322 1876.
  Carl Emil 1869-09-05 VV   utft Överhulla by p322 1876.
  Erik Vallentin 1872-02-14 Ju   utft Överhulla by p322 1876.
  Pehr Johan 1874-08-30 Ö   utft Överhulla by p322 1876.
Statdr Anders Andersson 1840-04-10 Ö G. 1866 inff Torp Arstu p185 1877.
Hu Brita Ersdotter 1843-02-17 Ö   inff Torp Arstu p185 1877.
  Erik 1869-02-16 Ö   inff Torp Arstu p185 1877.
  Nils 1873-01-31 Ö   inff Torp Arstu p185 1877.
  Carl 1876-01-02 Ö   inff Torp Arstu p185 1877.
  Johan 1876-01-02 Ö   inff Torp Arstu p185 1877. Död 1876-11-12.
  Albert 1877-12-18 Ö    
  Johan 1880-08-22 Ö   Död 1880-09-29.
s 164 Forsby
6 mantal
Eg, löjtn Ernst Theod. Grönvall 1846-11-30 Götheborg G. 1871-08-30 inff Fredsberg Skarab. 1878.  (inff Forsby p152).
Hu Erika Allina Sigrid Jd Malling 1849-01-22 Grefbäck G. 1871-08-30 inff Fredsberg Skarab. 1878.  (inff Forsby p152).
  Ada Sigrid Julia Helena 1872-07-07 Bäck Skarab.   inff Fredsberg Skarab. 1878.  (inff Forsby p152).
  Ruth Anna 1873-08-15 Bäck Skarab.    inff Fredsberg Skarab. 1878.  (inff Forsby p152).
  Karl Martin Malling 1880-01-03 Ö   Var enligt attest? fr. Sköfde, J Dahlin.
Bokh. Fredr. Vilh. Ahlberg 1861-01-07 Lindesberg   inff Lindesberg 1880-05-22.
Hushåll. Emma Sofia Johansdotter 1847-09-15 Arboga   inff Finnland 1878.
Pig Carin Pehrsdotter 1856-10-18 Ö   inff Forsby p154 1877. utft St Skepparstugan p315 1879.
Pig Mathilda Augusta Malmgren 1858-01-29 Ö   inff p157 1878. utft Stockholm 1880-10-19.
Pig Selma Ulrika Andersson 1855-02-01 Agnetorp   inff Fredsberg Skarab. 1878.  (inff Forsby p152).
Pig Anna Palmqvist 1862-04-27 Sköfde   inff Falköping 1879.
Pig Anna Elisabeth Carls Sernblad 1858-11-29 Bäckstug Skarab.   inff Sköfde 1879.
Pig Amanda Sofia Andersdotter 1857-04-18 Bettna   inff Ö Eneby Link. 1880.
Betj. Joh. Fredr. Karlqvist 1855-09-24 Malmslätt   inff Leksberg 1879.
s 165 Forsby
Förvalt. Varend Leo Rehnberg 1849-03-18 Lerbäck   inff Boo 1877. (inff Forsby p152). utft Öfver Selö 1880-10-20.
Pig Carolina Larsdotter 1855-08-04 Öfre Gryt   inff Boo 1878. (inff Forsby p152). utft Öfver Selö 1880-10-20.
Pig Maria Sofia Andersdotter 1847-05-22 Vintrosa   inff Örebro 1877. (inff Forsby p152). utft Örebro 1879-04-24.
Dess oä D Maria Henrika 1874-01-26 Örebro   inff Örebro 1877. (inff Forsby p152). utft Örebro 1879-04-24.
s 166 Forsby
Friherr Malkom Fr. G Hamilton 1836-12-07 Stockholm G. 1869-03-01 inff Forsby p152 1878. utft Köpenhamn 1879-10-23.
Hu Cath. f. Alice Nieroth 1848-02-12 Stockholm   inff Forsby p152 1878. utft Köpenhamn 1879-10-23.
Tj.goss And. Gust. Vincent LS 1863-12-01 Stockholm   inff Forsby p152 1878. utft Köpenhamn 1879-10-23.

Hfl 1881-1885 s 157 Forsby
6 m
ntl
Löjtn Ernst Theod. Grönvall 1846-11-30 Göteborg G. 1871-08-30  
Hu Emilia Allina Sign. Ja. Malling 1849-01-22 Grebäck    
  Ada Sigrid Julia Helena 1872-07-07 Bäck     
  Ruth Anna 1873-08-15 Bäck     
  Carl Martin Malling 1880-01-03 Ö      
Guvern. Agnes Emilia Cath. Hoffman 1849-12-09 Sto   inff Kullersta 1882-11-11.
Hush. Sofia Vilhelmina Schelin 1840-02-06 Sto   inff Sto 1882-05-17. utft Gåsinge 1884-10-20.
Hushållersk. Maria Charl. Karlfell 1834-03-18 Eksjö   inff Visnum Verml. 1881-05-16. utft Högby BL 1882-10-30.
Bokh. Fredr. Vilh. Ahlberg 1861-01-07 Lindesberg   utft Wissts fg. Link. 1883-10-20.
Hush. Emma Sop. Johansson 1847-09-15 Arboga   utft Sto 1881-04-30.
Jungfr. Selma Ulrika Andersson 1855-02-01 Agnetorp   utft Sto 1881-10-19.
Jungfr. Anna Palmqvist 1862-04-27 Sköfde   utft Sköfde 1885-10-??
Jungfr. Anna Elis. Sernblad 1858-11-29 Bäck   utft Hofva 1881-10-19.
Jungfr. Amanda Sop. Andersdotter 1857-04-18 Bettna   utft Ö Eneby 1881-10-19.
Betj. Joh. Fredr. Carlqvist 1855-09-21 Mariestad   utft USA 1881-10-10.
Betjent August Julin 1859-08-08 Änums Skarab  . inff 1881-10-20. utft Sto 1883-10-22.
Trädg.dr. Malmkom PSN 1862-07-05 Boo   inff Frösvi p156 1881. utft Ju 1883-10-20.
Dr Axel Vilh. Andersson 1858-07-06 Tjellmo   inff Sto 1883-11-?? Fd artillerist vid Svea ?
Dr Olof Larsson 1865-04-27 Ö   inff Forsby (Bångarbol) p166 1883.
s 158 Forsby
Jungfru Joh. Math. Claesson 1855-07-24 Floda   inff Floda 1881-11-16. utft Floda 1884-10-20.
Jungfru Hilma Carolina Hultman 1858-08-20 Norrköping   inff Norrköping 1881-11-16. utft Sto 1885-10-??
Jungfru Edla Charlotta Carlsdotter 1856-09-03 Bettna   inff Floda 1881-11-16. utft Sköldinge 1882-05-20.
Jungfru Anna Charlotta Svensson 1862-04-07 Tysslinge   inff Örebro 1882. utft Nyed Werml. 1880?
Pig Anna Charlotta Svensson 1862-04-07 Tysslinge   inff Örebro 1882. utft Tysslinge 1885-10-??
Hus... Johanna Sofia Gilli 1848-05-11 Timmelhed Elfsb.   inff Sköfde 1884.
Pig Signe Bethonia Eriksson 1864-04-21 Sköfde   inff Öregrund 1884.
Inspektor And. Andersson 1855-08-08 Mattmar   inff Boo 1883. utft Boo 1885-11-??
Pig Anna Charlotta Friberg 1861-06-25 Kyrkefalla   inff Kyrkefalla 1885.
Pig Ida Sofia Pehrsdotter 1865-03-16 Regna   inff Hulla G p326 1885.
Pig Clara Fredriksdotter 1848-02-28 Sköldinge   inff Ju 1884-10-23. utft Sto 1885-06-15.
Pig Karin Larsdotter 1868-02-16 Ö   inff Bångarbol p166 1885.
s 159 Forsby
Trädg.m. Pehr Joh. Dahlberg 1848-05-26 Grebäck G. 1875-10-24  
Hu Johanna Christina Holm 1843-03-05 Hofva    
  Anna Christina 1877-03-02 Slaka    
  Alma Carolina 1878-10-04 Slaka    
  Johan Rikard 1880-12-17 Ö   Död 1882-03-05.
  Ellen Johanna 1882-01-14 Ö    
  Thekla Albertina 1883-04-24 Ö    
Mejer, Moder Augusta Larsson 1844-06-24 Qvistbro   utft Asker 1885-10-?? Icke absolverad.
Pig Anna Beata Ljung 1860-12-02 Ju   utft Lennäs 1881-05-07.
Pig Sofia Moberg 1861-03-08 Boo   inff Hullagård p327 1881. utft Boo 1882-10-21.
Dess oä son David Georg 1882-01-05 Karlstad   Död 1882-01-25. Afled i Viken Carlstad.
Pig Ida Carolina Svensdotter 1860-03-10 Nyed   inff Ju 1883-11-02. utft Nyed 1884.
Pig Anna Lovisa Carlsdotter 1859-02-23 Örebro   inff Regna 1884. utft Asker 1885-10-20.
Kusk Carl Er. Gustafsson 1841-10-17 Ju G. 1867 Död 1882-01-30.
Hu, enk Karin Andersdotter 1837-11-10 Ö   utft Fridhem p260 1883.
  Carl Vilhelm 1867-11-13 VV   utft USA 1882-11-20.
  Alma Sofia 1874-05-25 Ju   utft Fridhem p260 1883.
  Ernst Otto 1880-06-08 Ö   utft Fridhem p260 1883.
Mejerinna Anna Mar. Strand 1853-06-23 Bodarne   inff Skallmeja 1885-11-??
Mejeri.elev Karin Olsdotter 1861-12-24 Ö   inff Sjögölet p81 1885.
s 160 Forsby
Smed August Leon. Velin 1850-10-05 Ö G. 1873  
Hu Gustafva Ch. Forsberg 1849-06-09 ÖV    
  Elin Mathilda 1874-09-17 Ö    
  Carl Leonard 1879-10-09 Ö    
  Ernst August 1883-08-17 Ö    
Snick. Erik Andersson 1844-04-06 Ö G. 1865  
Hu Brita Pehrsdotter 1840-11-12 Ö    
  Brita 1869-02-12 VV    
  Anna 1873-04-08 Ö    
  Carl Johan 1878-12-26 Ö    
  Selma 1881-07-22 Ö    
  Maria Olivia 1885-04-07 Ö    
Fördr. Pehr Pehrsson 1848-11-24 Ö G. 1874  
Hu Kjerstin Olsdotter 1849-08-26 Ö    
  Olof 1874-12-03 Ö    
  Anna 1879-10-23 Ö    
  Edvard 1883-02-09 Ö    
s 161 Forsby
Statdr Erik Larsson 1844-09-20 Ö G. 1868  
Hu Kjerstin Larsdotter 1846-03-22 Ö    
  Magdalena 1868-05-18 Ö   utft Gröfsbol Oppstu p73 1885.
  Erik  1870-03-18 Ö    
  Christina 1873-10-18 Ö    
  Clara Sofia 1875-10-19 Ö    
  Emma 1877-11-09 Ö    
  Anna 1880-10-03 Ö    
  Selma 1882-11-12 Ö    
  Carl 1884-09-11 Ö    
Statdr Anders Andersson 1840-04-10 Ö G. 1866  
Hu Brita Ersdotter 1843-02-17 Ö    
  Erik 1869-02-16 Ö   utft Stockholm 1885.
  Nils 1873-01-31 Ö    
  Carl 1876-01-02 Ö    
  Albert 1877-12-18 Ö    
  Alma 1881-10-20 Ö   Död 1883-08-25. Drunknade vid Forsby på bryggan.
  Hilma Christina 1885-02-12 Ö    
Statdr Pehr Olsson 1849-10-25 Ö G. 1871-12-02  
Hu Karin Ersdotter 1847-08-29 Ö    
  Anna 1872-02-17 Ö    
  Arvid 1879-05-07 Ö    
  Hilma 1881-12-22 Ö    
s 162 Forsby
Kusken Erik Larsson 1835-04-25 Qvistbro G. 1865-09-29 inff Örebro 1882.
Hu Eva Eliseb. Bock (Back) 1834-05-09 Ekeby   inff Örebro 1882.
  Vilhelmina 1868-06-09 Kil   inff Örebro 1882.
  Anna 1869-12-13 Nora   inff Örebro 1882.
  Karl Erik 1871-09-21 Nora   inff Örebro 1882.
  Gustaf Josef 1874-03-19 Nora   inff Örebro 1882.
Statdr Carl Fredrik Pettersson (Johan Gustafsson) 1844-08-26 Regna   inff Hulla G p331 1884. (utft Forsby Rundeln NB p167).
Hu Anna Eriksdotter 1848-09-19 Skedevi   inff Hulla G p331 1884. (utft Forsby Rundeln NB p167).
S Carl Oskar 1877-09-01 Skedevi   inff Hulla G p331 1884. utft St Malm 1885. Forsby Rundeln NB p167).
S Johan Emil 1879-09-02 Skedevi   inff Hulla G p331 1884. (utft Forsby Rundeln NB p167).
S August Konrad 1881-11-12 Skedevi   inff Hulla G p331 1884. (utft Forsby Rundeln NB p167).
Fd mjöln. Carl Stenberg 1819-05-06 St Malm   inff Högtorp p272 1885. utft Högtorp p272 1885.
Hu Brita Stina Julin 1812-12-20 VV   inff Högtorp p272 1885. utft Högtorp p272 1885.
s 165 Forsby
Enk Augusta Mathilda Velin 1847-09-24 Ö   inff Frösvi p155 1885. Ä. 1885-06-29.
  Christina Mathilda  1874-03-16 Ö   inff Frösvi p155 1885. 
  Ernst Johan 1876-11-27 Ö   inff Frösvi p155 1885. 
  Justina Elisabeth 1879-04-16 Ö   inff Frösvi p155 1885. 
  Thekla Augusta 1881-08-09 Ö   inff Frösvi p155 1885. 
Fosters. Carl Rob. Stenberg 1869-06-13 Stigtomta   inff Frösvi p155 1885. 

Hfl 1886-1890 s 160 Forsby
6 mtl
Ryttm. o Ridd. Ernst Theod. Grönwall 1846-11-30 Götheborg G. 1871-08-30  
Hu Emilia Allina Sigr. Joh. Malling 1849-01-22 Grebäck    
  Ada Sigrid Julia Helena 1872-07-07 Bäck  Skarab.    
  Ruth Anna 1873-08-15 Bäck     
  Carl Martin Malling 1880-01-05 Ö    
Guvern. Agnes Emilia Katr. Hoffman 1849-12-09 Sto   utft Enköping 1888-10-28.
Hush Joh. Sofia Gilli 1848-05-11 Timelhed Elfsb.    
s 161 Forsby
Insp Alb. Osk. Eriksson 1854-04-24 Närtuna G. 1886-10-07 inff Aringsås Kronob. 1886-05-?? (inff Forsby p162).
Hu Selma Katr. Ålund 1859-01-28 Toresund G. 1886-10-07 inff Hernevi 1886-10-?? (inff Forsby p162).
Kusk Axel Vilh. Andersson 1858-07-06 Kjellmo   utft Ju 1887-10-??
Dr Olof Larsson 1865-02-27 Ö   utft Sto 1886-10-??
Pig Lovisa Carlsson 1868-11-10 Barfva   inff Härad 1886-11-?? utft Hedv Eleo 1888-10-16.
Pig Anna Erika Hjelte 1867-06-23 Ju   inff Ju 1888-11-01.
Dr Frans Gustaf Johansson 1869-07-24 Härja   inff Ljunghem 1887-03. utft St Malm 1890. Kallar sig Lindström.
Pig Signe Betonia Eriksson 1864-04-21 Sköfvde   utft Åtvid. Link. 1886.
Pig Anna Charlotta Friberg 1861-06-05 Kyrkefalla   utft Flen 1889-06-25.
Pig Ida Sofia Pehrsdotter 1865-03-16 Regna   utft Eksjö 1888-10-22.
Pig Karin Larsdotter 1868-02-16 Ö   utft Sto 1890-10-24.
Pig Vilhelmina Larsdotter 1868-07-09 Kiel   inff Forsby p163 1886.
Dr Carl Rob. Stenberg 1869-05-13 Ö   inff Ättersta sg Mattsa p256 1888.
  Susanna Andersson 1865-04-29 Agnetorp Skarab.   inff Tidaholm 1889. utft Agnetorp 1890.
  Sofia Eriksson 1867-10-18 Floda   (inff Floda 1889-10-24). utft Floda 1890-11-24.
  Erika Wilhelmina Torssell 1872-01-09 Hernevi    
  Anna Larsson 1869-12-13 Ö   inff Forsby p163 1890.
  Anna Sofia Eriksson 1869-10-08 Ö   inff Lindberga p336 1890.
Dr Gustaf Josef Larsson 1874-03-19 Ö   inff pForsby 163 1890.
s 162 Forsby
Insp Alb. Osk. Eriksson 1854-04-24 Närtuna G. 1886-10-07 inff Aringsås 1886-05-?? utft Forsby p161.
Hu Selma Katrina Ålund 1859-01-28 Toresund G. 1886-10-07 inff Hernevi1886-10-?? utft Forsby p161.
Mejer. Anna Marg. Strand 1853-06-23 Bodarne   utft Boo 1889-11-17.
Mejer. Josefina Schult 1859-11-11 Ullervad Skarab.   inff Amnehärad 1888. utft Amnehärad 1889.
Pig Karin Olsdotter 1861-12-24 Ö   utft USA 1886-05-??
Pig Hilma Carolina Hultman 1858-08-20 Norrköping Olai   inff Klara Sto 1886. utft Lennäs 1887-05-??
Pig Charlotta Moberg 1870-07-03 VV   inff Hullagård p327 1888. utft VV 1889-11-02.
Mejerskan Ebba Eufroigne Johansson 1867-10-01 Kungsholmen   inff Sto 1889.
Pig Emma Lovisa Andersdr 1862-01-17 Lennäs   inff Boo 1889. utft Regna 1891-01-22.
Pig Carolina Dorothea Segerberg 1870-02-06 Tunaberg   inff Tunaberg 1890.
Pig Christina Pettersson 1854-07-23 Ö   inff Forsby Rundeln p166 1890.
Trädg.m. Pehr Joh. Dahlberg 1848-05-26 Grebäck G. 1875-10-24.  
Hu Johanna Christina Holm 1843-03-05 Hopa    
  Anna Christina 1877-03-02 Slaka    
  Alma Carolina 1878-10-04 Slaka    
  Ellen Johanna 1882-01-14 Ö    
  Theckla Albertina 1883-04-24 Ö    
Kusk Carl Alf. Andersson 1861-05-04 Nyköping Vestra G. 1883-11-28 inff Nyköping Vester 1887-10-16.
Hu Joh. Mathilda Carlsson 1861-01-30 Råby G. 1883-11-28 inff Nyköping Vester 1887-10-16.
  Carl Sigfrid 1883-02-15 Lid   inff Nyköping Vester 1887-10-16.
s 163 Forsby
Kusk Erik Larsson 1835-04-25 Qvistbro G. 1865-09-29 Död 1887-01-27.
Hu, enk Eva Eliseb. Back  1834-05-09 Ekeby    
  Vilhelmina 1868-07-09 Kiel   utft Forsby p161 1886.
  Anna 1869-12-13 Nora   utft Örebro 1888-10-16. Se nedan
  Carl Erik 1871-09-21 Nora    
  Gustaf Josef 1874-03-19 Nora   utft Forsby p161 1890.
  Anna 1869-12-13 Nora   (inff Örebro 1889-11-05).  utft Forsby p161 1890. Se ovan.
Smed August Leon. Velin 1850-10-05 Ö G. 1873  
Hu Gustafva Carl. Forsberg 1849-06-09 ÖV    
  Elin Mathilda 1874-09-18 Ö    
  Carl Leonard 1879-10-09 Ö    
  Ernst August 1883-08-17 Ö    
  Johan Helge 1887-03-16 Ö    
Snick. Erik Andersson 1844-04-06 Ö G. 1865  
Hu Brita Pehrsdotter 1840-11-12 Ö    
  Brita 1869-02-12 VV   utft Köping 1886-10-??
  Anna 1873-04-08 Ö    
  Carl Johan 1878-12-26 Ö    
  Selma 1881-07-22 Ö    
  Maria Olivia 1885-04-07 Ö    
s 164 Forsby
Rättaren Pehr Pehrsson 1848-11-24 Ö G. 1874  
Hu Kjerstin Olsdotter 1849-08-26 Ö    
  Olof 1874-12-24 Ö    
  Anna 1879-10-23 Ö    
  Edvard 1883-02-09 Ö    
Statar Erik Larsson 1844-09-20 Ö G. 1868  
Hu Kjerstin Larsdotter 1846-03-22 Ö    
  Erik  1870-03-18 Ö   utft Ju 1888-10-26.
  Christina 1873-10-18 Ö   utft Sto 1890-01-09.
  Klara Sofia 1875-10-19 Ö    
  Emma 1877-11-09 Ö    
  Anna 1880-10-03 Ö    
  Selma 1882-11-12 Ö    
  Carl 1884-09-11 Ö    
  Augusta 1886-09-06 Ö    
Statdr Anders Andersson 1840-04-10 Ö G. 1876 utft Stockbäcken p184 1887.
Hu Brita Ersdotter 1843-08-17 Ö   utft Stockbäcken p184 1887.
  Nils 1873-01-31 Ö   utft Stockbäcken p184 1887.
  Carl 1876-01-02 Ö   utft Stockbäcken p184 1887.
  Albert 1877-12-13 Ö   utft Stockbäcken p184 1887.
  Hilma Christina 1885-02-12 Ö   utft Stockbäcken p184 1887.
s 165 Forsby
Statdr Pehr Olsson 1849-03-25 Ö G. 1871  
Hu Karin Ersdotter 1847-08-29 Ö    
  Anna 1872-02-17 Ö   utft Kaplansgården p146 1890.
  Arvid 1879-05-07 Ö    
  Hilma 1881-12-22 Ö    
Statdr Pehr Pehrsson 1848-08-28 Ö G. 1873 inff Lundtorp p226. utft Sjöäng p262.
Hu Karin Ersdotter 1851-12-01 Ö   inff Lundtorp p226. utft Sjöäng p262.
  Karin 1873-10-14 Ö   inff Lundtorp p226. utft Sjöäng p262.
  Erik 1875-11-25 Ö   inff Lundtorp p226. utft Sjöäng p262.
  Pehr 1877-12-10 Ö   inff Lundtorp p226. utft Sjöäng p262.
  Anna Christina 1880-01-01 Ö   inff Lundtorp p226. utft Sjöäng p262.
  Hilma 1882-08-22 Ö   inff Lundtorp p226. utft Sjöäng p262.
  Carl Emil 1884-10-11 Ö   inff Lundtorp p226. utft Sjöäng p262.
  En odöpt dotter 1887-01-02 Ö   inff Lundtorp p226. utft Sjöäng p262.
Statdr Joh. Gottfr. Blomqvist 1864-09-21 Lidingö G. 1886-11-11 inff Lidingö 1888-05-01.
Hu Ida Mathilda Pehrsdotter 1865-09-21 Boo G. 1886-11-11 inff Lidingö 1888-05-01.
  Elsa Matilda Vilhelmina 1888-06-03 Ö    
s 166, 167 Se Rundeln
s 168 Forsby
(Kan också vara Rundeln)
Enk Augusta Velin Stenberg 1847-09-24 Ö   Ä. 1885.
  Christina Mathilda  1874-03-16 Ö    
  Ernst Johan 1876-11-27 Ö    
  Justina Elisabet 1879-04-16 Ö    
  Thekla Augusta 1881-08-09 Ö    
Fosters. Carl Rob. Stenberg 1869-06-13 Stigtomta   utft Ättersta sg Mattsa p256 1886.
Statdr Pehr Aug. Andersson 1865-09-08 VV G. 1887-04-02 inff St Bodastugan p22 1887-04-27. utft Sjöäng p262 1888.
Hu Kjerstin Andersdotter 1851-06-19 Ö G. 1887-04-02 inff Hullagård p333 1887. utft Sjöäng p262 1888.
  Pehr Nilsson 1873-10-04 Ö   inff Hullagård p333 1887. utft Sjöäng p262 1888.
  Nils Nilsson 1875-07-22 Ö   inff Hullagård p333 1887. utft Sjöäng p262 1888.
  Axel 1888-03-07 Ö   utft Sjöäng p262 1888.
Statdr Ol. Aug. Malmström 1864-01-03 Ö G. 1886-07-07 inff Skommartorp p284 1887. utft Skommartorp p284 1888.
Hu Brita Maria Carlsdotter 1861-10-01 Ö G. 1886-07-07 inff Skommartorp p284 1887. utft Skommartorp p284 1888.
Ernst August 1881-06-12 Ö   inff Skommartorp p284 1887. utft Skommartorp p284 1888.
  Hjalmar Leonard 1886-12-10 Ö   inff Skommartorp p284 1887. utft Skommartorp p284 1888.
  Tekla Olivia 1888-06-29 Ö   utft Skommartorp p284 1888.
Statdr Carl Johan Hellberg 1852-01-02 Flen G. 1881-08?-23 inff Björkvik 1890-11-01.
Hu Clara Sofia Åberg 1856-08-11 Årdala   inff Björkvik 1890-11-01.
  Karl Bernhard 1881-06-06 Årdala   inff Björkvik 1890-11-01.
  Hilma Albertina 1886-07-17 Ö Ryd   inff Björkvik 1890-11-01. Död 1891-02-19.
  Klara Elisabeth 1888-12-11 La Malma   inff Björkvik 1890-11-01.

Hfl 1891-1895 s 157 Forsby
6 mtl
Forsby med Folketorp, 4 mantal frälse
Eg, Ryttm. o Ridd. Ernst Th. Grönwall 1846-11-30 Göteborg G. 1871-08-30  
Hu Alina Sigrid Emelie Juliana  Malling 1849-01-22 Grebäck    
D Ada Sigrid Julia Helena 1872-07-07 Bäck      
D Ruth Anna 1873-08-15 Bäck     
S Karl Martin Malling 1880-01-05 Ö    
Hush Johanna Sofia Gille 1848-05-11 Timelhed  Elfsb.    
s 158 Forsby
Inspektor Alb. Oscar Eriksson 1854-04-24 Närtuna G. 1886-10-07 utft Sköldinge 1891-11-06.
Hu Selma Katarina Ålund 1859-01-28 Toresund   utft Sköldinge 1891-11-06.
Inspektor Olof August Janze 1862-03-03 Bogsta   inff Ju 1891-11-11.
Pig Anna Erika Hjelte 1867-06-23 Ju   utft Ju 1891-09-18.
Pig Maria Matilda Andersdotter 1857-06-06 Viby Örebro   inff Hidinge 1892-11-04.
Tjänare vid gården:
Pig Vilhelmina Larsdotter 1868-07-09 Kil   utft Forsby p160 1892-12-02.
Pig Erika Vilh. Torssén 1872-01-09 Hernevi   utft Sköldinge 1893-10-27.
Pig Anna Larsson 1869-12-13 Ö   utft USA 1892-04-14. Utflytt. under namn Eriksson.
Pig Anna Sofia Eriksson 1869-10-08 Ö   utft Västtorp Higgers p208 1894. Se lysn.bok 1894.
Pig Karin Andersdotter 1873-09-04 Ö   (inff Stavbäcken GB p183).
Pig Josefina Vilhelmina Claesdotter 1872-08-31 ÖV   inff ÖV 1892-11-04. utft ÖV 1894-10-19.
Pig Ingrid Larsson 1877-04-23 Ö   inff Säby ng Mårslassa p126 1892-11-04.
Pig Elin Matilda Velin 1874-09-17 Ö   inff Forsby p160 1893-11-10. utft Köping 1895-10-24.
Dr Karl Robert Stenberg 1869-05-15 Ö   utft Hyltinge 1892-10-21.
Dr Gust. Josef Larsson 1874-03-19 Nora    
Dr Karl Andersson 1876-01-02 Ö   inff Stockbäcken p180 1892-11-04. utft Stockbäcken p180 1895.
Dr Karl Oskar Gustafsson 1877-12-01 Ö   inff Forsby Rundeln p163 1895.
Pig Hilda Sofia Eriksson 1871-03-16 Ju   inff Ju 1894-11-10.
Pig Karin Bondesson 1866-06-03 Oppmanna Kristianstad   inff Dalstorp Skarab. 1894-11-11.
Pig Johanna Katarina Karlsson 1869-07-11 Boo   inff Hedv Eleo Sto 1895-11-18.
s 159 Forsby
Mejerska Ebba Eufrosyne Johansson 1867-10-01 Kungsholm    
Pig Karolina Dorothea Segerberg 1870-02-06 Tunaberg   utft Lilla Malma 1891-10-23.
Pig Kristina Petersson 1854-07-23 Ö   utft Bångarbol p166 1892-11-11.
Elev Ida Karolina Larsson 1870-03-20 Råby   inff Floda 1891-11-11. utft Lilla Malma 1892-10-21.
Pig Emilia Augusta Johansson 1874-01-11 Bärbo   inff Bärbo 1892-11-04. utft Stigtomta 1893-10-23.
Pig Maria Lovisa Södergren 1869-11-03 Ervalla Örebro   inff St Mellösa 1892-11-04. utft Stafbäcken p179 1895.
Pig Hulda Charlotta Pettersson 1874-11-11 Dunker   inff Bärbo 1893-10-24. utft Svärta 1894-10-19.
Pig Emilia Matilda Karlsdotter 1873-10-22 Boo   inff Sjöäng p262 1895.
Pig Anna Lovisa Sjöholm 1874-10-24 Norrbärke   inff Norrbärke 1895-11-29.
Trädg.mästare Per Joh. Dahlberg 1848-05-26 Grebäck G. 1875-10-24  
Hu Johanna Kristina Holm 1843-03-05 Hofva    
D Anna Kristina  1877-03-02 Slaka    
D Alma Karolina 1878-10-04 Slaka    
D Ellen Johanna 1882-01-14 Ö    
D Thekla Albertina 1883-04-24 Ö    
s 160 Forsby
Kusk Karl Alfr. Andersson 1861-05-11 Nyköping Östra G. 1883-10-28  
Hu Joh. Matilda Karlsson 1861-01-30 Råby    
S Karl Sigfrid 1883-02-15 Lid    
Enkan Eva Elisab. Bock  1834-05-09 Ekeby G. 1865-09-28 Ä. 1887-01-27. (Erik Larssons enka).
Statdr Karl Erik Larsson 1871-09-21 Nora    
D Vilhelmina 1868-07-09 Kil   inff Forsby p158 1892-12-02.
Smed August Leonard Velin 1850-10-05 Ö G. 1873  
Hu Gustafva Carolina Forsberg 1849-09-09 ÖV    
D Elin Matilda 1874-09-17 Ö   utft Forsby p158 1893-11-10.
S Karl Leonard 1879-10-09 Ö    
S Ernst August 1883-08-17 Ö    
Johan Helge 1887-03-16 Ö    
Snick. Erik Andersson 1844-04-06 Ö G. 1865  
Hu Brita Persdotter 1840-11-12 Ö    
Anna 1873-04-08 Ö   utft USA 1891-01-30.
S Karl Johan 1878-12-26 Ö    
Selma 1881-07-22 Ö    
D Maria Olivia 1885-04-07 Ö    
s 161 Forsby
Rättaren Pehr Pehrsson 1848-11-24 Ö G. 1874  
Hu Kjerstin Olsdotter 1849-08-26 Ö    
S Olof 1874-12-21 Ö    
D Anna 1879-10-23 Ö    
S Edvard 1883-02-09 Ö    
Statdr Erik Larsson 1844-09-20 Ö G. 1868  
Hu Kjerstin Larsdotter 1846-03-22 Ö    
D Klara Sofia 1875-10-19 Ö   utft Krokäng p18 1892-11-14.
D Emma 1877-11-09 Ö   utft Askölund p155.
D Anna 1880-10-03 Ö    
D Selma 1882-11-12 Ö    
S Karl 1884-09-11 Ö    
D Augusta 1886-09-06 Ö    
Koherd. Gustaf Vilhelm (Karlsson) Stensson 1862-12-03 Myrsjö G. 1890-03-08 inff Korsberga 1894-11-10.
Hu Hanna Vilhelmina Karolina Karlsdotter 1869-02-26 Aneboda G. 1890-03-08 inff Korsberga 1894-11-10.
D Sigrid Anna Emelina 1890-06-19 Jönköping   inff Korsberga 1894-11-10.
S Erik Valfrid 1892-03-09 Korsberga Skarab   inff Korsberga 1894-11-10.
D Agnes Märta Maria 1894-03-11 Korsberga Skarab   inff Korsberga 1894-11-10.
s 162 Forsby
Statdr Per Olsson 1849-03-25 Ö G. 1871-12-21  
Hu Karin Ersdotter 1847-08-29 Ö    
S Arvid 1879-05-07 Ö    
D Hilma 1881-12-22 Ö    
D Anna 1872-02-17 Ö   inff Komministergården p143 1891. utft VV 1894-11-30.
Statdr Joh. Gottfrid Blomqvist 1864-09-21 Lidingö G. 1886-11-11 utft VV 1894-10-19.
Hu Ida Matilda Persdotter 1865-09-21 Boo G. 1886-11-11 utft VV 1894-10-19.
Elsa Matilda Vilhelmina 1888-06-03 Ö   utft VV 1894-10-19.
Ester Maria 1892-10-31 Ö   utft VV 1894-10-19.
s 162, 163 Se Rundeln
s 164 Forsby
(Kan också vara Rundeln)
Enka Augusta Velin Stenberg 1847-09-24 Ö   Ä. 1885.
Kristina Matilda  1874-03-16 Ö   utft Rosenborg p284 1891.
S Ernst Johan 1876-11-27 Ö   utft VV 1893-04-21.
D Justina Elisabeth 1879-04-16 Ö   utft Ättersta sg Ollas p253 1895.
D Thekla Augusta 1881-08-09 Ö    
Kristina Matilda  1874-03-16 Ö   inff Lerbo 1895-11-05.
Statdr, arb Karl Johan Hellberg 1852-01-02 Flen G. 1881-04-23 utft På socknen p400 1891.
Hu Klara Sofia Åberg 1856-08-11 Årdala   utft På socknen p400 1891.
Karl Bernhard 1881-06-06 Årdala   utft På socknen p400 1891.
D Hilma Albertina 1886-07-17 Ö Ryd   Död 1890-02-19.
Klara Elisabeth 1888-12-11 La Malma   utft På socknen p400 1891.
Elin 1891-07-30 Ö   utft På socknen p400 1891.
Statdr Nils Andersson 1869-06-20 Ö G. 1893-07-15 inff VV 1893-11-10. utft Ju 1894-10-19.
Hu Sofia Dorotea Petersson 1868-02-06 Ö G. 1893-07-15 inff VV 1893-11-10. utft Ju 1894-10-19.
D Signe Elisabet 1893-09-23 Ö   inff VV 1893-11-10. utft Ju 1894-10-19.
Statdr Erik Nilsson 1872-06-13 Ö G. 1893-11-19 inff Ättersta ng Månsa p245 1894.
Hu Kerstin Olsdotter 1864-03-23 Ö   inff Ättersta ng Månsa p245 1894.
D Anna Elisabet 1893-12-24 Ö   inff Ättersta ng Månsa p245 1894. Död 1894-12-20.

Hfl 1896-1900 s 165 Forsby
4 mtl Säteri
Forsby 3 mtl, Folketorp 1 mtl

Forsby gård utgöres af:
Forsby 4 mtl säteri
Frössvi 1 mtl frälse
Bångarbol 1 mtl frälse
Ättersta 1, 3 V? 2 mtl frälse
Backa ¼ mtl frälse
Krokan 1/3 mtl frälse
Mogetorp 1/8 mtl frälse
Berga 2 1 mtl frälse
= 9 17/24 mtl
 

Eg, Öfverstelöjtnant Ernst Theodor Grönvall 1846-11-30 Göteborg G. 1871-08-30 utft Helsingborg 1898-10-21.
Hu Aline Sigrid Emilie Juliana  Malling 1849-01-22 Grebäck   utft Helsingborg 1898-10-21.
D Ada Sigrid Julia Helena 1872-07-07 Bäck     utft Helsingborg 1898-10-21.
D Rut Anna 1873-08-15 Bäck    utft Helsingborg 1898-10-21.
S Karl Martin Malling 1880-01-05 Ö   utft Helsingborg 1898-10-21. Vistas vid Nyk. högre lärov.
Eg Georg Harder Santesson 1858-01-18 Kungsholm Sto G. 1884-12-18 inff Torsåker 1898-11-17.
Hu Ida Philipsson 1864-11-02 Norrköping   inff Torsåker 1898-11-17. Tillhör Mosaiska trosbek.
S Karl Harder  1885-12-04 Torsåker   inff Torsåker 1898-11-17.
S Gunnar Henrik 1886-11-25 Torsåker   inff Torsåker 1898-11-17.
s 166 Forsby
Hushållerska Johanna Sofia Gille 1848-05-11 Timmelstad  Elfsb.   utft Tjellmo 1899-11-08.
Hushållerska Anna Erika Karlsson 1865-04-29 Boo   inff Hedv Eleo 1899-08-24.
Dr Gustaf Josef Larsson 1874-03-19 Nora   utft Forsby p170 1896.
Dr Karl Oskar Gustafsson 1877-12-01 Ö   utft Helsingborg 1898-10-21.
Dr Erik Abel Eriksson 1879-11-16 Ö   inff Forsby p169 1896. utft Ju 1898-10-21.
Pig Karin Andersson 1873-09-04 Ö   utft Sköfde stad 1898-10-21.
Pig Ingrid Larsson 1877-04-23 Ö   utft USA 1896-09-04.
Pig Hilda Sofia Eriksson 1871-03-16 Ju   utft Stockholm 1898-10-21.
Pig Karin Bondesson 1866-06-03 Oppmanna Kristianstad   utft Helsingborg 1898-10-21.
Pig Johanna Katarina Karlsson 1869-07-11 Boo   utft Sjöäng p245 1898.
Pig Emma Matilda Olsson 1881-09-29 Ö   inff Sandstugan p389 1896. utft Forsby p168 1898.
Pig Ida Charlotta Andersson (Adolfsson). 1875-02-12 Råby Rönö   inff Lunda 1898-11-23.
Pig Elna Hultgren  (X) 1878-04-13 Ö   inff Ättersta sg Carl-Ivars p253 1898. (utft Forsby Mejeriet p167).
(X) Elna Hultgren troligen inf från Ättersta Carl-Ivars till Forsby p166. Därefter blev hon mejeripiga och flyttade till p167 (Mejeriet).
Från mejeriet flyttade hon till Salem, men återkom till Forsby p166  omkring år 1901.
Pig Matilda Karolina Pettersson 1864-02-14 Upsala   inff Torsåker 1898-11-25. utft Maria Sto 1899-11-13.
Pig Alma Holmgren 1871-11-18 Tysslinge   inff Hedv Eleo Sto 1897-10-23.
Pig Selma Andersson 1881-07-22 Ö   inff Forsby p169 1899.
s 167 Se Forsby Mejeriet
s 168 Forsby
Inspektor Olof August Janze 1862-03-03 Bogsta G. 1896-09-29 utft Visnum 1899-03-14.
Hu Signe Bethlonie Eriksson 1864-04-21 Sköfde G. 1896-09-29 inff Jönköping 1896-10-29. (utft Visnum 1899-03-14).
  Johan Alfred Karlsson 1859-02-27 Sköllersta G. 1900-03-02 inff Tystberga 1899-09-05.
Hu Eva Rosina Eklund 1876-12-24 Bogsta G. 1900-03-02 inff Tystberga 1900-03-10.
Pig Maria Matilda Andersdotter 1857-06-06 Viby Örebro   utft Lundbyskog p99 1897.
Pig Tekla Augusta Stenberg 1881-08-09 Ö   inff Askö Fjärsmans p160 1897. utft VV 1898-10-21.
Pig Emma Matilda Olsson 1881-09-29 Ö   inff Forsby p166 1898. utft Visnum Värmlands 1.1899-03-14.
Rättare Per Persson 1848-11-24 Ö G. 1874-10-24  
Hu Kerstin Olsdotter 1849-08-26 Ö    
S Olof 1874-12-21 Ö   utft Floda 1896-10-28.
D Anna Persson 1879-10-23 Ö    
S Edvard 1883-02-09 Ö    
s 169 Forsby
Trädg.mästare Per Johan Dalberg 1848-05-26 Grefbäck G. 1875-10-24  
Hu Johanna Kristina Holm 1843-03-05 Hofva   Småskolelärarinna.
D Anna Kristina  1877-03-02 Slaka   utft Ärila 1898-10-28.
D Alma Karolina 1878-10-04 Slaka   utft St Olai Norrköping 1896-02-26.
D Ellen Johanna 1882-01-14 Ö    
D Tekla Albertina 1883-04-24 Ö    
D Alma Karolina 1878-10-04 Slaka   inff  St Olai Norrköping 1896-03-06..
Trädg.dr Erik Abel Ersson 1879-11-16 Ö   inff Grövsbol Arstu p79 1896. utft Forsby p166 1896.
Kusk Karl Alfr. Andersson 1861-05-11 Nyköping Östra G. 1883-10-28  
Hu Johanna Matilda Karlsson 1861-01-30 Råby    
S Karl Sigfrid 1883-12-15 Lid    
D Anna Elisabet 1898-09-13 Ö    
Smed August Leonard Velin 1850-10-05 Ö G. 1873  
Hu Gustafva Karolina Forsberg 1849-09-09 ÖV    
S Karl Leonard 1879-10-09 Ö   utft Köping 1896-12-07.
S Ernst August 1883-08-17 Ö    
Johan Helge 1887-03-16 Ö    
Snick. Erik Andersson 1844-04-06 Ö G. 1865-11-25  
Hu Brita Persdotter 1840-11-12 Ö    
S Karl Johan Andersson 1878-12-26 Ö   utft Eskilstuna 1898-09-14.
Selma 1881-07-22 Ö   utft Forsby p166 1899.
D Maria Olivia 1885-04-07 Ö    
D Brita (Eriksson) Andersson 1869-08-12 VV   inff Göteborgs domkyrko 1899-08-18. utft Uddevalla 1899-10-27.
Statdr Karl Erik Larsson 1871-02-21 Nora    
s 170 Forsby
Statdr Erik Larsson 1844-09-20 Ö G. 1868-04-21  
Hu Kerstin Larsdotter 1846-03-22 Ö    
D Anna 1880-10-03 Ö   utft Komministergården p154.
D Selma 1882-11-12 Ö   utft Askö Johans p159 1899.
S Karl 1884-09-11 Ö    
D Augusta 1886-09-06 Ö    
Koherden Gustaf Vilhelm (Karlsson) Stensson 1862-12-03 Myresjö G. 1890-03-08  
Hu Hanna Vilhelmina Karolina Karlsdotter 1869-02-26 Aneboda    
D Sigrid Anna Emelina 1890-06-19 Jönköping    
S Erik Valfrid 1892-03-09 Korsberga     
D Agnes Märta Maria 1894-03-11 Korsberga     
D Ragnhild Vilhelmina Elisabet 1897-06-13 Ö    
S Karl Vilhelm 1899-10-29 Ö    
S Johan Ejnar 1903-06-22 Ö    
Statdr Per Olsson 1849-03-25 Ö G. 1871-12-02  utft Rosenlund p184 1896.
Hu Karin Ersdotter 1847-08-29 Ö   utft Rosenlund p184 1896.
S Arvid 1879-05-07 Ö   utft Rosenlund p184 1896.
D Hilma 1881-12-22 Ö   utft Rosenlund p184 1896.
Statdr Erik Eriksson 1872-03-18 Ö G. 1897-03-20 inff Forsbrotorp p177 1897.
Hu Anna Amanda Pettersson 1874-06-27 Ö   inff VV 1897-10-18.
D, före äkt. Hilda Kristina Elisabet 1897-02-16 VV   inff VV 1897-10-18.
D Anna Cecilia 1898-12-20 Ö    
Erik Larssons enka Eva Elisabet Bock  1834-05-09 Ekeby Örebro G. 1865-06-29 Ä. 1887-01-27. 
D Vilhelmina 1868-07-09 Kil   utft Skogshall p220 1896. Uttagit lysning, Lars Johan Larsson.
S Gustaf Josef  Larsson 1874-03-19 Nora   inff Forsby p166 1896. utft p220 1896. Inskriven i hären, tilldelat rytteriet.
s 171 Forsby
Skogv. Lars Fredrik Malmgren 1865-10-20 Ö    
Sågaren Erik Olsson 1841-07-22 Ö G. 1862-10-25 (inff?).
Hu Ingrid  Jonsdotter 1836-08-17 Ö   (inff?).
D Karin Ersdotter 1869-11-12 Ö   (inff?). utft Ad Fred Sto 1896-03-16.
D Karin Ersdotter 1869-11-12 Ö   inff Ad Fred Sto 1896-07-11.
Statdr Per Gustaf Julin 1828-07-14 Skärstad Skarab G. 1850
G. 1886-01-09
(inff Forsby Rundeln GB p163). Ä. 1884-04-05
Hu Klara Gustafva Persdotter 1858-10-07 Svennevad G. 1886-01-09 (inff Forsby Rundeln GB p163).
D Augusta 1886-01-10 Ö   (inff Forsby Rundeln GB p163).
D Hilma 1887-09-13 Ö   (inff Forsby Rundeln GB p163).
S Gustaf Albin 1889-07-03 Ö   (inff Forsby Rundeln GB p163).
S Frans Oskar 1891-10-29 Ö   (inff Forsby Rundeln GB p163).
D Klara Gustafva   Maria Teresia. 1897-05-09 Ö   Död 1897-12-22.
Statdr Karl Johan Gustafsson 1844-08-16 Regna   (inff Forsby Rundeln GB p163). utft Ektorp p309 1897.
Hu Anna Ersdotter 1848-09-19 Skedevi   (inff Forsby Rundeln GB p163). utft Ektorp p309 1897.
S Johan Emil 1879-09-02 Skedevi   (inff Forsby Rundeln GB p163). utft VV 1896-10-23.
S August Konrad 1881-11-12 Skedevi   (inff Forsby Rundeln GB p163). utft Ektorp p309 1897.
Statdr Per Robert Pettersson 1873-09-06 Ju G. 1897-04-09 inff Margretelund p278 1897. utft Lindberga p354 1899.
Hu Anna Karolina Albertina Borg 1878-05-20 Lännäs   inff Margretelund p278 1897. utft Lindberga p354 1899.
S Karl Edvin 1897-05-17 Ö   inff Margretelund p278 1897. utft Lindberga p354 1899.
s 172 Forsby
Statdr Erik Nilsson 1872-06-13 Ö G. 1893-11-19  
Hu Kerstin Olsdotter 1864-03-23 Ö    
S Erik Valter 1897-02-12 Ö    
Mjöln. C R Stenbergs enka Augusta Matilda Velin  1847-09-24 Ö G. 1873 Ä. 1885-06-29. (utft Bångarbol p175 1897).
D Tekla Augusta 1881-08-09 Ö   utft Askö Fjärsmans p160 1896.
Kristina Matilda  1874-03-16 Ö   Död 1897-08-25.
Skogv. A Malmgrens enka  Magdalena Larsdotter 1828-10-17 Ö   Ä. 1889-03-18
Statdr Alfred Eriksson 1866-10-03 Regna G. 1895-10-27 inff Hullagård p346 1898.
Hu Adra Lovisa Jansson 1873-09-25 Boo   inff Hullagård p346 1898.
D Olga Gunilla Lovisa 1896-07-22 Ö   inff Hullagård p346 1898.
S Karl Erik Gunnar 1898-06-20 Ö   inff Hullagård p346 1898.
Statdr Olof Ersson 1854-01-04 Ö G. 1881-12-29 inff VV 1899-07-05.
Hu Anna Andersdotter 1856-09-25 Ö   inff VV 1899-07-05.
D Signe Paulina 1885-01-16 VV   inff VV 1899-07-05.
D Hilma Antonia 1888-08-31 VV   inff VV 1899-07-05.
S Arvid 1891-09-08 VV   inff VV 1899-07-05.

s 173 Forsby

Statdr Karl Karlsson 1868-01-27 Ö G. 1891-10-04 inff Ju 1899-11-13. (Malmen).
Hu Klara Ulrika Johansson 1869-08-03 Ju   inff Ju 1899-11-13. (Malmen).
D Gerda Josefina 1892-11-03 Ju   inff Ju 1899-11-13. (Malmen).
S Karl Edvin 1897-12-15 Ju   inff Ju 1899-11-13. (Malmen).
Statdr Erik Eriksson Strand 1875-05-08 Ö G. 1897-10-24 inff Sjöäng p248 1899.  (Malmen).
Hu Emma Kristina Johansson 1865-07-24 Ju   inff Sjöäng p248 1899.  (Malmen).
S Erik Artur 1898-01-28 Ju   inff Sjöäng p248 1899.  (Malmen).
S Karl Oskar 1900-07-20 Ju   Död 1900-09-06.

Hushåll Utdrag ur församlingsbok 1900 Forsby (Säteri)
1 Georg Harder Santesson 1858 Ulrika Eleo Sto   Agronom.

Hu

Ida Philipsson 1864 Norrköping   Tillhör Mosaiska trosbek.

S

Karl Harder  1885 Torsåker    

S

Gunnar Henrik 1886 Torsåker    
  Anna Erika Karlsson 1865 Boo   Hushållerska.
  Ida Charlotta Adolfsson 1875 Råby Rönö   Piga.
  Elna Hultgren 1878 Ö   Piga.
  Alma Holmgren 1871 Tysslinge   Piga.
  Tekla Albertina Dalberg 1883 Ö   Piga.
  Karl Eriksson 1884 Ö   Dräng.
2 Ebba Euphrosyne Johansson 1867 Ulrika Eleo Sto   Mejerinna.
3 Anna Josefina Eriksson 1876 VV   Mej.piga.
  Maria Matilda Andersdotter 1857 Viby    Mej.piga.
4 Johan Alfred Karlsson 1859 Sköllersta   Inspektor.

Hu

Eva Rosina Eklund 1876 Bogsta    
  Sofia Adelia Karlsson 1883 Tystberga   Piga.
5 Per Johan Dalberg 1848 Grefbäck Skarab   Trädgårdsm.

Hu

Johanna Kristina Holm 1843 Hofva Skarab    

D

Alma Karolina 1878 Slaka    

D

Ellen Johanna 1882 Ö    
6 Karl Alfred Andersson 1861 Nyköping Östra   Kusk.

Hu

Johanna Matilda Karlsson 1861 Råby    

S

Karl Sigfrid 1883 Lid    

D

Anna Elisabet 1898 Ö    
7 Per Persson 1848 Ö   Rättare.

Hu

Kerstin Olsdotter 1849 Ö    

D

Anna Persson 1879 Ö    

S

Edvard 1883 Ö    
8 August Leonard Velin 1850 Ö   Smed.

Hu

Gustafva Karolina Forsberg 1849 ÖV    

Johan Helge 1887 Ö    
9 Erik Andersson 1844 Ö   Snickare.

Hu

Brita Persdotter 1840 Ö    

D

Maria Olivia 1885 Ö    
10 Karl Erik Larsson 1871 Nora   Statdräng.
11 Erik Larsson 1844 Ö    

Hu

Kerstin Larsdotter 1846 Ö    

D

Augusta 1886 Ö    
12 Erik Eriksson 1872 Ö   Statdr.

Hu

Anna Amanda Pettersson 1874 Ö    

D

Hilda Kristina Elisabet 1897 VV   Deras oä före äkt.

D

Anna Cecilia 1898 Ö   Inom äkt.

D

Tekla Vilhelmina 1898 Ö    
13 Gustaf Vilhelm  Stensson 1862 Myresjö Jönk   Koherde.

Hu

Hanna Vilhelmina Karolina Karlsdotter 1869 Aneboda Kronob    

D

Sigrid Anna Emelina 1890 Jönköping    

S

Erik Valfrid 1892 Korsberga Skarab    

D

Agnes Märta Maria 1894 Korsberga  Skarab    

D

Ragnhild Vilhelmina Elisabet 1897 Ö    

S

Karl Vilhelm 1899 Ö    
14 Lars Fredrik Malmgren 1865 Ö   Skogvaktare.
15 Erik Olsson 1841 Ö   Sågare

Hu

Ingrid  Jonsdotter 1836 Ö    

D

Karin 1869 Ö    
16 David Andersson 1869 Regna   Statdr.

Hu

Anna Olivia Eriksson 1876 VV    

D

Anna Eleonora 1895 VV    
17 Per Gustaf Julin 1828 Skärstad Skarab   Statdr.

Hu

Klara Gustafva Persdotter 1858 Svennevad Örebro    

D

Augusta 1886 Ö    

D

Hilma 1887 Ö    

S

Gustaf Albin 1889 Ö    

S

Frans Oskar 1891 Ö    
18 Per Robert Pettersson 1873 Ju   Statdr.

Hu

Anna Karolina Albertina Borg 1878 Lennäs    

S

Karl Edvin 1897 Ö    

S

Ernst Valfrid 1900 Ö    
19 Olof Ersson 1854 Ö   Statdr.

Hu

Anna Andersdotter 1856 Ö    

D

Signe Paulina 1885 VV    

D

Hilma Antonia 1888 VV    

S

Arvid 1891 VV    
20 Lars Johan Östlund 1857 Örebro   Statdr.

Hu

Klara Kristina Karlsdotter 1862 Boo    

S

Karl Henning 1887 Sköllersta   Enarmad.

D

Eleonora Kristina 1889 Sköllersta    

S

Erik Hjalmar 1891 VV    

S

Ernst Bernhard 1894 Ö    

S

Otto Simon 1897 Ö    

S

Gunnar Natanael 1899 Ö    
21 Erik Andersson 1864 Ö   Statdr.

Hu

Emma Matilda Persdotter 1865 Ju    

S

Erik Germanus 1889 Ju    

S

Erik Birger 1890 Ju    

D

Dalia Matilda 1892 Ju    

S

Karl Valdemar 1895 Ö    

S

Fredrik Alexander 1900 Ju    
22 Eva Elisabet Larsson f. Bock  1834 Ekeby Örebro    
  Magdalena Malmgren f. Larsdotter 1828 Ö    

Församlingsbok 1901-1904 s 165 Forsby
4 mtl Säteri

Forsby gård utgöres af 3 mtl Forsby säteri p165-185;
1 mtl Folketorp säteri
1 mtl Bångarbol frälse p180
2 mtl Ättersta No 1,3,4 frälse
¼ mtl backa frälse
1/3 mtl Krokan frälse
1/8 mtl Skogstorp frälse
1 mtl Berga No 2 frälse
1 mtl Frössevi frälse
Summa 9  17/24 mtl säteri och frälse

Eg Georg Harder Santesson 1858-01-18 Kungsholm Sto G. 1884-12-18  
Hu Ida Philipsson 1864-11-02 Norrköping   Tillhör Mosaiska trosbek.
S Karl Harder  1885-12-04 Torsåker    
S Gunnar Henrik 1886-11-25 Torsåker    
s 166 Forsby
Hushållerska Anna Erika Karlsson 1865-04-29 Boo    
Pig Ida Charlotta Adolfsson 1875-02-12 Råby Rönö   Hette Andersson. Namnet ändrat efter faderns tillnamn enligt begäran.
Pig Elna Hultgren 1878-04-13 Ö   (inff Salem Sto).
Pig Alma Holmgren 1871-11-18 Tysslinge   utft Ottravad Skarab. 1901-10-25.
Pig Selma Andersson 1881-07-22 Ö   utft Danderyd Sto 1900-10-25.
Pig Tekla Albertina Dalberg 1883-04-24 Ö   inff Forsby p168 1900.
Pig Anna Helena Lundgren 1876-05-17 Bogata   inff Husby Oppunda 1901-11-05.
Trädg.dr Oskar Valdemar Johansson 1886-09-10 Asker   inff Blomsterhult Jönsas p303 1903.
Trädg.dr Karl Eriksson 1884-09-11 Ö   inff Forsby p171 1900. utft Ju 1903-10-23.
Stall.dr Karl Sigfrid Andersson 1883-02-15 Lid   inff Forsby p169 1902.
s 167 Se Forsby Mejeriet
s 168 Forsby
Inspektor Johan Alfred Karlsson 1859-02-27 Sköllersta G. 1900-03-02  
Hu Eva Rosina Eklund 1876-12-24 Bogsta   inff Tystberga 1900-03-14.
D Eva Signe Sofia 1901-08-25 Ö    
Pig Anna Maria Olsson 1880-02-05 VV   inff VV 1904-11-04. utft St Malm 1905-10-21.
Pig Sofia Adelia Karlsson 1883-02-11 Tystberga   inff Bogsta 1900-11-16. utft Bogsta 1902-10-24.
Pig Maria Matilda Andersdotter 1857-06-06 Viby   inff Lundbyskog p102 1900. utft Forsby Mejeriet p167 1900.
Pig Mathilda Kristina Värnström 1874-02-21 Ö   inff Frösvi soldattorp p191 1902. utft Hedv Eleo 1903-10-30.
Pig Hilma Antonia Eriksson 1888-08-31 VV   inff Forsby p174 1903. utft Forsby p174 1904.
Bokhållare Lars Hjalmar Eklöf 1878-09-18 VV   inff Wists Österg. 1901-11-05.
Trädg.mäst. Per Johan Dalberg 1848-05-26 Grefbäck G. 1875-10-24  
Hu Johanna Kristina Holm 1843-03-05 Hofva    
D Alma Karolina 1878-10-04 Slaka    
D, småskollär. Ellen Johanna 1882-01-14 Ö   utft Jäder 1905-09-09.
D Tekla Albertina 1883-04-24 Ö   utft pForsby 166 1902.
s 169 Forsby
Kusk Karl Alfred Andersson 1861-05-11 Nyköping Östra G. 1883-10-20  
Hu Johanna Matilda Karlsson 1861-01-30 Råby    
S, stalldr Karl Sigfrid 1883-02-15 Lid   utft Forsby p166 1902.
D Anna Elisabeth 1898-09-03 Ö    
Rättare Per Persson 1848-11-24 Ö G. 1874-10-24  
Hu Kerstin Olsdotter 1849-08-26 Ö    
D Anna Persson 1879-10-23 Ö   utft Ju 1902-11-15.
S Edvard Persson 1883-02-09 Ö   utft Floda 1903-10-23.
s 170 Forsby
Smed August Leonard Velin 1850-10-05 Ö G. 1873  
Hu Gustafva Karolina Forsberg 1849-09-09 ÖV    
S Ernst August 1883-08-17 Ö   utft ÖV 1900-10-26.
Johan Helge 1887-03-16 Ö   utft Ad Fred Sto 1904-09-05.
S Ernst August 1883-08-17 Ö   inff ÖV 1901-08-12. utft Solna 1902-10-20.
Snickare Erik Andersson 1844-04-06 Ö G. 1865-11-25  
Hu Brita Persdotter 1840-11-12 Ö    
D Maria Olivia 1885-04-07 Ö   utft Hammarby Sto 1903-09-21.
S, snickeriarb. Karl Johan Andersson 1878-12-26 Ö   inff Hedv Eleo Sto 1905-09-21.
s 171 Forsby
Statdr Karl Erik Larsson 1871-09-21 Nora    
Statdr Erik Larsson 1844-09-20 Ö G. 1868-04-21  
Hu Kerstin Larsdotter 1846-03-22 Ö    
S Karl 1884-09-11 Ö   utft Forsby p166 1900.
D Augusta 1886-09-06 Ö   utft Hedv Eleo Sto 1902-01-23.
S Karl Eriksson 1884-09-11 Ö   inff Ju 1904-11-04. utft Ytter Selö 1905-03-15.
Statdr Erik Eriksson 1872-03-18 Ö G. 1897-03-20 utft Forsbrotorp p182.
Hu Anna Amanda Pettersson 1874-06-27 Ö   utft Forsbrotorp p182.
D, f. äkt. Hilda Kristina Elisabet 1897-02-16 VV   utft Forsbrotorp p182. Uppgifvas heta Hulda.
D, i äkt. Anna Cecilia 1898-12-20 Ö   utft Forsbrotorp p182.
D Tekla Vilhelmina 1900-10-20 Ö   utft Forsbrotorp p182.
s 172 Forsby
Koherde Gustaf Vilhelm Stensson 1862-12-03 Myresjö G. 1890-03-08  
Hu Hanna Vilhelmina Karolina Karlsdotter 1869-02-26 Aneboda Kronob    
D Sigrid Anna Emelina 1890-06-19 Jönköping    
S Erik Valfrid 1892-03-09 Korsberga Skarab    
D Agnes Märta Maria 1894-03-11 Korsberga Skarab    
D Ragnhild Vilhelmina Elisabet 1897-06-13 Ö    
S Karl Vilhelm 1899-10-29 Ö    
S Gustaf Evert 1901-03-10 Ö    
S Johan Ejnar 1903-06-22 Ö    
Skogvaktare Lars Fredrik Malmgren 1865-10-20 Ö    
Sågare Erik Olsson 1841-07-22 Ö G. 1862-10-25  
Hu Ingrid  Jonsdotter 1836-08-17 Ö    
D Karin Eriksson 1869-11-12 Ö   utft Stora Maren p318 1903.
s 173 Forsby
Statdr Per Gustaf Julin 1828-07-14 Skarstad Skarab G. 1850
G. 1886-01-09
Ä. 1884-04-05. Död 1905-01-22.
Hu Klara Gustafva Persdotter 1858-10-07 Svennevad    
D Augusta 1886-01-10 Ö   Mindre begåfvad.
D Hilma 1887-09-13 Ö   utft Sköldinge 1903-11-06.
S Gustaf Albin 1889-07-03 Ö    
S Frans Oskar 1891-10-29 Ö    
Fosterson Gustaf Vilhelm  (X) 1900-04-06 Ö   inff Kalkugnstorp p181 1904.
(X) Oä son till dotter Karolina Ling från Kalkugnstorp.
Statdr Erik Nilsson 1872-06-13 Ö G. 1893-11-19 utft Anneberg p381 1900.
Hu Kerstin Olsdotter 1864-03-23 Ö   utft Anneberg p381 1900.
S Erik Valter 1897-02-12 Ö   utft Anneberg p381 1900.
Statdr David Andersson 1869-09-26 Regna G. 1895-05-05 inff VV 1900-11-16. utft VV 1901-04-18.
Hu Anna Olivia Eriksson 1876-03-02 VV   inff VV 1900-11-16. utft VV 1901-04-18.
D Anna Eleonora 1895-06-05 VV   inff VV 1900-11-16. utft VV 1901-04-18.
Statdr Erik Larsson 1860-05-21 Ö G. 1891-10-29 inff Sjöäng p253 1901.
Hu Anna Matilda Andersson 1867-09-22 VV   inff Sjöäng p253 1901.
D Teresia Matilda 1897-07-13 Ju   inff Sjöäng p253 1901.
s 174 Forsby
Statdr Alfred Eriksson 1866-10-03 Regna G. 1895-10-27 utft VV 1900-10-26.
Hu Adria Lovisa Jansson 1873-09-25 Boo   utft VV 1900-10-26.
D Olga Gunilla Lovisa 1896-07-22 Ö   utft VV 1900-10-26.
S Karl Erik Gunnar 1898-06-20 Ö   utft VV 1900-10-26.
D Ingeborg Maria 1900-08-23 Ö   utft VV 1900-10-26.
Statdr Per Robert Pettersson 1873-09-06 Ju G. 1897-04-09 inff Lindberga p362 1900.
Hu Anna Karolina Albertina Borg 1878-05-20 Lännäs   inff Lindberga p362 1900.
S Karl Edvin 1897-05-17 Ö   inff Lindberga p362 1900.
S Ernst Valfrid 1900-02-01 Ö   inff Lindberga p362 1900.
D Svea Ingeborg 1902-05-27 Ö    
D Julia Maria 1905-01-13 Ö    
Statdr Olof Ersson 1854-01-04 Ö G. 1881-12-29  
Hu Anna Andersdotter 1856-09-25 Ö    
D Signe Paulina 1885-01-16 VV   utft VV 1903-11-02.
D Hilma Antonia 1888-08-31 VV   utft Forsby p168 1903.
S Arvid 1891-09-08 VV    
D Ester Linnéa 1901-10-24 Ö   Död 1901-12-04.
D Hilma Antonia 1888-08-31 VV   inff Forsby p168 1904.
s 175 Forsby
Statdr Karl Karlsson 1868-01-27 Ö G. 1891-10-04 utft Ju 1900-10-26.
Hu Klara Ulrika Johansson 1869-08-03 Ju   utft Ju 1900-10-26.
D Gerda Josefina 1892-11-03 Ju   utft Ju 1900-10-26.
S Karl Edvin 1897-12-15 Ju   utft Ju 1900-10-26.
Statdr Lars Johan Östlund 1857-06-28 Örebro G. 1881-06-28 inff Hullagård p353 1900.
Hu Klara Kristina Karlsdotter 1862-09-30 Boo   inff Hullagård p353 1900.
S Karl Henning 1887-05-02 Sköllersta   inff Hullagård p353 1900.
D Eleonora Kristina 1889-08-18 Sköllersta   inff Hullagård p353 1900.
S Erik Hjalmar 1891-11-18 VV   inff Hullagård p353 1900.
S Ernst Bernhard 1894-08-13 Ö   inff Hullagård p353 1900.
S Otto Simon 1897-01-11 Ö   inff Hullagård p353 1900.
S Gunnar Natanael 1899-04-27 Ö   inff Hullagård p353 1900.
S Helmer Daniel 1902-10-19 Ö    
D Klara Margareta 1905-06-08 Ö    
Statdr Erik E-son Strand 1875-05-08 Ö G. 1897-10-24 utft Ju 1900-10-26.
Hu Emma Kristina Johansson 1865-07-24 Ju   utft Ju 1900-10-26.
S Erik Artur 1898-01-28 Ju   utft Ju 1900-10-26.
S Karl Oskar 1900-07-20 Ö   Död 1900-09-06.
Maskinist Erik Bondesson 1842-03-29 Ö G. 1868-05-14 inff Jerusalem p188 1902.
Hu Brita Olsdotter 1843-10-26 Ö   inff Jerusalem p188 1902.
s 176 Forsby
Statdr Erik Andersson 1864-07-18 Ö G. 1889-05-26 inff Ju 1900-11-16. utft Ju 1903-10-23.
Hu Emma Matilda Persdotter 1865-11-04 Ju   inff Ju 1900-11-16. utft Ju 1903-10-23.
S Erik Germanus 1889-05-28 Ju   inff Ju 1900-11-16. utft Ju 1903-10-23.
S Erik Birger 1890-12-28 Ju   inff Ju 1900-11-16. utft Ju 1903-10-23.
D Dalia Matilda 1892-09-29 Ju   inff Ju 1900-11-16. utft Ju 1903-10-23.
S Karl Valdemar 1895-03-06 Ö   inff Ju 1900-11-16. utft Ju 1903-10-23.
S Fredrik Alexander 1900-03-08 Ju   inff Ju 1900-11-16. utft Ju 1903-10-23.
Statdr August Hjalmar Ljungqvist 1875-10-23 Ju G. 1903-12-20 inff St Malm1903-10-31. utft Öja 1905-10-20.
Hushållerska, hu Anna Maria Jansson 1884-09-10 St Malm   inff St Malm1903-10-31. utft Öja 1905-10-20.
S Karl Einar 1903-11-21 Ö   inff St Malm1903-10-31. utft Öja 1905-10-20.
s 177 Forsby
Inga anteckningar
s 178 Forsby
Erik Larssons enka Eva Elisabet Bock  1834-05-09 Ekeby Örebro G. 1865-06-29 Ä. 1887-01-27. 
Skogv. A Malmgr enka Magdalena Larsdotter 1828-10-17 Ö G. 1857-10-22 Ä. 1889-03-18.

Församlingsbok 1905-1909 s 170 Forsby
4 mtl Säteri

Forsby gård utgöres af 3 mtl Forsby säteri
1 mtl Folketorp säteri
1 mtl Bångarbol, frälse
2 mtl Ättersta 1, 3, 4
 ¼ mtl Backa
½ mtl Krokan
1/8 mtl Mogetorp
1 mtl Berga No 2
1 mtl Frössevi
 = 9 17/24 mtl säteri o frälse


Eg Georg Harder Santesson 1858-01-18 Kungsholm Sto G. 1884-12-18  
Hu Ida Philipsson 1864-11-02 Norrköping   Tillhör Mosaiska trosbek.
S, student Karl Harder  1885-12-04 Torsåker    
S, student Gunnar Henrik 1886-11-25 Torsåker   utft Strengnäs landsf. 1910-11-17.
s 171 Forsby
Hushåll. Anna Erika Karlsson 1865-04-29 Boo    
Jungfru Agnes Märta Maria Stensson 1894-03-11 Korseberga   inff Forsby p177 1910.
Jungfru Ingrid Viktoria Eriksson 1883-03-12 Ö   inff Hedv Eleo Sto 1910-10-31.
Jungfru Emilia Maria Larsson 1890-12-13 Ju   inff Ju 1909-11-13. utft Ju 1910-10-01.
Jungfru Augusta Bernhardina Eriksson 1885-03-26 Ö   inff Ättersta mg Storstu p267 1909. utft Ättersta mg Storstu p267 1910.
Pig Emma Olsson 1873-10-13 Ö   inff VV 1909-11-01.
Pig Ida Charlotta Adolfsson 1875-02-12 Råby Rönö   utft Nyköping V. 1909-10-22.
Pig Elna Hultgren 1878-04-13 Ö   utft Askö soldattorp p169 1905.
Pig Tekla Albertina Dalberg 1883-04-24 Ö   utft Forsbyp174 1905.
Pig Anna Helena Lundgren 1876-05-17 Bogsta   Död 1908-03-16.
Pig Augusta Bernhardina Eriksson 1885-03-26 Ö   inff Ättersta mg Storstu p267 1905. utft Gustaf Vasa Sto 1907-10-23.
Pig Sigrid Anna Emelina Stensom 1890-06-19 Jönköping   inff Forsby p177 1905. utft Hedv Eleo Sto 1907-11-14.
Pig Eleonora Kristina Östlund 1889-08-18 Sköllersta   inff Vannala Lillstu p393 1907. utft Forsby p180 1908.
Pig Dalia Matilda Eriksson 1892-09-29 Ö   inff Sjöäng p265 1908. utft Stafbäcken (p191) NB p195 1910.
Pig Jenny Lovisa Karlsson Flink 1875-09-24 Förlösa Kalmar   inff Maria Sto 1908-11-20. utft Kat Sto 1909-10-22.
Pig Tekla Albertina Dalberg 1883-04-24 Ö   inff Forsby p174 1908. utft Forsby p174 1909.
Pig Anna Kristina Persson 1892-09-15 Ö   inff Ättersta sg Carl-Ivars p268 1910.
Trädg.dr Oskar Valdemar Johansson 1886-09-10 Asker   utft La Mellösa Flen 1907-10-20.
Stalldr Karl Sigfrid Andersson 1883-02-15 Lid   utft Forsby p174 1906.
Trädg.dr Olof Lundmark 1889-09-11 Ö   inff Laggarbols soldattorp p87 1910.
Stalldr Gustaf Ture Fritiof Karlström 1891-01-21 Ju   inff Sandham 1907-11-14. utft Sandhamn 1908-10-23.
Stalldr Erik Hjalmar Östlund 1891-11-18 VV   inff Forsby p180 1908.
Stalldr Ernst Bernhard Östlund 1894-08-13 Ö   inff Forsby p180 1910.
s 172 Forsby
Inspektor Johan Alfred Karlsson 1859-02-27 Sköllersta G. 1900-03-02  
Hu Eva Rosina Eklund 1876-12-24 Bogsta    
D Eva Signe Sofia 1901-08-25 Ö    
Pig Anna Maria Olsson 1880-02-05 VV   utft St Malm 1905-10-20.
Pig Anna Andersson 1885-08-26 Ö   inff Blomsterhult Jöns-Ollas p312 1906. utft Mostugan p337 1907.
Pig Hulda Olivia Andersson 1888-08-01 Ö   inff På socknen p417 1907. utft VV 1908-11-09.
Pig Anna Törnblom 1890-01-25 Ö   inff Källarboda p291 1908. utft Källarboda p291 1910.
Bokhållare Lars Hjalmar Eklöf 1878-09-18 VV   utft Åsbo Österg 1907-10-18.
Bokhållare Karl Torsten Jansson 1885-12-19 Bjärnum   inff Halla 1907-11-08. utft Södertelge 1910-11-14.
Bokhållare Nils Herman Johansson 1883-12-26 Lenhofda   inff Agunnaryd 1910-11-16.
s 173 Se Forsby Mejeriet
s 174 Forsby
Trädg.mäst. Per Johan Dalberg 1848-05-26 Grefbäck G. 1875-10-24  
Hu Johanna Kristina Holm 1843-03-05 Hofva   Död 1910-10-26.
D, hemmad. Alma Karolina 1878-10-04 Slaka    
D, småskollär. Ellen Johanna 1882-01-14 Ö   utft Jäder 1905-09-09.
D Tekla Albertina 1883-04-24 Ö   inff Forsby p171 1905. utft Forsby p171 1908.
D Tekla Albertina 1883-04-24 Ö   inff Forsby p171 1909.
Oä S Erik Gerhard 1909-12-23 Ö    
Kusk Karl Alfred Andersson 1861-05-11 Nyköping Östra G. 1883-10-20  
Hu Johanna Matilda Karlsson 1861-01-30 Råby    
D Anna Elisabet 1898-09-03 Ö    
S Karl Sigfrid Andersson 1883-02-15 Lid   inff Forsby p171 1906. utft Klara Sto 1909-11-06.
Moder, enka Maria Kristina Andersson 1834-07-16 Råby-Rönö   inff Lid 1907-11-16. Född Lindberg.
s 175 Forsby
Rättare Per Persson 1848-11-24 Ö G. 1874-10-24  
Hu Kerstin Olsdotter 1849-08-26 Ö    
D, hushåll. Anna Persson 1879-10-23 Ö   inff Ju 1905-11-10.
S, jordbr.arb. Edvard  1883-02-09 Ö   inff Floda. Utex. rättare. Genomgått Nygårds rättareskola.
Smed August Leonard Velin 1850-10-05 Ö G. 1873  
Hu Gustafva Karolina Forsberg 1849-09-09 ÖV    
Statdr Albert Emil Gustafsson 1876-09-19 VV G. 1897-10-24 (inff VV 1910-11-16).
Hu Anna Alfrida Eriksson 1866-11-13 VV   (inff VV 1910-11-16).
S Karl Emil 1897-05-13 VV   (inff VV 1910-11-16).
D Hilda Maria 1899-02-21 VV   (inff VV 1910-11-16).
S Bror Albert 1901-03-23 Ö   (inff VV 1910-11-16).
D Helga Frideborg 1904-01-12 VV   (inff VV 1910-11-16).
S Axel Hugo 1906-08-02 VV   (inff VV 1910-11-16).
s 176 Forsby
Snickare Erik Andersson 1844-04-06 Ö G. 1865-11-25  
Hu Brita Persdotter 1840-11-12 Ö    
S, snick.arb. Karl Johan Andersson 1878-12-26 Ö   inff Hedv Eleo Sto 1905-09-21. Död 1906-11-15.
D, hemmad. Maria Olivia Andersson 1885-04-07 Ö   inff Ad Fred Sto 1908-11-20.
Maskinist Erik Bondesson 1842-03-29 Ö G. 1868-05-14 Död 1906-07-02.
Hu Brita Olsdotter 1843-10-26 Ö   utft Bångarbol p185 1910.
Fosterd. Vilma Natalia Fredrika Rosenholtz 1896-11-26 Hedv Eleo Sto   inff Solna 1906-01-09. utft Bångarbol p185 1910.
Maskinist, enkl Gustaf Ernst Robert Larsson 1876-08-25 Gökhem Skarab   inff Råby-Rönö 1907-06-08. Ä. 1905-12-17.
Hushåll. Hilma Lovisa Bergström  (X) 1888-03-17 Torsåker   inff Torp Arstu p212 1910.
D Ebba Augusta 1900-08-17 Kila   inff Råby-Rönö 1907-06-08.
S Nils Gustaf 1903-07-13 Kila   inff Råby-Rönö 1907-06-08.
Oä D Signe Adéle  (X) 1910-09-05 Ö   inff Torp Arstu p212 1910.
Hushåll. Maria Charlotta Wallin 1878-08-07 Fogdö   inff Råby-Rönö 1907-11-08. Död 1909-08-23.
S Sven 1908-07-22 Ö   Död 1908-07-24.
s 177 Forsby
Statdr Karl Erik Larsson 1871-09-21 Nora   utft Örebro 1907-10-18.
Statdr Erik Larsson 1844-09-20 Ö G. 1868-04-21  
Hu Kerstin Larsdotter 1846-03-22 Ö    
S, trädg.dr Karl Eriksson 1884-09-11 Ö   utft Ytter Selö 1905-03-13.
Koherde Gustaf Vilhelm Stensson 1862-12-03 Myresjö G. 1890-03-08 Hette förr Karlsson.
Hu Hanna Vilhelmina Karol. Karlsdotter 1869-02-26 Aneboda     
D Sigrid Anna Emelina 1890-06-19 Jönköping   utft Forsby p171 1905.
S Erik Valfrid 1892-03-09 Korsberga    utft Ju 1910-10-28.
D Agnes Märta Maria 1894-03-11 Korsberga    utft Forsby p171 1910.
D Ragnhild Vilhelmina Elisabet 1897-06-13 Ö    
S Karl Vilhelm 1899-10-29 Ö    
S Gustaf Evert 1901-03-10 Ö    
S Johan Ejnar 1903-06-22 Ö   Död 1908-12-10.
S Ture Valdemar 1907-04-08 Ö    
s 178 Forsby
Skogvaktare Lars Fredrik Malmgren 1865-10-20 Ö G. 1906-06-17  
Hu Maria Eriksson 1868-08-13 VV   inff St Malm 1906-10-12.
D Rut Maria Magdalena 1907-06-20 Ö    
Statdr Per Magnus Bengtsson 1871-04-01 Almundsryd Kronob G. 1897-12-31 inff Sjöäng p262 1909.
Hu Hilda Sofia Eriksson 1870-08-15 St Malm   inff Sjöäng p262 1909.
D Signe Anna Sofia 1899-01-28 Örebro   inff Sjöäng p262 1909.
D Lilly Charlotta 1903-02-20 Linde stad   inff Sjöäng p262 1909.
Sågare Erik Olsson 1841-07-22 Ö G. 1862-10-25 utft Bångarbol p184 1910.
Hu Ingrid Jonsdotter 1836-08-17 Ö   utft Bångarbol p184 1910.
Oxdr, ladug.dr Fredrik Karlsson 1868-03-09 Ö G. 1894-04-13 inff Sjöäng p265 1910.
Hu Augusta Vilhelmina Andersson 1875-03-23 Ju G. 1894-04-13 inff Sjöäng p265 1910.
D Signe Augusta Vilhelmina 1897-03-21 Ju   inff Sjöäng p265 1910.
D Ebba Birgitta 1900-04-07 Ju   inff Sjöäng p265 1910.
D Märta Ingeborg 1902-03-28 Ju   inff Sjöäng p265 1910.
D Hilda Maria 1904-12-15 Ju   inff Sjöäng p265 1910.
D Gerda Matilda 1908-03-23 Ju   inff Sjöäng p265 1910.
Statdr Erik Larsson 1860-05-21 Ö G. 1891-10-29  
Hu Anna Matilda Andersson 1867-09-22 VV    
D Teresia Matilda 1897-01-13 Ju   Läser dåligt. Klent begåfvad.
D Gerda Maria 1906-12-23 Ö    
s 179 Forsby
Statdr Per Robert Pettersson 1873-09-06 Ju G. 1897-04-09  
Hu Anna Karolina Albertina Borg 1878-05-20 Lännäs    
S Karl Edvin 1897-05-17 Ö    
S Ernst Valfrid 1900-02-01 Ö    
D Svea Ingeborg 1902-05-27 Ö    
D Julia Maria 1905-01-13 Ö    
D Anna Justina 1907-03-05 Ö    
S Teodor Valentin 1908-08-14 Ö   Död 1909-05-06.
S Erik Lage 1909-12-22 Ö    
Statdr Olof (Ersson) Eriksson 1854-01-24 Ö G. 1881-12-29 utft Värnsborg p196 1908.
Hu Anna Andersdotter 1856-09-25 Ö   utft Värnsborg p196 1908.
S Arvid 1891-09-08 VV   utft Värnsborg p196 1908.
D Hilma Antonia 1888-08-31 VV   utft VV 1905-11-13.
F. koherde Per Pettersson 1851-10-17 Ö G. 1877-03-11 inff Sjöäng p259 1908. utft Sjöäng p259 1909.
Hu Nora Persdotter 1847-10-29 Ju   inff Sjöäng p259 1908. utft Sjöäng p259 1909.
s 180 Forsby
Statdr Lars Johan Östlund 1857-06-28 Örebro G. 1881-06-28 utft Sjöäng p260 1910.
Hu Klara Kristina Karlsdotter 1862-09-30 Boo   utft Sjöäng p260 1910.
S Karl Henning 1887-05-02 Sköllersta   utft Hedv Eleo Sto 1906-03-02.
D Eleonora Kristina 1889-08-18 Sköllersta   utft St Malm 1905-10-20.
S Erik Hjalmar 1891-11-18 VV   utft Forsby p171 1908.
S, stalldr Ernst Bernhard 1894-08-13 Ö   utft Forsby p171 1910.
S Otto Simon 1897-01-11 Ö   utft Sjöäng p260 1910.
S Gunnar Natanael 1899-04-27 Ö   utft Sjöäng p260 1910.
S Helmer Daniel 1902-10-19 Ö   utft Sjöäng p260 1910.
D Klara Margareta 1905-06-08 Ö   utft Sjöäng p260 1910.
D Elsa Karin Charlotta 1907-07-08 Ö   utft Sjöäng p260 1910.
D Eleonora Kristina  (X) 1889-08-18 Sköllersta G. 1909-12-19 inff Forsby p171 1908. utft Sjöäng p262 1909.
Oä D Anna Matilda Elisabet  (X) 1909-03-11 Ö   utft Sjöäng p262 1909.
Statdr August Hjalmar Ljungqvist 1875-10-23 Ju G. 1903-12-20 utft Öja 1905-10-23.
Hu Anna Maria Jansson 1884-09-10 St Malm   utft Öja 1905-10-23.
S Karl Einar 1903-11-21 Ö   utft Öja 1905-10-23.
s 181 Forsby
Statdr Karl Bondesson 1881-10-10 Ö G. 1902-11-09 inff Slängbäcken p200 1905. utft Säby Nilsag. Nilsa p136 1907.
Hu Hilda Alexandra Larsson 1880-02-17 VV   inff Slängbäcken p200 1905. utft Säby Nilsag. Nilsa p136 1907.
S, deras f. äkt. Helena Alexandra  1902-07-18 Ö   inff Slängbäcken p200 1905. utft Säby Nilsag. Nilsa p136 1907.
Svågers fosterson Frits Teodor Larsson 1893-05-20 VV   inff Slängbäcken p200 1905. utft VV 1907-09-13.
Stalldr Karl Anton Vilhelm Andersson 1876-04-06 St Anna G. 1904-10-27 inff Skedevi 1905-10-21. Död 1905-11-12.
Hu Jenny Fredrika Östlund 1885-09-19 Sköllersta   inff Skedevi 1905-10-21. utft Floda 1906-11-12.
D Linnéa Charlotta Vilhelmina 1906-01-13 Ö   utft Jerusalem p194 1906.
Mjölkerska, enka Jenny Fredrika Andersson 1885-09-19 Sköllersta G. 1904 inff Floda 1907-06-03. Ä. 1905. (F. Östlund).
Oä D Astrid Eleonora Lindberg 1908-04-11 Ö    
Statkarl Karl Arvid Pettersson 1883-05-03 VV G. 1906-10-27 inff Malmö garn. 1906-11-12. utft Skedevi 1907-10-18.
Hu Anna Elvira Svartling 1886-09-11 Skedevi   inff VV 1906-11-12. utft Skedevi 1907-10-18.
D, deras f. äkt. Karin Alice Arvida 1904-03-30 Skedevi   inff VV 1906-11-12. utft Skedevi 1907-10-18.
S, inom äkt. Sten Efraim 1907-06-27 Ö   utft Skedevi 1907-10-18.
Statdr Frans Albert Andersson 1866-08-22 ÖV G. 1890-08-30 inff Floda 1910-10-31.
Hu Selma Charlotta Lundstedt 1860-02-12 Stockholm   inff Floda 1910-10-31.
D Hilma Alfrida 1896-08-31 Ö   inff Floda 1910-10-31.
D Alma Dorotea 1897-08-31 Ö   inff Floda 1910-10-31.
S Knut Erik 1899-12-23 Lerbo   inff Floda 1910-10-31.
D Anna Maria 1901-01-15 Blacksta   inff Floda 1910-10-31.
S Ernst Gottfrid 1902-02-03 Vadsbro   inff Floda 1910-10-31.
s 182 Forsby
Ladufogde, enkl Per Erik Ramstedt 1852-10-26 Linde Örebro   inff Torsåker 1907-11-08. Ä. 1903-03-20.
D, hushåll Lovisa Amalia Ramstedt 1875-04-16 Linde stad   inff ?
Statdr Karl Johan Karlsson 1852-10-09 Karlskoga G. 1884-10-25 inff Torsåker 1907-11-08. 
Hu Maria Charlotta Setterman 1853-05-17 Ekeby Örebro G. 1884-10-25 inff Torsåker 1907-11-08. 
Fosterd. Elsa Maria Fagerlund 1887-02-24 Hofsta G. 1910-04-01 inff Karbenning 1910-08-31. utft La Malma 1910-11-04.
  Gustaf Hjalmar Karlsson 1879-01-24 Floda G. 1901-10-27 inff VV 1908-06-01. utft Ju 1908-10-23.
Hu Hilma Kristina Larsson 1885-04-09 Ju G. 1901-10-27 inff VV 1907-11-08. utft Ju 1908-10-23.
Stallkarl Karl Gustaf Gustafsson 1879-07-15 VV G. 1901-12-29 inff VV 1908-02-11.
Hu Erika Gustafsson 1878-02-02 Ö G. 1901-12-29 inff VV 1908-02-11.
D Maria Erika Eleonora 1902-11-28 VV   inff VV 1908-02-11.
S Karl Otto Valdemar 1904-10-19 Sköldinge   inff VV 1908-02-11.
s 183 Forsby
B Larssons enka Eva Elisabet Bock  1834-05-09 Ekeby  G. 1865-06-29 Ä. 1887-01-27. Död 1907-06-08.
A Malmgrens enka Magdalena Larsdotter 1828-10-17 Ö G. 1857-10-22 Ä. 1889-03-18. Död 1907-07-17.
P G Julins enka Klara Gustafva Persdotter 1858-10-07 Svennevad G. 1886-01-09 Ä. 1905-01-22.
D, hemmad. Augusta 1886-01-10 Ö   Mindre begåfvad.
S Gustaf Albin 1889-07-03 Ö   utft Ättersta sg Carl-Ivars p268 1906.
S, mejerist Frans Oskar Julin 1891-10-29 Ö    
Fosterson Gustaf Vilhelm  1900-04-06 Ö   Oä son till Karolina Ling.
D Hilma Julin 1887-09-13 Ö   inff Sköldinge 1907-10-18. utft VV 1909-11-12. Se nedan.
S, ladug.karl Gustaf Albin Julin 1889-07-03 Ö   inff Ättersta sg Carl-Ivars p268 1906. utft Ju 1910-11-16.
D Hilma Julin 1887-09-13 Ö   inff (Utsocknes) 1909-11-13. utft Sjöäng p263 1910. Se ovan.
Mjölkerska, enka Anna Augusta Eriksson 1867-08-02 Vesterljung G. 1903-10-23 inff Sjöäng p265 1909. Ä. 1908-01-17.
S, i 1:a äkt. Karl Ture Karlsson 1896-02-10 Torsåker   inff Sjöäng p265 1909. 
D, i 2:a äkt. Anna Alice 1906-11-29 Torsåker   inff Sjöäng p265 1909. 

Hushåll Utdrag ur församlingsbok 1910 Forsby
1 Georg Harder Santesson 1858 Kungsholmen Sto   Godsägare.

Hu

Ida Philipsson 1864 Norrköping   Tillhör Mosaiska trosbek.

S

Karl Harder  1885 Torsåker   Student, fil.kand. vid Upsala.
  Anna Erika Karlsson 1865 Bo   Jungfru.
  Emma Olsson 1873 Ö   Jungfru.
  Ingrid Viktoria Eriksson 1883 Ö   Jungfru.
  Anna Kristina Persson 1892 Ö   Jungfru.
  Agnes Märta Maria Stensson 1894 Korsberga    
  Erik Hjalmar Östlund 1891 VV   Stalldräng, på Sjöäng.
  Ernst Bernhard Östlund 1894 Ö   Stallpojke, på Sjöäng.
Olof Lundmark 1889 Ö   Trädgårdsdräng.

 Hu

Tekla Albertina Dalberg 1883 Ö   Dott. till trädg.m. Dalberg.

 Hu oä. S f. äkt.

Erik Gerhard 1909 Ö    
3 Johan Alfred Karlsson 1859 Sköllersta   Lantbruksinspektor.

Hu

Eva Rosina Eklund 1876 Bogata    

D

Eva Signe Sofia 1901 Ö    

 

Nils Herman Johansson 1883 Lenhofda   Lantbruksbokhållare.
4 Anna Viktoria Eriksson 1885 St Mellösa   Mejerinna.
  Edit Maria Eriksson 1892 Asker   Mejeripiga.
5 Per Johan Dalberg 1846 Grefbäck   Trädgårdsm.

D

Alma Karolina 1878 Slaka   Hushållerska.
6 Karl Alfred Andersson 1861 Nyköping Östra   Kusk.

Hu

Johanna Matilda Karlsson 1861 Råby    

D

Anna Elisabet 1898 Ö    

Moder

Maria Kristina Andersson f. Lindberg 1834 Råby-Rönö   Stataränka.
7 Per Persson 1848 Ö   Rättare.

Hu

Kerstin Olsdotter 1849 Ö    

D

Anna Persson 1879 Ö   Hushållerska.

S

Edvard  1883 Ö   Jordbr.arb.
8 August Leonard Velin 1850 Ö   Smed.

Hu

Gustafva Karolina Forsberg 1849 ÖV    
9 Erik Andersson 1844 Ö   Snickare.

Hu

Brita Persdotter 1840 Ö    

D

Maria Olivia Andersson 1885 Ö   Hemmad.
10 Gustaf Ernst Robert Larsson 1876 Gökhem    Maskinist.
  Hilma Lovisa Bergström  1888 Torsåker    

Hennes oä D

Signe Adila 1910 Ö    

Man. i 1:a äkt. D

Ebba Augusta 1900 Kila    

Man. i 1:a äkt. S

Nils Gustaf 1903 Kila    
11 Erik Larsson 1844 Ö   Statar.

Hu

Kerstin Larsdotter 1846 Ö    
12 Gustaf Vilhelm Stensson 1862 Myresjö   Koherde.

Hu

Hanna Vilhelmina Karol. Karlsdotter 1869 Aneboda     

D

Ragnhild Vilhelmina Elisabet 1897 Ö    

S

Karl Vilhelm 1899 Ö    

S

Gustaf Evert 1901 Ö    

S

Ture Valdemar 1907 Ö    
13 Lars Fredrik Malmgren 1865 Ö   Skogvaktare.

Hu

Maria Eriksson 1868 VV    

D

Rut Maria Magdalena 1907 Ö    
14 Per Magnus Bengtsson 1871 Almunderryd   Stat.dräng.

Hu

Hilda Sofia Eriksson 1870 St Malm    

D

Signe Anna Sofia 1899 Örebro    

D

Lilly Charlotta 1903 Linde stad    
15 Erik Larsson 1860 Ö   Statar.

Hu

Anna Matilda Andersson 1867 VV    

D

Teresia Matilda 1897 Ju    

D

Gerda Maria 1906 Ö    
16 Per Robert Pettersson 1873 Ju   Stat.dräng.

Hu

Anna Karolina Albertina Borg 1878 Lännäs    

S

Karl Edvin 1897 Ö    

S

Ernst Valfrid 1900 Ö    

D

Svea Ingeborg 1902 Ö    

D

Julia Maria 1905 Ö    

D

Anna Josetina 1907 Ö    

S

Erik Lage 1909 Ö    
17 Per Erik Ramstedt 1852 Linde    Ladugårdsfogde.

D

Lovisa Amalia Ramstedt 1875 Linde stad   Hushållerska.
18 Karl Johan Karlsson 1852 Karlskoga   Svinherde.

Hu

Maria Charlotta Setterman 1853 Ekeby Örebro    
19 Karl Gustaf Gustafsson 1879 VV   Stallkarl.

Hu

Erika Gustafsson 1878 Ö    

D

Maria Erika Eleonora 1902 VV    

S

Karl Otto Valdemar 1904 Sköldinge    
20 Frans Oskar Julin 1891 Ö   Mejerimaskinist.
  Frans Albert Andersson 1866 ÖV   Statdräng.

Hu

Selma Charlotta Lundstedt 1860 Stockholm    

D

Hilma Alfrida 1896 Ö    

D

Alma Dorotea 1897 Ö    

S

Knut Erik 1899 Lerbo    

D

Anna Maria 1901 Blacksta    

S

Ernst Gottfrid 1902 Vadsbro    
21 Fredrik Karlsson 1868 Ö   Ladug.karl.

Hu

Augusta Vilhelmina Andersson 1875 Ju    

D

Signe Augusta Vilhelmina 1897 Ju    

D

Ebba Birgitta 1900 Ju    

D

Märta Ingeborg 1902 Ju    

D

Hilda Maria 1904 Ju    

D

Gerda Matilda 1908 Ju    
22 Albert Emil Gustafsson 1876 VV    

Hu

Anna Alfrida Eriksson 1866 VV    

S

Karl Emil 1897 VV    

D

Hilda Maria 1899 VV    

S

Bror Albert 1901 Ö    

D

Helga Frideborg 1904 VV    

S

Axel Hugo 1906 VV    
23 Klara Gustafva Julin f. Persdotter 1858 Svennevad   Statdräng.änka.

D

Augusta Julin 1886 Ö   Hemmadotter.

Fosterson

Gustaf Vilhelm  1900 Ö    
24 Jenny Fredrika Andersson f. Östlund 1885 Sköllersta   Mjölkerska. stataränka.

Oä D

Astrid Eleonora Lindberg 1908 Ö    
25 Anna Augusta Larsson f. Eriksson 1867 Vesterljung   Mjölkerska.

Son i 1:a äkt.

Karl Ture Karlsson 1896 Torsåker    

Dott.  i 2:a äkt.

Anna Alice 1906 Torsåker    

Församlingsbok 1910-1914 s 172 Forsby
4 mtl Säteri

Forsby gård utgöres af 3 mtl Forsby säteri
1 mtl Folketorp säteri
1 mtl Bångarbol frälse
2 mtl Ättersta No 1, 3, 4 frälse
1/8 Mogetorp frälse
1 mtl Berga No 2 frälse
¼ mtl Backa frälse
1/3 mtl Krokan frälse
1 mtl Frössevi
= 9  17/24 mtl säteri och frälse


Äg, agronom Georg Harder Santesson 1858-01-18 Kungsholm Sto G. 1884-12-18  
Hu Ida Philipsson 1864-11-02 Norrköping    
S, fil.lic. Karl Harder Santesson 1885-12-04 Torsåker    
S, agronom Gunnar Henrik 1886-11-25 Torsåker   utft Strengnäs landf. 1910-11-17.
S, agronom Gunnar Henrik Santesson 1886-11-25 Torsåker G. 1915-06-09 inff Strengnäs 1911-11-06. utft Forsby NB p165 1915.
Hu Aina Maria Santesson f. Berg 1891-09-25 Katarina Sto   inff Veckholm Upsala 1915-06-30.  utft Forsby NB p165 1915.
s 173 Forsby
Hushåll. Anna Erika Karlsson 1865-04-29 Bo   utft Maria Sto 1913-10-22.
Hushåll. Maria Augusta Appelgren 1863-05-04 Nyköping Väster   inff Björkvik 1913-11-13.
Jungfru Anna Olivia Högblom 1894-07-29 Ju   inff Ju 1915-05-13.
Jungfru Emma Olsson 1873-10-13 Ö   utft Ängstugan p255 1912.
Jungfru Ingrid Viktoria Eriksson 1883-03-12 Ö   inff Hedv Eleo Sto 1910-11-11. utft Säby ng Millerstu p128 1912.
Jungfru Anna Kristina Persson 1892-09-15 Ö   inff Ättersta sg Carl-Ivars GB p268 1910. utft Flen 1913-10-22.
Jungfru Agnes Märta Maria Stensson 1894-03-11 Korsberga   inff Forsby p179 1910. utft Forsby p179 1912.
Jungfru Eva Henrietta Fallgren 1889-07-14 Svennevad   inff Boo 1912-11-13. utft St Malm 1913-10-22.
Jungfru Hilma Natalia Fredrika Rosenholtz 1896-11-26 Hedv Eleo Sto   inff Bångarbol p188 1912. utft Ad Fred Sto 1913-10-22.
Jungfru Anna Olivia Gustafsson 1890-10-08 Lerbo   inff Lerbo 1912-12-06. utft Flen 1913-10-16.
Jungfru Ragnhild Vilhelmina Elisabet Steiner 1897-06-13 Ö   inff Säby ng Bia p130 1913. utft Forsby p179 1914.
Jungfru Nanny Maria Larsson 1891-02-13 Västermo   inff Ju 1913-11-13. utft Lista 1915-08-07.
Jungfru Anna Matilda Vestling 1895-01-23 Väster Våla   inff Klara Sto 1913-11-13. utft Ju 1914-10-23.
Jungfru Maria Olivia Andersson 1885-04-07 Ö   inff Forsby p178 1913. utft Augustenborg 1 p62 1914.
Jungfru Nanny Ingeborg Andersson 1898-05-22 Ö   inff Tallsätter p305 1914.
Jungfru Alma Karolina Dalberg 1878-10-04 Slaka   inff Forsby p176 1914.
Stalldr Erik Hjalmar Östlund 1891-11-18 VV   utft Forsby p185 1912. inff Forsby p185.
Stallpojke Ernst Bernhard Östlund 1894-08-13 Ö   inff Forsby GB p180 1910. utft Forsby p185 1911.
Stalldr Gustaf Birger Karlsson 1896-10-14 Ju   inff Säby ng Bia p130 1912. utft Betlehem p197 1913.
Stalldr Lydia Paulina Persson 1891-01-25 Ju   inff Ju 1914-11-27.
Trädg.dr. Olof Lundmark 1889-09-11 Ö G. 1910-12-28 utft Sjöbacka p88 1911.
Hu Tekla Albertina Dalberg 1883-04-24 Ö   inff Forsby p176 1911. utft Sjöbacka p88 1911.
S, hu oä. f. äkt. Erik Gerhard 1909-12-23 Ö   inff Forsby p176 1911. utft Sjöbacka p88 1911.
Trädgårdspojke Ernst Bernhard Östlund 1894-08-13 Ö   inff Forsby p185 1911.
s 174 Forsby
Inspektor Johan Alfred Karlsson 1859-02-27 Sköllersta G. 1900-03-02 utft St Malm 1912-10-28.
Hu Eva Rosina Eklund 1876-12-24 Bogata   utft St Malm 1912-10-28.
D Eva Signe Sofia 1901-08-25 Ö   utft St Malm 1912-10-28.
Jungfru Anna Oskaria Pettersson 1895-06-30 VV   inff Staftorp p254 1911. utft Vannala Lillstu p398 1912.
Landtbr.bokhållare Nils Herman Johansson 1883-12-26 Lenhofda G. 1913-11-01 inff Agunnaryd 1910-11-16.
Hu Ingrid Viktoria Eriksson 1883-03-12 Ö G. 1913-11-01 inff Säby ng Millerstu p128 1913.
s 175 Se Forsby Mejeriet
s 176 Forsby
Trädg.mäst. Per Johan Dalberg 1848-05-26 Grefbäck Skarab G. 1875-10-24 Ä. 1910-10-26.
Hu Johanna Kristina Holm 1843-03-05 Hofva   Död 1910-10-26.
D, hemmad. Alma Karolina 1878-10-04 Slaka   utft Forsby p173 1914.
D, hemmad. Tekla Albertina  (Y) 1883-04-24 Ö G. 1910-12-28 utft Forsby p173 1911.
D.S.Oä Erik Gerhard  (Y) 1909-12-23 Ö   utft Forsby p173 1911.
Hushåll Tekla Albertina Lundmark f. Dalberg  (X) 1883-04-24 Ö G. 1910-12-28 inff Sjöbacka p88 1914.
S Erik Gerhard 1909-12-23 Ö   inff Sjöbacka p88 1914.
(X) Är i borg. äkt. förenad med trädgårdseleven Olof Lundmark, som 1912-11-20 afflyttar till Björnlunda, där? endast kyrkoskrifven.
Kusk Karl Alfred Andersson 1861-05-11 Nyköping Östra G. 1883-10-20  
Hu Johanna Matilda Karlsson 1861-01-30 Råby    
D Anna Elisabet Andersson 1898-09-03 Ö    
Kuskmoder Maria Kristina Andersson 1834-07-16 Råby-Rönö   Död 1913-06-09. Född Lindberg. Stat.änk.
s 177 Forsby
F. rättare Per Persson 1848-11-24 Ö G. 1874-10-24 utft Frösvi soldattorp p201 1913.
Hu Kerstin Olsdotter 1849-08-26 Ö   utft Frösvi soldattorp p201 1913.
D, hushåll. Anna Persson 1879-10-23 Ö   utft Jonsberg 1911-11-01.
S, jordbr.arb. Edvard Persson 1883-02-09 Ö   utft Frösvi soldattorp p201 1913.
Rättare Johan Otto Valdemar Lundin 1887-03-10 Svärta G. 1913-10-26 inff Strängnäs 1913-11-07.
Hu Anna Eleonora Nyberg 1885-09-24 Lid   inff Runtuna 1913-11-07.
D Anna Margareta 1915-07-20 Ö    
Smed August Leonard Velin 1850-10-05 Ö G. 1873  
Hu Gustafva Karolina Forsberg 1849-09-09 ÖV    
s 178 Forsby
Snickare Erik Andersson 1844-04-06 Ö G. 1865-11-25 Död 1913-05-20.
Hu Brita Persdotter 1840-11-12 Ö   utft Bångarbol p188 1913. Ä. 1913-05-20.
D, hemmad. Maria Olivia Andersson 1885-04-07 Ö   utft Forsby p173 1913.
Maskinist Gustaf Ernst Robert Larsson  (X)  (Y) 1876-08-25 Gökhem Skarab G. 1913-04-27 Ä. 1905-12-17.
(X) Gen. 3ne laga oklandrade lysningar till äkt. med hvarandra bundna (gäller hushåll. Hilma, se nedan).
Hushållerska Hilma Lovisa Bergström  (Z) 1888-07-13 Torsåker   inff Torp Arstu GB p212 1910. Död 1912-03-28.
Oä D Signe Adile  (Z) 1910-09-05 Ö   (inff Torp Arstu GB p212 1910). utft Skogslund Gamla p123 1912.
Mannen Gustaf Ernst nekar faderskapet.
D, man. i f. äkt. Ebba Augusta 1900-08-17 Kila    
S, man. i f. äkt. Nils Gustaf 1903-07-13 Kila    
S, deras Ernst Martin 1911-10-10 Ö   Död 1912-03-09.
Hu Jenny Fredrika Östlund  (Y) 1885-09-19 Sköllersta G. 1904-10-27
G. 1913-04-27
inff Forsby p184 1913. Ä. 1905-11-12.
Mannen i föreg. äkt. statdr. K A V Andersson.
Oä D, hu före. äkt. Astrid Eleonora Ingeborg 1908-04-11 Ö   inff Forsby p184 1913.
Oä D, hu före. äkt. Margit Helena Olivia 1912-06-25 Ö   inff Forsby p184 1913.
D, deras Anna Elisabet 1913-11-11 Ö    
s 179 Forsby
Statdr Erik Larsson 1844-09-20 Ö G. 1868-04-21  
Hu Kerstin Larsdotter 1846-03-22 Ö    
Koherde Gustaf Vilhelm Stensson 1862-12-03 Myresjö G. 1890-03-08 Hette förut Karlsson.
Hu Hanna Vilhelmina Karolina f.  Karlsdotter 1869-02-26 Aneboda     
D Agnes Märta Maria 1894-03-11 Korsberga    utft Forsby p173 1910-11-17.
D Ragnhild Vilhelmina Elisabet 1897-06-13 Ö   utft Säby ng Bia p130 1912.
S Karl Vilhelm 1899-10-29 Ö    
S Gustaf Evert 1901-03-10 Ö    
S Ture Valdemar 1907-04-08 Ö    
D Agnes Märta Maria 1894-03-11 Korsberga    inff Forsby p173 1912. utft Engelbrekt Sto 1912-11-21.
S, jordbr.arb Erik Valfrid Stensson 1892-03-09 Korsberga    inff Ju 1914-10-30.
D Ragnhild Vilhelmina Elisabet 1897-06-13 Ö   inff Forsby p173 1914.
s 180 Forsby
Skogvaktare Lars Fredrik Malmgren 1865-10-20 Ö G. 1906-06-17  
Hu Maria Eriksson 1868-08-13 VV    
D Rut Maria Magdalena 1907-06-20 Ö    
Kodräng Gustaf Blomgren 1865-12-31 Ö G. 1915-07-09 inff USA 1912-11-08.
Hushåll, hu Helga Vilhelmina Johansdotter 1884-02-14 Bjurkärn   inff Nyköping Vestra 1912-11-29.
Oä D Inez Linnéa Elisabet 1908-05-13 Nyköping V   inff Nyköping Vestra 1912-11-29.
Oä D Helga Vilhelmina 1907-02-17 Karlskoga   inff Nyköping Vestra 1912-11-29. utft Karlskoga 1912-11-29.
Oä S Karl Gustaf Dovy? 1913-02-06 Ö    
Statdr Per Magnus Bengtsson 1871-04-01 Almunderyd Kronob G. 1897-12-31 utft Sjöäng p258 1911.
Hu Hilda Sofia Eriksson 1870-08-15 St Malm   utft Sjöäng p258 1911.
D Signe Anna Sofia 1899-01-28 Örebro   utft Sjöäng p258 1911.
D Lilly Charlotta 1903-02-20 Linde stadsf. Örebro   utft Sjöäng p258 1911.
s 181 Forsby
F.d. sågare Erik Olsson 1841-07-22 Ö G. 1862-10-25 utft Bångarbol p189 1910.
Hu Ingrid Jonsdotter 1836-08-17 Ö   utft Bångarbol p189 1910.
Kördr Karl Vilhelm Leander Olsson 1890-09-14 Ju G. 1913-01-26 inff Ju 1913-04-23.
Hu Tekla Kristina Larsson 1893-03-21 Ju   inff Ju 1913-04-23.
D Valborg Kristina 1913-05-02 Ö    
S Karl Harry Emanuel 1914-08-18 Ö    
Kördr Erik Larsson 1860-05-21 Ö G. 1891-10-29  
Hu Anna Matilda Andersson 1867-09-22 VV    
D Teresia Matilda Larsson 1897-01-13 Ju   utft Ju 1913-12-04.
D Gerda Maria 1906-12-23 Ö    
D Teresia Matilda Larsson 1897-01-13 Ju   inff Ju 1914-11-25.
s 182 Forsby
Statdr Per Robert Pettersson 1873-09-06 Ju G. 1897-04-09  
Hu Anna Karolina Albertina Borg 1878-05-20 Lennäs    
S Karl Edvin 1897-05-17 Ö   utft Säby ng Bia p130 1912.
S Ernst Valfrid 1900-02-01 Ö    
D Svea Ingeborg 1902-05-27 Ö    
D Julia Maria 1905-01-13 Ö    
D Anna Justina 1907-03-05 Ö    
S Erik Lage 1909-12-22 Ö    
D Elsa Linnéa 1911-04-10 Ö    
S, arb. Karl Edvin Pettersson 1897-05-17 Ö   inff Säby ng Bia p130 1914.
Koherde, enkl Per Erik Ramstedt 1852-10-26 Linde   Ä. 1903-03-30.
D, hushåll. Lovisa Amalia Ramstedt 1875-07-16 Linde stadsf. Örebro    
Dagkarl, enkl Lars Persson 1851-06-02 Ö   inff Ju 1914-10-30. Ä. 1895-10-22. Eg. Lundtorp.
S, kördr Erik Arvid (Larsson) Pettersson 1887-08-31 Ö   inff Ju 1914-10-30.
D, hushåll. Maria Regina Pettersson 1892-04-17 Ö Eneby Österg   inff Ju 1914-10-30. 
D Naemi Pettersson 1894-09-30 VV   inff VV 1914-11-06.
s 183 Forsby
Svinherde Karl Johan Karlsson 1852-10-09 Karlskoga G. 1884-10-25  
Hu Maria Charlotta Setterman 1853-05-17 Ekeby Örebro    
Fosterd. Elsa Maria Setterman 1887-02-24 Hofsta Örebro   utft La Malma 1910-11-04.
Ladugårdskarl Karl Abraham Hellman 1862-06-27 St Olai Norrköping G. 1907-12-31 inff Ö. Husby 1913-11-07. utft Lerbo 1914-10-23.
Hu Hilda Karolina Pettersson 1884-04-30 St Johannes Norrköping G. 1907-12-31 inff Ö. Husby 1913-11-07. utft Lerbo 1914-10-23.
S Karl Arvid 1905-07-10 Norra Norrköping   inff Ö. Husby 1913-11-07. utft Lerbo 1914-10-23.
S Nils David Emanuel 1908-10-07 Borg Österg   inff Ö. Husby 1913-11-07. utft Lerbo 1914-10-23.
S Erik Valdemar 1911-04-30 Ö Eneby Österg   inff Ö. Husby 1913-11-07. utft Lerbo 1914-10-23.
Snickare Karl Gustaf Gustafsson 1879-07-15 VV G. 1901-12-29  
Hu Erika Eriksson 1878-02-02 Ö    
D Maria Erika Eleonora 1902-11-28 VV    
S Karl Otto Valdemar 1904-10-19 Sköldinge    
S Erik Börje 1912-06-09 Ö    
s 184 Forsby
Mejerimaskinist Frans Oskar Julin 1891-10-29 Ö   utft Maria Sto 1913-11-26.
Moder, hush. P G Julins enka Klara Gustafva Julin f. Persdotter 1858-10-07 Svennevad G. 1886-01-09 inff Forsby p187 1911. Ä. 1905-01-22.
D, hemmad. Augusta Julin 1886-01-10 Ö   inff Forsby p187 1911. 
Fosterson Gustaf Vilhelm Julin 1900-04-06 Ö   inff Forsby p187 1911.
Fosterson Erik Valdemar Pettersson  (X) 1912-05-29 Ö   inff Sjöäng p260 1912.
(X) Föräldrar: statdr David Efraim Pettersson oh aflidna hu Hilma Julin.
Statdr Frans Albert Andersson 1866-08-22 Ö G. 1890-08-30 inff Floda 1910-10-31. utft Skogen p96 1911.
Hu Selma Charlotta Lundstedt 1860-02-12 Stockholm   inff Floda 1910-10-31. utft Skogen p96 1911.
D Hilma Alfrida 1896-08-31 Ö   inff Floda 1910-10-31. utft Säby Buddg. Anderssons p145 1911.
D Alma Dorotea 1897-08-31 Ö   inff Floda 1910-10-31. utft Hulla ng Aschells p41 1911.
S Knut Erik 1899-12-23 Lerbo   inff Floda 1910-10-31. utft Skogen p96 1911.
D Anna Maria 1901-01-15 Blacksta   inff Floda 1910-10-31. utft Skogen p96 1911.
S Ernst Gottfrid 1902-02-03 Vadsbro   inff Floda 1910-10-31. utft Skogen p96 1911.
Ladug.karl Gustaf Albin Julin 1889-07-03 Ö   inff Ju 1911-11-18.
Hush, statdr K A V Asn enka Jenny Alfrida Andersson f. Östlund 1885-09-19 Sköllersta G. 1904-10-27 inff Forsby p187 1911. utft Forsby p178 1913.
Oä D Astrid Eleonora Ingeborg 1908-04-11 Ö   inff Forsby p187 1911. utft Forsby p178 1913.
Oä D Margit Hilma Olivia 1912-06-25 Ö   utft Forsby p178 1913.
Oxdr Fredrik Karlsson 1868-03-09 Ö G. 1894-04-13 inff Sjöäng p265 1910. utft Sjöäng p264 1914.
Hu Augusta Vilhelmina Andersson 1875-03-23 Ju   inff Sjöäng p265 1910. utft Sjöäng p264 1914.
D Signe Augusta Vilhelmina  1897-03-31 Ju   inff Sjöäng p265 1910. utft Torshälla 1912-11-21.
D Ebba Birgitta 1900-04-07 Ju   inff Sjöäng p265 1910. utft Sjöäng p264 1914.
D Märta Ingeborg 1902-03-28 Ju   inff Sjöäng p265 1910. utft Sjöäng p264 1914.
D Hilda Maria 1904-12-15 Ju   inff Sjöäng p265 1910. utft Sjöäng p264 1914.
D Gerda Matilda 1908-03-23 Ju   inff Sjöäng p265 1910. utft Sjöäng p264 1914.
S, kodr? Karl Filip Karlsson 1895-01-08 Ö   inff Vannala Lillstu p398 1911. utft Sjöäng p264 1914.
S Sven Martin 1912-11-09 Ö   utft Sjöäng p264 1914.
s 185 Forsby
Statdr Albert Emil Gustafsson 1876-09-19 VV G. 1897-10-24 inff VV 1910-11-16. utft VV 1912-10-19.
Hu Anna Alfrida Eriksson 1866-11-13 VV   inff VV 1910-11-16. utft VV 1912-10-19.
S Karl Emil 1897-05-13 VV   inff VV 1910-11-16. utft Hulla sg Ol-Jansos p59 1911.
D Hilda Maria 1899-02-21 VV   inff VV 1910-11-16. utft VV 1912-10-19.
S Bror Albert 1901-03-23 Ö   inff VV 1910-11-16. utft VV 1912-10-19.
D Helga Frideborg 1904-01-12 VV   inff VV 1910-11-16. utft VV 1912-10-19.
S Axel Hugo 1906-08-02 VV   inff VV 1910-11-16. utft VV 1912-10-19.
Statdr Lars Johan Östlund 1857-06-28 Örebro G. 1881-06-28 inff Sjöäng p259 1911.
Hu Klara Kristina Karlsdotter 1862-09-30 Boo   inff Sjöäng p259 1911.
S Ernst Bernhard 1894-08-13 Ö   inff Forsby p173 1911. utft Forsby p173 1911.
S Otto Simon 1897-01-11 Ö   inff Sjöäng p259 1911.
S Gunnar Natanael 1899-04-27 Ö   inff Sjöäng p259 1911. utft Berga sg Nystu p352 1912.
S Helmer Daniel 1902-10-19 Ö   inff Sjöäng p259 1911.
D Klara Margareta 1905-06-08 Ö   inff Sjöäng p259 1911.
D Elsa Karin Charlotta 1907-07-08 Ö   inff Sjöäng p259 1911.
S Erik Hjalmar Östlund 1891-11-18 VV   inff Forsby p173 1912. utft Forsby p173.
S, f.d. träsvarfvare Karl Henning Östlund 1887-05-02 Sköllersta   inff Kungsholm Sto 1912-04-23. utft Bångarbol NB p183.
s 186 Forsby
Kördräng Erik Henning Svensson 1879-12-04 Hidinge G. 1906-08-04 inff Ekeby 1912-11-20. utft Ju 1913-10-22.
Hu Anna Cecilia Persson 1882-09-29 Skinnskatteberg   inff Ekeby 1912-11-20. utft Ju 1913-10-22.
D Svea Linnéa 1906-04-30 Linde stad Örebro   inff Ekeby 1912-11-20. utft Ju 1913-10-22.
S Erik Harry Alfons 1907-06-22 Guldsmedshyttan Örebro   inff Ekeby 1912-11-20. utft Ju 1913-10-22.
S Karl Gustaf Helge 1908-11-04 Guldsmedshyttan Örebro   inff Ekeby 1912-11-20. utft Ju 1913-10-22.
D Olga Margit 1910-05-13 Edsberg   inff Ekeby 1912-11-20. utft Ju 1913-10-22.
D Gertrud Silva Cecilia 1911-07-07 St Mellösa   inff Ekeby 1912-11-20. utft Ju 1913-10-22.
S Henry Mauritz 1913-09-27 Ö   utft Ju 1913-10-22.
Statdr Erik Nilsson 1872-06-13 Ö G. 1893-11-19 inff Frösvi p196 1914.
Hu Kerstin Olsdotter 1864-03-23 Ö   inff Frösvi p196 1914.
S Erik Valter Nilsson 1897-02-12 Ö   inff Frösvi p196 1914.
D Hilma Teresia 1902-08-03 Ö   inff Frösvi p196 1914.
Kördr August Konrad Gustafsson 1881-11-12 Skedevi G. 1901-03-31 inff Mosshagen p203 1914.
Hu Maria Vilhelmina Sundström 1874-08-31 Nora Örebro   inff Mosshagen p203 1914.
D, deras f. äkt. Anna Cecilia 1900-10-21 Mosjö Örebro   inff Mosshagen p203 1914.
S August Helmer 1903-10-10 Ö   inff Mosshagen p203 1914.
D Alfva Sylvia 1906-08-08 Ö   inff Mosshagen p203 1914.
D Lydia Maria 1911-12-03 Ö   inff Mosshagen p203 1914.
s 187 Forsby
P G Julins enka Klara Gustafva Persdotter 1858-10-07 Svennevad G. 1886-01-09 utft Forsby p184 1911.  Ä. 1905-01-22.
D, hemmad. Augusta  1886-01-10 Ö   utft Forsby p184 1911. 
Fosterson Gustaf Vilhelm  1900-04-06 Ö   utft Forsby p184 1911. 
K V Larssons enk, mjölkerska Anna Augusta Eriksson 1867-08-02 Vesterljung G. 1903-10-23 Ä. 1908-01-17. Intagen å Löt sanatorium 1914-06-10.
S, i fö. giftet Karl Ture Karlsson 1896-02-10 Torsåker   utft Ju 1912-10-25.
D, i and. giftet Anna Alice Larsson 1906-11-29 Torsåker    
D Edla Augusta Karlsson 1893-06-28 Vesterljung   inff Bälinge 1914-11-13.
Statdr K A V Anderssons enka Jenny Fredrika Östlund 1885-09-19 Sköllersta G. 1904-10-27 utft VV 1913-10-30. Ä. 1905-11-12. Mjölkerska.
Oä D Astrid Eleonora Ingeborg 1908-04-11 Ö   utft VV 1913-10-30.
Statk And.Perssons enka Ulrika Charlotta Persson 1851-10-23 All Helgona G. 1876-11-17 inff Fridhem p282 1912. utft VV 1913-10-30. Ä. 1910-10-01. Mjölkerska.
D.d. Astrid Maria 1900-07-13 Ö   inff Fridhem p282 1912. utft VV 1913-10-30. 

Församlingsbok 1915-1920 s 163 Forsby
3 mtl Säteri

Forsby gård utgöres af 3 mtl Forsby säteri
1 mtl Folketorp säteri
1 mtl Bångarbol frälse
2 mtl Ättersta No 1, 3, 4 frälse
1/8 Mogetorp frälse
1 mtl Berga No 2 frälse
¼ mtl Backa frälse
1/3 mtl Krokan frälse
1 mtl Frössevi
= 9  17/24 mtl säteri och frälse


Eg, agronom Georg Harder Santesson 1858-01-18 Kungsholm Sto G. 1884-12-18  
Hu Ida Philipsson 1864-11-02 Norrköping G.1884-12-18 Tillhör Mosaiska trosbekännelsen.
S, fil.lic, docent, doktor Karl Harder Santesson 1885-12-04 Torsåker    
Hushållerska Hilma Nilsson 1884-02-05 Ignaberga Kristianstad   inff Oskar Sto 1919-10-10.
Köksjungfru Gunnie Maria Eriksson 1901-09-23 Munktorp   inff N. Kyrkstorp Skarab. 1920-11-25. utft Munktorp 1921-03-12.
s 164 Forsby
Hushållerska Maria Augusta Appelgren 1863-05-04 Nyköping V   utft Nyköping V 1916-04-05.
  Emma Lovisa Gustafsson 1873-02-09 Ö   inff VV 1916-11-16. utft Nyängen p187 1919.
Husjungfru Olga Maria Hoflund 1890-12-01 Mjelltrunga Älfsb   inff Baralund Norra p234 1920. utft Säby Mårtensg. Nilsa NB p135 1921.
Husjungfru Karin Matilda Eriksson 1901-09-02 Ö   inff Blomsterhult Niss-Ollas p319 1920.
Tj:a Anna Olivia Högblom 1894-07-29 Ju   inff Ju 1915-05-19. utft Ju 1917-11-02.
Tj:a Nanny Ingeborg Andersson 1898-05-22 Ö   utft Tallsätter p308 1915.
  Alma Karolina Dalberg 1878-10-04 Slaka   utft Forsby p167 1919.
  Lydia Paulina Persson 1891-01-25 Ju   utft Ju 1915-11-19.
  Agnes Vilhelmina Karlsson 1892-07-19 ÖV   inff ÖV 1915-11-19. utft ÖV 1916-11-07.
  Gärda Sofia Karlsson 1898-03-29 Vintrosa   inff Ju 1915-11-19. utft Forsby Mejeriet p170 1917.
  Hanna Vilhelmina Pettersson 1894-05-30 Ö G. 1919-10-25 inff Snytan p382 1916. utft Forsby p173 1919.
Husjungfru Anna Naemi Persson 1897-08-18 Ö   inff Blomsterhult Jönsas p314 1917. utft Blomsterhult Jönsas p314 1918.
Köksjungfru Anna Margareta Olsson 1899-05-27 Ö   inff Torp Annersa 2 p229 1917. utft Torp Mattsa p223 1918.
Husjungfru Hedvig Teresia Andersson 1897-10-16 Ju   inff Ju 1918-11-11. utft St Clara Sto 1919-06-14.
Köksjungfru Edit Maria Österberg 1898-01-17 Ju   inff Hjälmarsvik p328 1918. utft Lerbo 1919-11-24.
Köksjungfru Hilma Sofia Höglund 1899-08-24 Ö   inff Hulla ng Kroka p43 1919. utft Hulla ng Kroka p43 1920.
Husjungfru Beda Mariana Andersson 1900-04-13 Ö   inff Berga sg Hemmings p349 1919. utft Berga sg Hemmings p349 1920.
Husjungfru Elin Ingeborg Eriksson 1898-03-11 Ad Fred Sto   inff Kvillinge1919-11-19. utft Kvillinge 1920-04-23.
Stalldr Erik Hjalmar Östlund 1891-11-18 VV    
Trädgårdsdr. Ernst Bernhard Östlund 1894-08-13 Ö   utft Forsby p178 1915.
Trädgårdsdr. Nils Oskar Eriksson 1896-11-05 Hagby Upsala   inff Vassunda 1915-11-19. utft Gryta 1917-11-09.
Trädgårdsdr. Otto Simon Östlund 1897-01-11 Ö   inff Spånga Sto 1917-10-30. utft Forsby p178 1918.
Trädgårdsdr. August Edvin Eriksson 1896-07-15 VV   inff VV 1918-11-23. utft VV 1919-11-21.
s 165 Forsby
Agronom Gunnar Henrik Santesson 1886-11-25 Torsåker G. 1915-06-09 inff Forsby GB p172 1915.
Hu Aina Maria Berg 1891-09-25 Katarina Sto G. 1915-06-09 inff Veckholm Upsala 1915-06-30. (inff Forsby GB p172 1915).
S Berndt Harder 1916-06-30 Ö    
D Brita Helena 1917-07-15 Engelbrekt Sto    
D Karin Marie-Louise 1920-02-21 Engelbrekt Sto    
Kokerska Elin Maria Jakobsson 1892-01-13 Lerbäck   inff Göteborg Annedal 1919-11-19. utft Lerbäck 1920-11-25.
Tj:a Viktoria Kristina Eriksson 1889-08-03 Ramsta Uppl   inff Uppsala dom. 1915-08-13. utft Gryta 1916-10-30.
Tj:a Signe Sofia Andersson 1893-06-17 Tillinge   inff Svinnegarn 1916-11-20. utft Svinnegarn 1917-11-26.
Barnsköterska Ester Lovisa Öberg 1898-12-25 Nordmaling   inff Nordmaling 1917-01-16. utft Nordmaling 1917-11-07.
Barnsköterska Maria Kristina Nilsson 1897-10-12 Karlstad   inff Ransäter 1917-11-03. utft Munkfors 1918-06-11.
Tj:a Svea Elisabet Karlsson 1895-02-25 Litslena   inff St Mateus Sto 1917-11-22. utft Hacksta Uppl 1919-11-19.
Barnsköterska Edit Anna Matilda Karlsson 1898-05-29 Floda   inff Uppsala dom. 1918-06-28. utft Floda 1919-05-20.
  Anna Helena Nilsson 1898-07-17 Ö   inff Torp Annersa 1 p230 1918. utft Torp Annersa 1 p230 1919.
Barnjungfru Helga Emilia Karolina Gustafsson 1899-06-17 Eskilstuna   inff Eskilstuna 1919-11-05. utft Eskilstuna 1920-11-02.
Husjungfru Nanna Erika Maria Carlsson 1898-05-19 Eskilstuna   inff Eskilstuna 1919-11-05.
Inspektor Per Herman Emanuel Wallentin 1889-05-21 Halmstad   inff Oskarshamn 1917-11-03.
Kokerska Alma Karolina Dalberg 1878-10-04 Slaka   inff Forsby p167 1920. utft Östra Lundby p145 1920.
Barnsköterska Anna Linnéa Pettersson 1881-08-27 Husby Rekarne   inff Fors 1920-11-16.
Hushållerska Hilda Albertina Rheborg 1867-10-17 Ramsjö   inff Sköldinge 1919-06-12.
Trädg.dr. Otto Simon Östlund 1897-01-11 Ö   inff Forsby p178 1919.
s 166 Forsby
Landtbruksbokhållare Nils Herman Johansson 1883-12-26 Lenhofda G. 1913-11-01 utft Brastad 1918-11-04.
Hu Ingrid Viktoria Eriksson 1883-03-12 Ö   utft Brastad 1918-11-04.
S Erik Lennart Herman 1915-11-23 Ö   utft Brastad 1918-11-04.
D Ingrid Maria Lovisa 1917-04-30 Ö   utft Brastad 1918-11-04.
Landtbruksbokhållare Hans Karstensson 1896-11-14 Hällestad Malmöh   inff Strängnäs 1918-11-11. utft Vänersborg 1919-11-04.
Landtbruksbokhållare Otto Vilhelm Karl Vieweg 1898-10-15 Enköping   inff Vadsbro 1919-11-26.
Rättare Johan Otto Valdemar Sundin 1887-03-10 Svärta G. 1913-10-26 utft Ju 1919-11-21.
Hu Anna Eleonora Nyberg 1885-09-24 Lid   utft Ju 1919-11-21.
D Anna Margareta 1915-07-20 Ö   utft Ju 1919-11-21.
Rättare Axel Fredrik Holmberg 1895-12-06 Kila   inff Strängnäs 1919-11-05.
s 167 Forsby
Trädg.mästare, änkl. Per Johan Dalberg 1848-05-26 Grefbäck  G. 1875-10-24 utft Östra Lundby p145 1920.Ä. 1910-10-26.
D Tekla Albertina Lundmark f. Dalberg  (X) 1883-04-24 Ö G. 1910-12-28 utft Östra Lundby p145 1920. Frånskild 1918-06-12.
(X) Är i borg. äkt. förenad med trädgårdseleven Olof Lundmark, som 1912-11-20 afflyttade till Björnlunda.
S Erik Gerhard   1909-12-23 Ö   utft Östra Lundby p145 1920. (Teklas son).
D Alma Karolina Dalberg 1878-10-04 Slaka   inff Forsby p164 1919. utft Forsby p165 1920.
Trädg.mästare Johan David Andersson 1883-04-26 St Malm G. 1911-11-11 inff Floda 1920-11-06.
Hu Ida Charlotta Olsson 1890-03-21 Sköldinge G. 1911-11-11 inff Floda 1920-11-06.
D Margit Märta Charlotta 1915-05-11 Floda   inff Floda 1920-11-06.
D Ingrid Maria Elisabet 1917-09-07 Floda   inff Floda 1920-11-06.
Kusk Karl Alfred Andersson 1861-05-11 Nyköping Östra G. 1883-10-20  
Hu Johanna Matilda Karlsson 1861-01-30 Råby    
D Anna Elisabet Andersson 1898-09-03 Ö   utft St Malm 1916-11-30.
s 168 Forsby
Smed August Leonard Velin 1850-10-05 Ö G. 1873 Död 1916-12-14.
Hu Gustafva Karolina Forsberg 1849-09-09 ÖV   utft Gustaf Vasa Sto 1918-01-14. Ä. 1916-12-14.
Smed Anton Pettersson 1878-09-15 Ju G. 1915-11-14 inff Floda 1917-04-24.
Hu Anna Persson 1881-04-16 Ö   inff Floda 1917-04-24.
S Karl Anton 1916-09-27 Floda   inff Floda 1917-04-24.
S Per Lennart 1918-09-07 Ö    
Snickare Karl Gustaf Gustafsson 1879-07-15 VV G. 1901-12-29  
Hu Erika Eriksson 1878-02-02 Ö    
D, hemmad. Maria Erika Eleonora 1902-11-28 VV    
S, grufarb. Karl Otis Valdemar 1904-10-19 Sköldinge    
S Erik Börje 1912-06-09 Ö    
D Ingrid Marta 1918-08-28 Ö    
s 169 Forsby
Skogvaktare Lars Fredrik Malmgren 1865-10-20 Ö G. 1906-06-17  
Hu Maria Eriksson 1868-08-13 VV    
D Rut Maria Magdalena 1907-06-20 Ö    
Maskinist Gustaf Ernst Robert Larsson    1876-08-25 Gökhem  G. 1913-04-27 Ä. 1905-08-19.
Hu Jenny Fredrika Andersson f. Östlund  (X) 1885-09-19 Sköllersta G. 1904-10-27
G. 1913-04-27
Ä. 1905-11-12.
(X) 1:a mannen var statdr K A V Andersson. Deras barn se Värnsborg p192.
D, i man. f. äkt. Ebba Augusta Larsson 1900-08-17 Kila   utft VV 1915-11-19.
S, i man. f. äkt. Nils Gustaf 1903-07-13 Kila   Jordbr.arb.
Oä D, hu f. äkt. Astrid Eleonora Ingeborg 1908-04-11 Ö    
Oä D, hu f. äkt. Margit Helena Olivia 1912-06-25 Ö    
D, deras Anna Elisabet 1913-11-11 Ö    
s 170 Se Forsby Mejeriet
s 171 Forsby
Koherde Gustaf Vilhelm Stensson 1862-12-03 Myresjö G. 1890-03-08 Hette förut Karlsson.
Hu Hanna Vilhelmina Karolina Karlsdotter 1869-02-26 Aneboda     
S, jordbr.arb Erik Valfrid Stensson 1892-03-09 Korsberga    utft Eskilstuna 1915-11-15.
D Ragnhild Vilhelmina Elisabet 1897-06-13 Ö   utft Brännkyrka Sto 1915-11-15.
S Karl Vilhelm Stensson 1899-10-29 Ö   utft Hulla sg Ol Jansos p57 1916.
S Gustaf Evert 1901-03-10 Ö   utft Torp Arstu p222 1916.
S Ture Valdemar 1907-04-08 Ö    
Fosterbarn Inga Elisabet  (X) 1918-02-09 Brännkyrka   inff Maria Sto 1920-12-30.
(X) Moder og. Ragnhild Vilhelmina Elisabet Stensson, född 97-06-13, i Maria Stockholm.
Koherde, änkl Per Erik Ramstedt 1852-10-26 Linde   Ä. 1903-03-30.
D, hushållerska Lovisa Amalia Ramstedt 1875-04-16 Linde stad    
Ladug.förm. Karl Gustaf (Andersson) Bergqvist 1878-11-07 Bergshammar G. 1916-08-12 inff Strängnäs 1919-11-19.
Hu Klara Josefina (Karlsson) f. Larsson  (Y) 1887-03-01 Ö Husby Österg G. 1916-08-12 inff Strängnäs 1919-11-19. Fs. 1914-09-16.
(Y) Mannen i f.äkt Gustaf Engelbrekt Karlsson. Äkt. upplöst gm Domkap. i Linköp. Utslag 14-09-16.
D, hu i f. äkt. Anna Lisa Josefina (Karlsson) Bergqvist 1911-01-15 St Olai Österg    
S, deras Karl Sven Runar 1920-08-15 Ö    
s 172 Forsby
F. oxdr Erik Larsson 1844-09-20 Ö G. 1868-04-21 utft Bångarbol p182 1918. Ä. 1916-03-28.
Hu Kerstin Larsdotter 1846-03-22 Ö   Död 1916-03-28.
Kodräng Gustaf Blomqvist 1865-12-31 Ö G. 1915-07-09  
Hu Helga Vilhelmina Johansdotter 1884-02-14 Bjurkärn Örebro    
D, hu oä f. äkt. Inez Linnéa Elisabet 1908-05-13 Nyköping V    
S, deras f. äkt. Karl Gustaf Dovy? 1913-02-06 Ö    
D Viola Albertina Regina 1916-09-07 Ö   Död 1916-12-15.
S Johan Helge 1918-02-22 Ö    
D Gunhild Maria 1920-12-04 Ö    
s 173 Forsby
Svinherde Karl Johan Karlsson 1852-10-09 Karlskoga G. 1884-10-25 Död 1916-07-16.
Hu Maria Charlotta Setterman 1853-05-17 Ekeby Örebro   utft Bångarbol p182 1916. Ä. 1916-07-16.
Kördr Erik Larsson 1860-05-21 Ö G. 1891-10-29  
Hu Anna Matilda Andersson 1867-09-22 VV    
D Teresia Matilda Larsson 1897-01-13 Ju   utft VV 1917-11-06.
D Gerda Maria Larsson 1906-12-23 Ö    
D, tj:a Teresia Matilda Larsson 1897-01-13 Ju   inff VV 1919-11-22.
Svinherde Karl Henning Östlund 1887-05-02 Sköllersta G. 1915-10-22 inff Bångarbol p183 1916.
Hu Signe Amalia Medin 1894-09-21 VV   inff Bångarbol p183 1916.
S Karl Valter Svante 1917-03-18 Ö    
D Signe Inga Majbritt 1919-03-09 Ö    
  Karl Adolf Ferdinand Johansson 1886-01-22 Ulrika Österg G. 1916-11-05 inff Ju 1917-10-26. utft VV 1919-11-21.
Hu Linnéa Katarina Olsson 1896-08-17 Ju G. 1916-11-05 inff Ju 1917-10-26. utft VV 1919-11-21.
S Karl Gunnar 1917-07-25 Ju   inff Ju 1917-10-26. utft VV 1919-11-21.
Kördr Karl Filip Karlsson 1895-01-08 Ö G. 1919-10-25 inff Sjöäng p266 1919.
Hu Hanna Vilhelmina Pettersson 1894-05-30 Ö G. 1919-10-25 inff Forsby p164 1919.
s 174 Forsby
Kördr Gustaf Albin Julin 1889-07-03 Ö    
Moder, hushåll. Klara Gustafva Julin f. Persdotter 1858-10-07 Svennevad G. 1886-01-09 Ä. 1905-01-22. (P G Julin).
D Augusta Julin 1886-01-10 Ö    
Fosterson Erik Valdemar Pettersson 1912-05-29 Ö   Föräldrar statk. David Efraim Pettersson oh aflid. hustru Hilma Julin.
Fosterson Gustaf Vilhelm Julin 1900-04-06 Ö   utft VV 1917-11-06.
Fosterson, kördr Gustaf Vilhelm Julin 1900-04-06 Ö   inff VV 1918-11-23.
Kördr Karl Vilhelm Leander Olsson 1890-09-14 Ju G. 1913-01-26 utft Lännäs 1919-12-20.
Hu Tekla Kristina Larsson 1893-03-21 Ju   utft Lännäs 1919-12-20.
D Valborg Kristina 1913-05-02 Ö   utft Lännäs 1919-12-20.
S Karl Harry Emanuel 1914-08-18 Ö   utft Lännäs 1919-12-20.
D Aina Frideborg 1916-05-03 Ö   utft Lännäs 1919-12-20.
s 175 Forsby
Kördr Erik Arvid (Larsson) Pettersson 1887-08-31 Ö G. 1918-11-17 utft Ättersta sg Carl-Ivars p273 1919.
Hu Anna Maria Eriksson 1893-09-12 Ö   inff Säby Nilsag. Nersa p128 1918. utft Ättersta sg Carl-Ivars p273 1919.
Fader, dagkarl Lars Persson 1851-06-02 Ö   Äger Lundtorp. Ä. 1895-10-22. Död 1919-12-09. Hu Ingrid Persdotter.
D, hushållerska Maria Regina Pettersson 1892-04-07 Ö Eneby Österg G. 1916-07-23 utft Ju 1916-10-16.
D Naemi Pettersson 1894-09-30 VV   utft Fors 1915-11-25.
D, hushåll. Naemi Pettersson 1894-09-30 VV G. 1918-06-23 inff Fors 1916-11?-20. utft Hullsjötorp p268 1918.
Kördr Axel Leonard Johansson 1893-09-11 St Mellösa G. 1918-06-23 inff Hullsjötorp p268 1918. utft Kvillinge 1920-11-30.
Hu Naemi Pettersson 1894-09-30 VV G. 1918-06-23 inff Hullsjötorp p268 1918. utft Kvillinge 1920-11-30.
S Knut Axel Erik 1918-09-05   inff Hullsjötorp p268 1918. utft Kvillinge 1920-11-30.
Kördr Richard Andre Persson 1896-02-13 Ö G. 1920-07-03 inff Krokäng p27 1920.
Hu Hilda Sofia Vilhelmina Larsson 1896-10-05 Ju   inff Krokäng p27 1920.
S Richard Lennart 1920-09-19 Ju   Tvilling.
D Hilda Augusta 1920-09-19 Ju   Tvilling.
s 176 Forsby
Kördräng August Konrad Gustafsson 1881-11-12 Skedevi G. 1901-03-31  
Hu Maria Vilhelmina Sandström 1874-08-31 Nora     
D, deras f. äkt. Anna Cecilia 1900-10-21 Mosjö Örebro   utft VV 1916-11-28.
S August Helmer 1903-10-10 Ö   utft Hulla mg Ollas p49 1918.
D Alva Sylvia 1906-08-08 Ö    
D Lydia Maria 1911-12-03 Ö   Död 1915-11-12.
D Anna Cecilia Gustafsson 1900-10-21 Mosjö    inff Baralund Norra p234 1918. utft Bromma Sto 1919-03-20.
S, jordbr.arb. August Helmer 1903-10-10 Ö   inff Hulla mg Ollas p49 1920.
D Anna Cecilia Gustafsson 1900-10-21 Mosjö    inff Bromma Sto 1920-12-31.
U ä. D Tora Maria 1921-04-26 Ö   Fader Bengt Vesterberg, trolovningsbarn.
s 177 Forsby
?dr Per Robert Pettersson 1873-09-06 Ju G. 1897-04-09  
Hu Anna Karolina Albertina Borg 1878-05-20 Lännäs    
S, statdr Karl Edvin Pettersson 1897-05-17 Ö   utft Se nedan 1915.
S Ernst Valfrid 1900-02-01 Ö   utft Askö Johans p156 1915.
D Svea Ingeborg 1902-05-27 Ö   utft Ju 1917-11-08.
D, hemmad. Julia Maria 1905-01-13 Ö    
D Anna Justina 1907-03-05 Ö   Död 1918-11-04.
S Erik Lage 1909-12-22 Ö    
D Elsa Linnéa 1911-04-10 Ö    
S Ejnar Stanley 1913-03-05 Ö    
D Signe Elisabet 1916-11-18 Ö    
S Sven Elis 1920-05-15 Ö    
Arbetsdr Karl Edvin Pettersson 1897-05-17 Ö   inff Se ovan 1915. utft St Malm 1919-05-26.
S, grufarb. Ernst Valfrid Pettersson 1900-02-01 Ö   inff Grövsbol Oppstu p72 1920. utft Askö Ollas p158 1921.
s 178 Forsby
(Stat) kodr Lars Johan Östlund 1857-06-28 Örebro G. 1881-06-28  
Hu Klara Kristina Karlsdotter 1862-09-30 Bo    
S Otto Simon 1897-01-11 Ö   utft Spånga Sto 1917-04-03.
S Helmer Daniel 1902-10-19 Ö   utft VV 1918-11-27.
D Klara Margareta 1905-06-08 Ö   utft Fridhem p287 1920.
D Elsa Karin Charlotta 1907-07-08 Ö    
S Ernst Bernhard Östlund 1894-08-13 Ö   inff Forsby p164 1915. utft Ju 1916-11-06.
S Otto Simon Östlund 1897-01-11 Ö   (inff Forsby p164 1918).  utft Forsby Forsby p165 1919.
S Helmer Daniel 1902-10-19 Ö   inff VV 1919-02-14. utft Ju 1920-11-15.
S Gunnar Natanael Östlund 1899-04-27 Ö   inff Ju 1919-11-01. utft St Malm 1920-11-12.
Statdr Erik Nilsson 1872-06-13 Ö G. 1893-11-19  
Hu Kerstin Olsdotter 1864-03-23 Ö    
S Erik Valter Nilsson 1897-02-12 Ö   utft Askö gruva p161 1919.
D Hilma Teresia 1902-08-03 Ö   utft Gustaf Vasa 1919-04-22.
S, grufsmed Erik Valter Nilsson  (X) 1897-02-12 Ö   inff Askö gruva p161 1920. utft Bergliden NB p281 1921.
(X) Muntligt erkänt sig vara far till gossebarnet Bertil f. 1920-11-03 i Österåker.
D, f. tj:a Hilma Teresia Nilsson 1902-08-03 Ö   inff Gustaf Vasa 1920-11-16.
s 179, s 180? Forsby
(Blank sida)

 
s 181 Forsby
Änk Anna Augusta Larsson f. Eriksson 1867-08-02 Vesterljung G. 1903-10-23 Ä. 1908-01-17. Död 1916-01-08.
D, i 1 sta giftet Edla Augusta Karlsson 1893-06-28 Vesterljung   utft Ju 1915-10-14.
D, i 2 dra giftet Anna Alice Larsson 1906-11-29 Torsåker   utft Lästringe 1916-12-04.

Hushåll Utdrag ur församlingsbok 1920 Forsby
1 Gunnar Henrik Santesson 1886 Torsåker G. 1915 Godsägare

Hu

Aina Maria Berg 1891 Katarina Sto    

S

Berndt Harder 1916 Ö    

D

Brita Helena 1917 Engelbrekt Sto    

D

Karin Marie-Louise 1920 Engelbrekt Sto    

 

Nanna Erika Karlsson 1898 Eskilstuna   Tjänarinna.

 

Anna Linnéa Pettersson 1881 Husby-Rekarne   Barnsköterska.

 

Per Herman Emanuel Vallentin 1889 Halmstad stad   Inspektor.
2 Hilda Albertina Rheborg 1867 Ramsjö   Hushållerska.
  Otto Simon Östlund 1897 Ö   Trädgårdsdräng.
  Erik Hjalmar Östlund 1891 VV   Stalldräng.
  Otto Vilhelm Karl Vieweg 1898 Enköping   Bokhållare.
3 Georg Harder Santesson 1858 Kungsholm Sto   F. godsägare.

Hu

Ida Philipsson 1864 Norrköping   Mosaiska trosbekännelsen.

S

Karl Harder Santesson 1885 Torsåker   Docent, fil. doktor.
  Hilma Nilsson 1884 Ignaberga    Hushållerska.
  Gunnie Maria Eriksson 1901 Munktorp   Köksjungfru.
  Olga Maria Hoflund 1890 Mjöldrunga   Köksjungfru.
  Karin Matilda Eriksson 1901 Ö   Husjungfru.
4 Axel Fredrik Holmberg 1895 Kila   Rättare.
5 Johan David Andersson 1883 St Malm   Trädgårdsmästare.

Hu

Ida Charlotta Olsson 1890 Sköldinge    

D

Margit Märta Charlotta 1915 Floda    

D

Ingrid Maria Elisabet 1917 Floda    
6 Karl Alfred Andersson 1861 Nyköping Östra G. 1883 Kusk.

Hu

Johanna Matilda Karlsdotter 1861 Råby    
7 Anton Pettersson 1878 Ju G. 1915 Smed.

Hu

Anna Persson 1881 Ö    

S

Karl Anton 1916 Floda    

S

Per Lennart 1918 Ö    
8 Karl Gustaf Gustafsson 1879 VV G. 1901 Snickare.

Hu

Erika Eriksson 1878 Ö    

D

Maria Erika Eleonora 1902 VV   Hemmadotter.

S

Karl Otis Valdemar 1904 Sköldinge   (Skogsarb).

S

Erik Börje 1912 Ö    

D

Ingrid Marta 1918 Ö    
9 Lars Fredrik Malmgren 1865 Ö G. 1906 Skogvaktare.

Hu

Maria Eriksson 1868 VV    

D

Rut Maria Magdalena 1907 Ö    
10 Gustaf Ernst Robert Larsson    1876 Gökhem  G. 1913 Maskinist.

Hu

Jenny Fredrika Andersson f. Östlund  1885 Sköllersta    

S, i man. f. äkt.

Nils Gustaf Larsson 1903 Kila    

Hennes f. äkt.

Astrid Eleonora Ingeborg 1908 Ö    

Hennes f. äkt.

Margit Helena Olivia 1912 Ö    

D, deras

Anna Elisabet 1913 Ö    
11 Alma Kristina Gustafsson 1865 Hjulsjö Örebro   Mejerska.
  Signe Augusta Karlsson 1897 Ju   Mejerijungfru.
12 Fritiof Valdemar Pettersson 1887 Skedevi G. 1910 Mejerimaskinist.

Hu

Hilma Lydia Persson 1874 Medåker    

D

Lydia Maria 1909 VV    

S

Evert Valdemar 1913 VV    

S

Fritz Harry 1917 VV    
13 Gustaf Vilhelm Stensson 1862 Myrsjö G. 1890 Koherde.

Hu

Hanna Vilhelmina Karolina Karlsdotter 1869 Aneboda     

S

Ture Valdemar Stensson 1907 Ö    

Dd

Inga Elisabet    1918 Brännkyrka    
14 Per Erik Ramstedt 1852 Linde stad   Koherde.

D

Lovisa Amalia Ramstedt 1875 Linde stad   Hush.
15 Karl Gustaf (Andersson) Bergqvist 1878 Bergshammar G. 1916 Ladug.förman.

Hu

Klara Josefina (Karlsson) f. Persson? 1887 Ö Husby     

Hu i f. äkt.

Anna Lisa Josefina Karlsson 1911 St Olai Österg    

S, deras

Karl Sven Runar 1920 Ö    
16 Gustaf Blomqvist 1865 Ö G. 1915 Kodräng.

Hu

Helga Vilhelmina Johansdotter 1884 Bjurkärn     

Hennes f. äkt.

Inez Linnéa Elisabet 1908 Nyköping Väster    

S, deras

Karl Gustaf Dovy 1913 Ö    

S

Johan Helge 1918 Ö    

D

Gunhild Maria 1920 Ö    
17 Erik Larsson 1860 Ö G. 1891 Kördräng.

Hu

Anna Matilda Andersson 1867 VV    

D

Teresia Matilda Larsson 1897 Ju   Hemmadotter.

D

Gerda Maria  1906 Ö    
18 Karl Henning Östlund 1887 Sköllersta G. 1915 Svinherde.

Hu

Signe Amalia Medin 1894 VV    

S

Karl Valter Svante 1917 Ö    

D

Signe Inga Maj Britte 1919 Ö    
19 Karl Filip Karlsson 1895 Ö G. 1919 Kördräng.

Hu

Hanna Vilhelmina Pettersson 1894 Ö    
20 Gustaf Albin Julin 1889 Ö   Kördräng.

Moder

Klara Gustafva Julin f. Persdotter 1858 Svennevad   Hush.

D

Augusta